Chiều 19.6, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng và Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015; Nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần; Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật Thủy lợi (sửa đổi); Luật Du lịch (sửa đổi).

Bội chi năm 2015 là 6,28% GDP

Với tỷ lệ 92,46% số ĐBQH có mặt tán thành, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2015,

Nghị quyết nêu rõ, tổng số thu cân đối NSNN là 1.291.342 tỷ đồng. Số thu cân đối ngân sách này bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2014 chuyển sang năm 2015, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2014, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính. Tổng số chi cân đối NSNN là 1.502.189 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016. Bội chi NSNN là 263.135 tỷ đồng, bằng 6,28% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Nguồn bù đắp bội chi NSNN gồm: Vay trong nước là 195.900 tỷ đồng và vay ngoài nước là 67.235 tỷ đồng.

 

Các ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

 

Ảnh: Quang Khánh

 

Trước khi biểu quyết thông qua Nghị quyết, các ĐBQH đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán NSNN năm 2015 và Dự thảo Nghị quyết của QH phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2015. Đối với những vấn đề được ĐBQH đưa ra khi xem xét quyết toán NSNN năm 2015, UBTVQH nhận thấy, dù trong năm 2015, Chính phủ đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi, song bội chi NSNN vẫn ở mức 6,28% GDP, tăng so với dự toán là 0,57% GDP.

Bội chi NSNN thực hiện năm 2015 tăng so với dự toán có nguyên nhân do tăng GDP thực tế thấp hơn so với kế hoạch  nhưng không được điều chỉnh, làm tỷ lệ bội chi tăng so với dự toán là 0,39%. Ngoài ra, số hoàn thuế giá trị gia tăng tăng 7.452 tỷ đồng cũnglàm tỷ lệ bội chi tăng so với dự toán là 0,18% GDP.

UBTVQH lưu ý, việc tăng bội chi NSNN trên cũng làm tăng nợ công tương ứng, theo đó, nợ công đến 31.12.2015 là 61,8% GDP. Vì vậy, Chính phủ cần có giải pháp tính toán GDP sát thực tế và trong điều hành cần bám sát dự toán, tăng thu, tiết kiệm chi, ưu tiên giảm bội chi NSNN, bảo đảm bội chi NSNN trong phạm vi đã được QH quyết định (cả số tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm với GDP), để không vượt trần nợ công, nhằm bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.

Trước đó, trong phiên thảo luận ở Hội trường về nội dung này, một số ĐBQH đã lưu ý về hiện tượng số chi chuyển nguồn năm 2015 còn lớn, làm giảm hiệu quả sử dụng NSNN. Tán thành ý kiến này của ĐBQH, UBTVQH cũng nhấn mạnh, trong điều kiện nguồn thu ngân sách năm 2015 còn khó khăn, Chính phủ phải đi vay để bù đắp bội chi và trả nợ, thì số chi chuyển nguồn lớn thể hiện sự lãng phí trong quản lý và sử dụng nguồn lực NSNN. Do đó, UBTVQH đề nghị, Chính phủ tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, điều hành NSNN để giảm dần tình trạng chi chuyển nguồn lớn. Xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị thực hiện sai quy định về chuyển nguồn, bảo đảm NSNN được sử dụng hiệu quả và chặt chẽ.

Phải trình Báo cáo nghiên cứu khả thi

Tiếp đó, QH đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần.

QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần, với tỷ lệ 82,08% số ĐBQH có mặt tán thành, còn 8,35% ĐBQH không tán thành.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết

 

Ảnh: Quang Khánh

 

Nghị quyết nêu rõ: Nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được tách thành Dự án thành phần (Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành). Diện tích đất thu hồi bao gồm 5.000 hađể xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, và diện tích đất xây dựng các khu tái định cư tập trung, diện tích nghĩa trang, diện tích các công trình phục vụ tái định cư. Việc thu hồi đất phải bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống và sản xuất của người dân vùng chịu ảnh hưởng của Dự án; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, Chính phủ sẽ chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai và các bộ, ngành liên quan triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để báo cáo QH xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 tới. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày QH thông qua.

Hạn chế chuyển giao sản phẩm tạo bằng phương pháp biến đổi gen

Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) được QH thông qua với tỷ lệ 93,28% số ĐBQH có mặt tán thành.

