(HBĐT) - Báo cáo do đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 

Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh; Thưa toàn thể đồng chí, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Để chuẩn bị cho kỳ họp này của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh Báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2011; Báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2012; Báo cáo thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2012; đồng thời, UBND tỉnh cũng trình HĐND tỉnh một số báo cáo chuyên đề và các tờ trình trình tại kỳ họp này. Các Báo cáo đã đề cập khá toàn diện tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước và những vấn đề cần giải quyết trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong Báo cáo này, thay mặt UBND tỉnh và được sự ủy quyền của đồng chí Chủ tịch, tôi xin trình bày khái quát một số nội dung chủ yếu về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011, tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012 và những giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong những tháng tiếp theo để phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012 đã được HĐND tỉnh thông qua.

I. BÁO CÁO BỔ SUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2011

1. Những kết quả chủ yếu

Tại Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá XV, căn cứ vào kết quả 11 tháng đầu năm và dự báo tháng cuối năm, UBND tỉnh đã báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2011. Đến nay, tổng hợp kết quả thực hiện cả năm cho thấy về cơ bản chúng ta đã đạt được mục tiêu tổng quát nêu trong Nghị quyết HĐND tỉnh; trong tổng số 29 chỉ tiêu chủ yếu, có 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn so với số liệu đã báo cáo như: Tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, xuất nhập khẩu, tạo việc làm mới cho người lao động,... Những kết quả chủ yếu trong năm 2011 như sau:

Một là, kinh tế của tỉnh vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá, đạt 10,42% (vượt 0,42% so với kế hoạch đề ra, cao hơn số đã báo cáo 10,2%), mặc dù thấp hơn mức tăng 12,57% của năm 2010 nhưng là cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong điều kiện phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, trong đó nông lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 4%; công nghiệp - xây dựng tăng 17,86% (số đã báo cáo là 17,9%); dịch vụ tăng 11,98% (số đã báo cáo là 11,3%). Ngành nông nghiệp là khu vực đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh và ổn định xã hội, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 124.973 ha, tăng 3% so với năm 2010; sản lượng lương thực cây có hạt đạt 36,2 vạn tấn (kế hoạch đề ra là 34,5 vạn tấn).

Hai là, lạm phát được kiểm soát nhờ những giải pháp chỉ đạo điều hành quyết liệt, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã giảm dần từ quý III. UBND tỉnh tập trung thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20%. Giảm tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực phi sản xuất, nhất là bất động sản, tập trung vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa; cho vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, bảo đảm tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2011 với tổng số tiền 30,53 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước vượt 13% Nghị quyết HĐND tỉnh, chi ngân sách địa phương tăng 66% so với Nghị quyết HĐND tỉnh.

Thực hiện cắt giảm, điều chuyển vốn 74 công trình, dự án với tổng số vốn 114,7 tỷ đồng; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, cấp bách, có khả năng hoàn thành sớm nhằm tăng năng lực sản xuất; triển khai các biện pháp rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; miễn, giảm nhiều loại thuế cho doanh nghiệp và cá nhân.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 63,2 triệu USD, tăng 6,9% so với kế hoạch (cao hơn số đã báo cáo 58,8 triệu USD). Nhập khẩu đạt 39,8 triệu USD, thực hiện 102% kế hoạch (cao hơn số đã báo cáo 35 triệu USD). Trong điều kiện thị trường khó khăn, giá cả biến động, kết quả đó là sự cố gắng lớn.

Ba là, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm, bảo đảm; các lĩnh vực xã hội có một số mặt tiến bộ. Trong bối cảnh ngân sách khó khăn, tỉnh vẫn quan tâm bố trí tăng thêm nguồn lực để thực hiện các chính sách xã hội[1], các chương trình mục tiêu quốc gia[2]. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 giảm 5,42% (số đã báo cáo HĐND tỉnh là 3,51%). Tạo được 16.250 việc làm mới. Thực hiện điều chỉnh tăng lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức; tăng lương tối thiểu vùng đối với các doanh nghiệp và quy định thống nhất lương tối thiểu đối với cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Các cấp, các ngành đã có nhiều quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đối với người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Đã tổ chức tốt hơn việc phòng, chống, khắc phục kịp thời những hậu quả do thiên tai, dịch bệnh gây ra, giúp nhân dân vùng bị thiên tai ổn định đời sống, khôi phục và phát triển sản xuất; đồng thời tích cực chỉ đạo thực hiện các giải pháp lâu dài, căn bản hơn.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 21,4% (chỉ tiêu HĐND tỉnh là 22%, số đã báo cáo là 21,7%); mức giảm tỷ lệ sinh đạt kế hoạch là 0,3%o; số giường bệnh/1vạn dân đạt kế hoạch là 21,4 giường. Công tác phòng chống dịch bệnh đạt một số kết quả tích cực.

