Chiều 19.6, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng và Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015; Nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần; Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật Thủy lợi (sửa đổi); Luật Du lịch (sửa đổi).

Bội chi năm 2015 là 6,28% GDP

Với tỷ lệ 92,46% số ĐBQH có mặt tán thành, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2015,

Nghị quyết nêu rõ, tổng số thu cân đối NSNN là 1.291.342 tỷ đồng. Số thu cân đối ngân sách này bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2014 chuyển sang năm 2015, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2014, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính. Tổng số chi cân đối NSNN là 1.502.189 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016. Bội chi NSNN là 263.135 tỷ đồng, bằng 6,28% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Nguồn bù đắp bội chi NSNN gồm: Vay trong nước là 195.900 tỷ đồng và vay ngoài nước là 67.235 tỷ đồng.

 

Các ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

 

Ảnh: Quang Khánh

 

Trước khi biểu quyết thông qua Nghị quyết, các ĐBQH đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán NSNN năm 2015 và Dự thảo Nghị quyết của QH phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2015. Đối với những vấn đề được ĐBQH đưa ra khi xem xét quyết toán NSNN năm 2015, UBTVQH nhận thấy, dù trong năm 2015, Chính phủ đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi, song bội chi NSNN vẫn ở mức 6,28% GDP, tăng so với dự toán là 0,57% GDP.

Bội chi NSNN thực hiện năm 2015 tăng so với dự toán có nguyên nhân do tăng GDP thực tế thấp hơn so với kế hoạch  nhưng không được điều chỉnh, làm tỷ lệ bội chi tăng so với dự toán là 0,39%. Ngoài ra, số hoàn thuế giá trị gia tăng tăng 7.452 tỷ đồng cũnglàm tỷ lệ bội chi tăng so với dự toán là 0,18% GDP.

UBTVQH lưu ý, việc tăng bội chi NSNN trên cũng làm tăng nợ công tương ứng, theo đó, nợ công đến 31.12.2015 là 61,8% GDP. Vì vậy, Chính phủ cần có giải pháp tính toán GDP sát thực tế và trong điều hành cần bám sát dự toán, tăng thu, tiết kiệm chi, ưu tiên giảm bội chi NSNN, bảo đảm bội chi NSNN trong phạm vi đã được QH quyết định (cả số tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm với GDP), để không vượt trần nợ công, nhằm bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.

Trước đó, trong phiên thảo luận ở Hội trường về nội dung này, một số ĐBQH đã lưu ý về hiện tượng số chi chuyển nguồn năm 2015 còn lớn, làm giảm hiệu quả sử dụng NSNN. Tán thành ý kiến này của ĐBQH, UBTVQH cũng nhấn mạnh, trong điều kiện nguồn thu ngân sách năm 2015 còn khó khăn, Chính phủ phải đi vay để bù đắp bội chi và trả nợ, thì số chi chuyển nguồn lớn thể hiện sự lãng phí trong quản lý và sử dụng nguồn lực NSNN. Do đó, UBTVQH đề nghị, Chính phủ tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, điều hành NSNN để giảm dần tình trạng chi chuyển nguồn lớn. Xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị thực hiện sai quy định về chuyển nguồn, bảo đảm NSNN được sử dụng hiệu quả và chặt chẽ.

Phải trình Báo cáo nghiên cứu khả thi

Tiếp đó, QH đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần.

QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần, với tỷ lệ 82,08% số ĐBQH có mặt tán thành, còn 8,35% ĐBQH không tán thành.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết

 

Ảnh: Quang Khánh

 

Nghị quyết nêu rõ: Nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được tách thành Dự án thành phần (Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành). Diện tích đất thu hồi bao gồm 5.000 hađể xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, và diện tích đất xây dựng các khu tái định cư tập trung, diện tích nghĩa trang, diện tích các công trình phục vụ tái định cư. Việc thu hồi đất phải bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống và sản xuất của người dân vùng chịu ảnh hưởng của Dự án; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, Chính phủ sẽ chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai và các bộ, ngành liên quan triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để báo cáo QH xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 tới. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày QH thông qua.

