Chiều 19.6, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng và Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015; Nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần; Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật Thủy lợi (sửa đổi); Luật Du lịch (sửa đổi).

Bội chi năm 2015 là 6,28% GDP

Với tỷ lệ 92,46% số ĐBQH có mặt tán thành, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2015,

Nghị quyết nêu rõ, tổng số thu cân đối NSNN là 1.291.342 tỷ đồng. Số thu cân đối ngân sách này bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2014 chuyển sang năm 2015, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2014, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính. Tổng số chi cân đối NSNN là 1.502.189 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016. Bội chi NSNN là 263.135 tỷ đồng, bằng 6,28% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Nguồn bù đắp bội chi NSNN gồm: Vay trong nước là 195.900 tỷ đồng và vay ngoài nước là 67.235 tỷ đồng.

 

Các ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

 

Ảnh: Quang Khánh

 

Trước khi biểu quyết thông qua Nghị quyết, các ĐBQH đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán NSNN năm 2015 và Dự thảo Nghị quyết của QH phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2015. Đối với những vấn đề được ĐBQH đưa ra khi xem xét quyết toán NSNN năm 2015, UBTVQH nhận thấy, dù trong năm 2015, Chính phủ đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi, song bội chi NSNN vẫn ở mức 6,28% GDP, tăng so với dự toán là 0,57% GDP.

Bội chi NSNN thực hiện năm 2015 tăng so với dự toán có nguyên nhân do tăng GDP thực tế thấp hơn so với kế hoạch  nhưng không được điều chỉnh, làm tỷ lệ bội chi tăng so với dự toán là 0,39%. Ngoài ra, số hoàn thuế giá trị gia tăng tăng 7.452 tỷ đồng cũnglàm tỷ lệ bội chi tăng so với dự toán là 0,18% GDP.

UBTVQH lưu ý, việc tăng bội chi NSNN trên cũng làm tăng nợ công tương ứng, theo đó, nợ công đến 31.12.2015 là 61,8% GDP. Vì vậy, Chính phủ cần có giải pháp tính toán GDP sát thực tế và trong điều hành cần bám sát dự toán, tăng thu, tiết kiệm chi, ưu tiên giảm bội chi NSNN, bảo đảm bội chi NSNN trong phạm vi đã được QH quyết định (cả số tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm với GDP), để không vượt trần nợ công, nhằm bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.

Trước đó, trong phiên thảo luận ở Hội trường về nội dung này, một số ĐBQH đã lưu ý về hiện tượng số chi chuyển nguồn năm 2015 còn lớn, làm giảm hiệu quả sử dụng NSNN. Tán thành ý kiến này của ĐBQH, UBTVQH cũng nhấn mạnh, trong điều kiện nguồn thu ngân sách năm 2015 còn khó khăn, Chính phủ phải đi vay để bù đắp bội chi và trả nợ, thì số chi chuyển nguồn lớn thể hiện sự lãng phí trong quản lý và sử dụng nguồn lực NSNN. Do đó, UBTVQH đề nghị, Chính phủ tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, điều hành NSNN để giảm dần tình trạng chi chuyển nguồn lớn. Xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị thực hiện sai quy định về chuyển nguồn, bảo đảm NSNN được sử dụng hiệu quả và chặt chẽ.

Phải trình Báo cáo nghiên cứu khả thi

Tiếp đó, QH đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần.

QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần, với tỷ lệ 82,08% số ĐBQH có mặt tán thành, còn 8,35% ĐBQH không tán thành.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết

 

Ảnh: Quang Khánh

 

Nghị quyết nêu rõ: Nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được tách thành Dự án thành phần (Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành). Diện tích đất thu hồi bao gồm 5.000 hađể xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, và diện tích đất xây dựng các khu tái định cư tập trung, diện tích nghĩa trang, diện tích các công trình phục vụ tái định cư. Việc thu hồi đất phải bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống và sản xuất của người dân vùng chịu ảnh hưởng của Dự án; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, Chính phủ sẽ chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai và các bộ, ngành liên quan triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để báo cáo QH xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 tới. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày QH thông qua.

Hạn chế chuyển giao sản phẩm tạo bằng phương pháp biến đổi gen

Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) được QH thông qua với tỷ lệ 93,28% số ĐBQH có mặt tán thành.

Theo đó, Luật hạn chế chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam và chuyển giao công nghệ trong nước trong một số trường hợp. Trong đó, có công nghệ, máy móc, thiết bị kèm theo công nghệ không còn sử dụng phổ biến ở các quốc gia công nghiệp phát triển. Sử dụng hóa chất độc hại, hoặc phát sinh chất thải nguy hại đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đặc biệt, các sản phẩm tạo bằng phương pháp biến đổi gen, hay có ảnh hưởng xấu đến phong tục, tập quán, truyền thống và đạo đức xã hội cũng được hạn chế chuyển giao.