Cơ chế, chính sách quản lý khoa học, công nghệ tiếp tục được đổi mới. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tích cực thực hiện các quy định về đánh giá tác động môi trường, cam kết về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải rắn. Đến nay 75,17% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Công tác trồng và bảo vệ rừng được coi trọng, độ che phủ rừng đạt 46%.

Bốn là, công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tiếp tục giữ vững và phát triển một bước thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; quan tâm chỉ đạo tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao sức chiến đấu cho quân đội và công an. Công tác phòng, chống tội phạm được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội. Triển khai thực hiện Nghị định số 35/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Nhằm kiềm chế và giảm thiểu tại nạn giao thông, đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông cho người dân, nhất là thanh thiếu niên.

2. Những hạn chế, yếu kém

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2011 vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, nổi lên là:

Kinh tế phát triển thiếu ổn định, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, lạm phát tuy đã được kiềm chế trong những tháng cuối năm, nhưng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm vẫn ở mức cao là 17,41%; lãi suất còn cao; việc thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, linh hoạt tuy đã góp phần quan trọng giúp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế nhưng cũng để lại những hệ quả tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đã được triển khai thực hiện, nhưng đến cuối năm 2011 tình hình vẫn còn rất nhiều khó khăn; số doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động hoặc thu hẹp sản xuất có chiều hướng gia tăng, nhiều lao động bị mất việc làm; thị trường bất động sản giảm sút và gặp rất nhiều khó khăn.

Chất lượng tăng trưởng và khả năng cạnh tranh chưa được cải thiện, năng suất lao động xã hội thấp. Công tác xây dựng cơ chế, chính sách vẫn chưa được coi trọng đúng mức, chưa có giải pháp dài hạn, nhất là trong xây dựng quy hoạch, chiến lược; công tác quản lý về đất đai, tài nguyên, khoán sản, doanh nghiệp nhà nước, đầu tư xây dựng còn nhiều bất cập. Ứng dụng khoa học, công nghệ ở nhiều ngành còn hạn chế; chưa khai thác, phát triển tốt thị trường trong nước, nhất là việc thu mua và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp...

Văn hoá, xã hội còn nhiều bất cập; đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, người lao động có thu nhập thấp và đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; tình trạng lãng phí còn lớn; mất an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tình trạng vỡ nợ tín dụng,... gây những bức xúc trong xã hội. Các vụ khiếu kiện đông người kéo dài tuy có giảm nhưng vẫn còn diễn ra; công tác xử lý, thực thi pháp luật đôi khi còn chưa nghiêm, chưa kịp thời.

II. TÌNH HÌNH KT-XH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

Ngay từ đầu năm, triển khai Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 55/QĐ-UBND về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2012 với mục tiêu tổng quát là: Tập trung kiềm chế lạm phát, phục hồi và tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững (hạn chế suy giảm kinh tế sau lạm phát năm 2011), kết hợp phát triển văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân, tình hình KT-XH trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2012 đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả bước đầu.

Lạm phát được kiềm chế; nhờ thực hiện mạnh mẽ và đồng bộ các biện pháp kiềm chế lạm phát như: Thắt chặt tiền tệ, quản lý chặt chẽ chi tiêu ngân sách nhà nước, cắt giảm vốn đầu tư, quản lý giá cả, thị trường,… nên tốc độ tăng giá đã có xu hướng giảm ngay từ những tháng cuối năm 2011 và liên tục giảm trong 6 tháng đầu năm 2012. So với tháng trước, chỉ số giá tháng 1 tăng 0,82%, tháng 2 tăng 1,37%, tháng 3 tăng 0,05%, tháng 4 tăng 0,18%, tháng 5 giảm 0,09%, tháng 6 giảm 0,23% và tăng 1,79% so với tháng 12 năm 2011.