Hạn chế chuyển giao sản phẩm tạo bằng phương pháp biến đổi gen

Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) được QH thông qua với tỷ lệ 93,28% số ĐBQH có mặt tán thành.

Theo đó, Luật hạn chế chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam và chuyển giao công nghệ trong nước trong một số trường hợp. Trong đó, có công nghệ, máy móc, thiết bị kèm theo công nghệ không còn sử dụng phổ biến ở các quốc gia công nghiệp phát triển. Sử dụng hóa chất độc hại, hoặc phát sinh chất thải nguy hại đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đặc biệt, các sản phẩm tạo bằng phương pháp biến đổi gen, hay có ảnh hưởng xấu đến phong tục, tập quán, truyền thống và đạo đức xã hội cũng được hạn chế chuyển giao.

Luật cũng quy định về một số loại công nghệ cấm được chuyển giao từ nước ngoài vào nước ta. Đó là công nghệ tạo ra sản phẩm gây hậu quả xấu đến phát triển KT-XH; ảnh hưởng xấu đến QP-AN, trật tự và an toàn xã hội. Công nghệ, máy móc, thiết bị kèm theo công nghệ không còn sử dụng phổ biến và chuyển giao ở các quốc gia đang phát triển và không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cũng bị cấm chuyển giao.

Đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo nguyên tắc tự nguyện

Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) được QH thông qua với tỷ lệ 89,21% số ĐBQH có mặt tán thành.

Một trong những điểm mới của Luật Du lịch (sửa đổi) lần này là quy định về sự tham gia của cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch. Theo đó, cộng đồng dân cư có quyền tham gia và hưởng lợi ích hợp pháp từ hoạt động du lịch; có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch, bản sắc văn hóa địa phương; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường. Cộng đồng dân cư cũng sẽ được tạo điều kiện để đầu tư phát triển du lịch, khôi phục và phát huy các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian, ngành, nghề thủ công truyền thống, sản xuất hàng hóa của địa phương phục vụ khách du lịch, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương.

Đối với việc đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, Luật quy định: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được tự nguyện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giải trình về việc vẫn giữ nguyên tắc tự nguyện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi), do Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình trình bày nêu rõ, việc thực hiện xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo nguyên tắc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi, tôn trọng, bảo vệ lợi ích, quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng để bảo đảm chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch, Luật quy định: Trước khi được đưa vào kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch phải đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch (điểm c khoản 1 Điều 49).  

Dự thảo Luật Thủy lợi (sửa đổi) được QH thông qua với 93,08% số ĐBQH có mặt tán thành.

Chiều cùng ngày, QH họp riêng, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào.

                                                  Theo daibieunhandan

Các tin khác


Đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên

(HBĐT) - Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh vừa ban hạnh Kế hoạch số 39/KH-BCĐ về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Niu Di-lân

Ngày 14-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Oóc-len của Niu Di-lân, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Niu Di-lân theo lời mời của Thủ tướng Niu Di-lân G.A-đơn.

Tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma

Sáng 14-3, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam cách đây tròn 30 năm.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để chuyển đổi mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp

(HBĐT) - Sáng 14/3, các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì và điều hành hội nghị trực tuyến giao ban chuyên đề quý I về thực trạng, giải pháp xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cho các sảm phẩm đặc sản tỉnh Hòa Bình; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp gắn với thu hút đầu tư. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố, một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

(HBĐT) - Chiều 13/3, Cổng thông tin điện tử tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Niu Di-lân G.A-đơn; hội kiến Chủ tịch QH T.Man-lát

Trưa 13-3 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Nhà Chính phủ, thành phố Oóc-len, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Niu Di-lân G.A-đơn.