Theo đó, Luật hạn chế chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam và chuyển giao công nghệ trong nước trong một số trường hợp. Trong đó, có công nghệ, máy móc, thiết bị kèm theo công nghệ không còn sử dụng phổ biến ở các quốc gia công nghiệp phát triển. Sử dụng hóa chất độc hại, hoặc phát sinh chất thải nguy hại đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đặc biệt, các sản phẩm tạo bằng phương pháp biến đổi gen, hay có ảnh hưởng xấu đến phong tục, tập quán, truyền thống và đạo đức xã hội cũng được hạn chế chuyển giao.

Luật cũng quy định về một số loại công nghệ cấm được chuyển giao từ nước ngoài vào nước ta. Đó là công nghệ tạo ra sản phẩm gây hậu quả xấu đến phát triển KT-XH; ảnh hưởng xấu đến QP-AN, trật tự và an toàn xã hội. Công nghệ, máy móc, thiết bị kèm theo công nghệ không còn sử dụng phổ biến và chuyển giao ở các quốc gia đang phát triển và không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cũng bị cấm chuyển giao.

Đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo nguyên tắc tự nguyện

Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) được QH thông qua với tỷ lệ 89,21% số ĐBQH có mặt tán thành.

Một trong những điểm mới của Luật Du lịch (sửa đổi) lần này là quy định về sự tham gia của cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch. Theo đó, cộng đồng dân cư có quyền tham gia và hưởng lợi ích hợp pháp từ hoạt động du lịch; có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch, bản sắc văn hóa địa phương; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường. Cộng đồng dân cư cũng sẽ được tạo điều kiện để đầu tư phát triển du lịch, khôi phục và phát huy các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian, ngành, nghề thủ công truyền thống, sản xuất hàng hóa của địa phương phục vụ khách du lịch, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương.

Đối với việc đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, Luật quy định: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được tự nguyện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giải trình về việc vẫn giữ nguyên tắc tự nguyện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi), do Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình trình bày nêu rõ, việc thực hiện xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo nguyên tắc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi, tôn trọng, bảo vệ lợi ích, quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng để bảo đảm chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch, Luật quy định: Trước khi được đưa vào kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch phải đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch (điểm c khoản 1 Điều 49).  

Dự thảo Luật Thủy lợi (sửa đổi) được QH thông qua với 93,08% số ĐBQH có mặt tán thành.

Chiều cùng ngày, QH họp riêng, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào.

                                                  Theo daibieunhandan

Các tin khác


Công đoàn Viên chức tỉnh với cuộc vận động “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”

(HBĐT) - Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” do công đoàn viên chức (CĐVC) Việt Nam phát động, nay đổi tên thành "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đã được CĐVC tỉnh tích cực hưởng ứng, tổ chức thực hiện.

Các cấp Công đoàn tập trung chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động

Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

(HBĐT) - Đại hội lần thứ XVI Công đoàn tỉnh Hòa Bình diễn ra vào thời điểm đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) toàn tỉnh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho sự phát triển của tổ chức Công đoàn, đoàn viên và CNLĐ trong giai đoạn mới.

Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư tháng 5/2018

(HBĐT) - Sáng 18/5, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư tháng 5/2018 thông tin về chiến tranh mạng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng của Việt Nam trong tình hình hiện nay; kết quả hội nghị lần thứ bảy, BCH T.Ư khóa XII; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Võ Văn Phuông, UV BCH T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo TU và các báo cáo viên cấp tỉnh.

Nhân cách Hồ Chí Minh đã bác bỏ mọi sự xuyên tạc

(HBĐT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân cách cao đẹp bởi Người có đức trong, trí sáng, cống hiến trọn đời cho dân tộc và nhân loại tiến bộ, luôn hiện hữu với người Việt Nam yêu nước. Dù ai đó cố tình đặt điều nói xấu, xuyên tạc và tung tin ngụy tạo về Người thì cũng chỉ là một hành động "bàn tay không che nổi mặt trời”…

Viết tiếp truyền thống Hành trình về nguồn báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và Thủ đô Hà Nội

(HBĐT) - Hành trình về nguồn tuổi trẻ báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và Thủ đô Hà Nội khởi nguồn từ năm 2006 do Báo Bắc Kạn đăng cai tổ chức. Hành trình dần được mở rộng và với hình thức luân phiên hằng năm, lần lượt các báo: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Giang, Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, HàNộimới đăng cai. Hành trình đã trải qua 12 năm và năm nay, Báo Hòa Bình đăng cai, viết tiếp truyền thống.

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao đổi với phóng viên Báo Hòa Bình về kết quả của tỉnh sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những định hướng trong thời gian tới.