Mặt bằng lãi suất đã giảm dần, việc thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, kiểm soát lượng tiền cung ứng, chính sách tín dụng và lãi suất phù hợp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng nhà nước đã phát huy tác dụng đưa lại kết quả tích cực trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế. Từ đầu năm đến nay, sau 3 lần điều chỉnh, trần lãi suất huy động đã giảm từ 14% xuống 9%. Với sự điều chỉnh giảm lãi suất huy động, nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay bằng VND. Hiện nay, lãi suất cho vay các lĩnh vực: Nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ phổ biến ở mức 12-13%/năm, cho vay sản xuất kinh doanh khác 14-17,5%/năm, cho vay lĩnh vực phi sản xuất 16,5-20%/năm. Tuy lãi suất giảm nhưng do nợ xấu tăng cao, nhiều doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng.

UBND tỉnh bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng nhà nước về thực hiện chính sách tín dụng hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, chương trình đầu tư nhà ở xã hội, qua đó góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện niềm tin của thị trường. Vốn tín dụng chính sách đã được thực hiện đến các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; dư nợ cho vay ưu đãi hộ nghèo, các đối tượng chính sách xã hội ước thực hiện 1.527 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,2% tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ 6 tháng ước đạt 34,1 triệu USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2011, thực hiện 48% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng ước đạt 17,8 triệu USD, tăng 53,6% so với cùng kỳ, thực hiện 44% kế hoạch năm. Đạt được kết quả này trong bối cảnh suy giảm về giá và sức mua trên thị trường càng thể hiện nỗ lực, cố gắng của các doanh nghiệp, người sản xuất và các cấp, các ngành.

Sản xuất nông nghiệp phát triển tương đối ổn định, tuy nhiên, thời tiết từ đầu năm diễn biến phức tạp, tháng 1, tháng 2 xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài, thời điểm từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 6 nhiều nơi trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng liên tiếp của các đợt nắng nóng với nhiệt độ phổ biến cao từ 38- 400C, làm cho một phần diện tích cây trồng bị ảnh hưởng đến sinh trưởng, gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Tổng diện tích gieo trồng đạt 78.433 ha, tăng 256 ha (0,3%) so với vụ đông xuân năm 2011. Diện tích gieo cấy lúa đạt 16.461 ha, năng suất ước đạt 55 tạ/ha, sản lượng đạt 90.536 tấn. Tổng diện tích cây lương thực có hạt đạt 38.326 ha, sản lượng ước đạt 177.400 tấn.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng thấp nhưng đang có chuyển biến tích cực; ngoài các doanh nghiệp thuộc ngành khai thác đang gặp khó khăn trong sản xuất thì các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến, sản xuất điện, nước đều có mức tăng trưởng khá (chế biến tinh bột tăng 119%, đường tăng 31,83%, điện sản xuất tăng 24,2%, điện thương phẩm tăng 16,29% so với cùng kỳ). Song ngành công nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn do giá đầu vào và lãi suất tiền vay ở mức cao, tiêu thụ chậm, tồn kho tăng cao; hiệu quả sản xuất giảm sút. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm 2012 ước đạt 2.057,9 tỷ đồng, thực hiện 47% kế hoạch năm.

Khu vực dịch vụ phát triển khá; tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 3.590 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, thực hiện 42% kế hoạch năm. Lượng khách quốc tế đến Hòa Bình đạt khoảng 65 nghìn lượt người, tăng 25% so với cùng kỳ. Bưu chính viễn thông tiếp tục phát triển mạnh[3].

An sinh xã hội, ưu đãi người có công tiếp tục được quan tâm chỉ đạo với nhiều biện pháp thiết thực. Các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội như: Hỗ trợ về bảo hiểm y tế, về giá điện, về nhà ở, về tín dụng cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất; hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn; đào tạo và dạy nghề cho lao động nông thôn; tích cực triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới…; tăng mức lương tối thiểu cho cán bộ, công nhân viên chức và lực lượng vũ trang, quy định về chế độ phụ cấp, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho cán bộ xã đã nghỉ việc; tiếp tục đổi mới các chính sách về y tế dự phòng, bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh và viện phí. Chính sách ưu đãi người có công tiếp tục được hoàn thiện, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục và đào tạo được quan tâm chỉ đạo, thực hiện theo các chương trình kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và đạt kết quả khả quan. Hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy di sản văn hóa được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội của các địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật quần chúng được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia.