Luật cũng quy định về một số loại công nghệ cấm được chuyển giao từ nước ngoài vào nước ta. Đó là công nghệ tạo ra sản phẩm gây hậu quả xấu đến phát triển KT-XH; ảnh hưởng xấu đến QP-AN, trật tự và an toàn xã hội. Công nghệ, máy móc, thiết bị kèm theo công nghệ không còn sử dụng phổ biến và chuyển giao ở các quốc gia đang phát triển và không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cũng bị cấm chuyển giao.

Đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo nguyên tắc tự nguyện

Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) được QH thông qua với tỷ lệ 89,21% số ĐBQH có mặt tán thành.

Một trong những điểm mới của Luật Du lịch (sửa đổi) lần này là quy định về sự tham gia của cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch. Theo đó, cộng đồng dân cư có quyền tham gia và hưởng lợi ích hợp pháp từ hoạt động du lịch; có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch, bản sắc văn hóa địa phương; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường. Cộng đồng dân cư cũng sẽ được tạo điều kiện để đầu tư phát triển du lịch, khôi phục và phát huy các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian, ngành, nghề thủ công truyền thống, sản xuất hàng hóa của địa phương phục vụ khách du lịch, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương.

Đối với việc đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, Luật quy định: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được tự nguyện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giải trình về việc vẫn giữ nguyên tắc tự nguyện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi), do Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình trình bày nêu rõ, việc thực hiện xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo nguyên tắc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi, tôn trọng, bảo vệ lợi ích, quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng để bảo đảm chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch, Luật quy định: Trước khi được đưa vào kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch phải đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch (điểm c khoản 1 Điều 49).  

Dự thảo Luật Thủy lợi (sửa đổi) được QH thông qua với 93,08% số ĐBQH có mặt tán thành.

Chiều cùng ngày, QH họp riêng, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào.

                                                  Theo daibieunhandan

Các tin khác


Tập trung thông tin về tình hình mưa lũ, thiệt hại và các biện pháp khắc phục

(HBĐT) - Ngày 19/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 10 năm 2017. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và trưởng, phó các phòng chuyên môn, các báo cáo viên cấp tỉnh.

Đi về đâu cán bộ Đoàn tuổi 35?!

(HBĐT)- Quyết định số 289 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về "quy chế cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” đã quy định tiêu chuẩn cán bộ Đoàn cấp cơ sở giữ chức vụ phải không quá 35 tuổi. Đối với các vùng ĐBKK, biên giới, hải đảo, đối tượng chính sách, trình độ văn hóa nói chung từ tốt nghiệp THPT trở lên, đã được bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị sơ cấp, giữ chức vụ không quá 37 tuổi. Trong khi đó, theo thống kê của Tỉnh Đoàn tại thời điểm tháng 2/2017, toàn tỉnh hiện có tới 38 Bí thư Đoàn xã, thị trấn có tuổi đời từ 35 trở lên (chiếm hơn 18% tổng số Bí thư đoàn xã, thị trấn của toàn tỉnh). Cụ thể, có 9 đồng chí 35 tuổi, 27 đồng chí từ 36 - 39 tuổi, 2 đồng chí đã 40 tuổi. Không có sự chủ động trong việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch từ trước nên hiện nay các địa phương đang rất loay hoay với việc sắp xếp công việc cho số lượng Bí thư đoàn "quá tuổi” này.

Đoàn kết, phát triển- Hiệu quả từ phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài 1: Đồng lòng học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ
 (HBĐT) - Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm xảy ra trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động ủng hộ đồng bào vùng mưa lũ

(HBĐT) - Chiều 18/10/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức phát động ủng hộ đồng bào trong tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước

Bài 1: Quan tâm phát triển Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

(HBĐT)- Kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Việc tăng cường gắn kết tổ chức Đảng, đoàn thể và đảng viên với doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp đối với khu vực kinh tế quan trọng này sẽ góp phần bảo đảm cho các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục phát triển lành mạnh, đúng hướng, đóng góp tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, hiện nay tỉ lệ doanh nghiệp có tổ chức Đảng chỉ chiếm vẻn vẹn có 2,05%, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn chiếm 7,44%, doanh nghiệp có tổ chức Đoàn thanh niên chỉ chiếm 0,68%. Thực tế này đang đặt ra sự đòi hỏi cấp thiết đối với việc tăng cường gắn kết tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên với doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Huyện Kim Bôi tạo mọi điều kiện để ổn định cuộc sống người bị ảnh hưởng thiên tai

(HBĐT) - Ngày 16/10/2017, tại huyện Kim Bôi, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Kim Bôi về khắc phục tình hình sạt lở do mưa lũ kéo dài trên địa bàn huyện. Cùng tham dự có đại diện các sở, ngành: NN&PTNT, KH&CN, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.