            Công tác đổi mới quản lý giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh theo yêu cầu tăng cường phân công, phân cấp, tăng quyền tự chủ, xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy hoạch, kế hoạch. Có 11/11 huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi vào tháng 6 năm 2012. Chương trình giáo dục phổ thông tiếp tục được đánh giá sâu và điều chỉnh ở một số môn học, chất lượng giáo dục được nâng lên. Trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2012, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,87%; tốt nghiệp giáo dục thường xuyên đạt 99,04%; kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12, kết quả đạt 39 giải, trong đó có 6 giải nhì, 19 giải ba, 14 giải khuyến khích.

            Công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em được triển khai quyết liệt, đồng bộ; được các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tham gia bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực với nhiều mô hình điển hình tiên tiến, góp phần ngăn chặn sự gia tăng đối tượng nghiện ma túy trong học sinh, sinh viên và tái trồng cây có chất ma túy.

   Trật tự an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nên tình hình đã được cải thiện trên cả ba tiêu chí: Số vụ tai nạn giao thông giảm 8,8%, số người chết giảm 9,4%, số người bị thương giảm 6,4% so với cùng kỳ năm 2011.

Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, nhất là thông tin về tình hình KT-XH, các chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Phổ biến, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Nhiều hình thức đối thoại với nhân dân được tổ chức, góp phần giải đáp kịp thời những băn khoăn lo lắng của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.

Công tác cải cách hành chính, tin học hóa quản lý nhà nước được đẩy mạnh. Công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra chuyên đề về đất đai, đầu tư phát triển,... được tập trung chỉ đạo gắn với việc khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

UBND tỉnh xây dựng dự toán ngân sách ngân sách nhà nước năm 2012 trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, kết quả thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011 và điều kiện thực tế của tỉnh. Sau 6 tháng triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, trước hết là do sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của UBND tỉnh trước những biến động của nền kinh tế; hai là, trong bối cảnh kinh tế khó khăn đã tăng cường kiểm tra, giám sát trong quản lý thu thuế, chống thất thu thuế; tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế; triển khai các biện pháp cưỡng chế nợ thuế để thu hồi nợ đọng và hạn chế phát sinh số nợ thuế mới; ba là, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết để các sở, ban, ngành, địa phương chủ động sắp xếp lại các nhiệm vụ chi nhằm tiết kiệm chi thường xuyên; bốn là, chỉ đạo rà soát toàn bộ các dự án đầu tư, kịp thời đề ra các biện pháp xử lý, loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả, đầu tư dàn trải...

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 730 tỷ đồng, bằng 46% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 40% Nghị quyết HĐND tỉnh, trong đó: Các khoản thu cân đối ngân sách ước thực hiện 640 tỷ đồng, đạt 40% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 39% Nghị quyết HĐND tỉnh.

So với Nghị quyết HĐND tỉnh, có 1/13 khoản thu sắc thuế đạt 50% dự toán là khoản thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các khoản còn lại đều đạt dưới 50% dự toán. Nhiều khoản thu quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu cân đối ngân sách đạt thấp như: Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 34%, lệ phí trước bạ bằng 37%, thuế thu nhập cá nhân đạt 39%, thu phí, lệ phí đạt 29%, thu quỹ đất công ích tại xã bằng 25%, thu khác ngân sách đạt 26%, thu tiền sử dụng đất bằng 23%;...

Tổng thu ngân sách địa phương 6 tháng ước đạt 3.428,6 tỷ đồng, đạt 64% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 55% Nghị quyết HĐND tỉnh; các khoản thu cân đối ngân sách là 3.338,6 tỷ đồng, đạt 62% dự toán Thủ tướng chính phủ giao, bằng 55% Nghị quyết HĐND tỉnh.

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng ước thực hiện 3.232 tỷ đồng, đạt 60% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 52% Nghị quyết HĐND tỉnh, trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện 2.700,5 tỷ đồng, bằng 54% Nghị quyết HĐND tỉnh; chi thực hiện một số nhiệm vụ khác ước thực hiện 441,5 tỷ đồng, bằng 40% Nghị quyết HĐND tỉnh.

            Qua kết quả đạt được nêu trên có thể thấy, để hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 đã đề ra là nhiệm vụ hết sức khó khăn; dự kiến năm 2012 thu cân đối ngân sách tỉnh Hòa Bình sẽ hụt thu khoảng 210 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là do sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn; sức mua của thị trường giảm; chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ làm hụt thu thuế khoảng 110 tỷ đồng, chủ yếu là thuế thu nhập doanh nghiệp và VAT của các doanh nghiệp vừa và nhỏ; hụt thu khoảng 100 tỷ đồng tiền thu sử dụng đất của các doanh nghiệp khó khăn về tài chính. Bên cạnh đó, rủi ro của các yếu tố bên ngoài có thể tác động xấu đến tăng trưởng, làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước; nguồn thu giảm do các chính sách miễn giảm thuế của Chính phủ; đồng thời, các khoản chi tiêu ngân sách nhà nước cũng không dễ dàng cắt giảm là những khó khăn, thách thức cho việc thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2012.

Đánh giá chung, tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2012 đã có chuyển biến tích cực, đúng hướng. Các giải pháp kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế tiếp tục phát huy hiệu quả. Chỉ số giá tiêu dùng giảm mạnh. Lãi suất giảm; dư nợ tín dụng tăng dần trở lại; thanh khoản của hệ thống ngân hàng được cải thiện. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; năng suất, sản lượng lúa đông xuân cao hơn năm trước. Khó khăn trong sản xuất công nghiệp từng bước được tháo gỡ và có chuyển biến với chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng; hoạt động du lịch diễn ra sôi động, lượng khách quốc tế tăng mạnh. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm. Tai nạn giao thông giảm, trật tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định.

IV. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT-XH của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức lớn, đó là:

Đã xuất hiện những dấu hiệu suy giảm tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2012 chỉ đạt 7,38%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2011 (9,7%) và năm 2010 (11,7%). 

Việc thực hiện chính sách tài khoá thắt chặt, chính sách tiền tệ chặt chẽ đã góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế nhưng cũng để lại hệ quả làm cho doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lãi suất vay còn cao, nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận và hấp thụ vốn; chi phí đầu vào lớn, sản phẩm tiêu thụ chậm, tồn kho nhiều, dẫn đến quy mô sản xuất phải thu hẹp, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động hoặc phá sản, giải thể, lao động mất việc làm tăng, gây sức ép lớn đến ổn định xã hội và đời sống của nhân dân. Đến nay, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, bỏ địa chỉ kinh doanh là 337 doanh nghiệp (trong đó ngừng kinh doanh 48 doanh nghiệp, giải thể 43 doanh nghiệp, bỏ địa chỉ kinh doanh 246 doanh nghiệp).

Tuy lạm phát giảm mạnh nhưng lãi suất vay ngân hàng vẫn còn cao. Nợ xấu của hệ thống ngân hàng gia tăng. Những tháng đầu năm sản xuất kinh doanh đình đốn, trong số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn, chỉ có dưới 20% doanh nghiệp kê khai có số thuế phát sinh, còn lại là doanh nghiệp không phát sinh thuế (âm thuế), không kinh doanh và không nộp tờ khai thuế. Đặc biệt là một số doanh nghiệp lớn có số thuế nộp ngân sách rất thấp so với cùng kỳ. Các nhà máy sản xuất xi măng đều sản xuất cầm chừng vì không tiêu thụ được sản phẩm.

Tình trạng nợ thuế gia tăng, trong số các doanh nghiệp kê khai phát sinh thuế, thì nhiều doanh nghiệp không nộp thuế vào ngân sách, dẫn tới tình trạng nợ thuế phát sinh tăng. Thị trường bất động sản suy giảm, nhiều dự án bất động sản nợ tiền sử dụng đất, trong 4 tháng đầu năm mới thu được 31,3 tỷ đồng.

Đời sống nhân dân ở nhiều vùng vẫn còn khó khăn, tình hình an ninh, trật tự xã hội ở nhiều nơi vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý vi phạm chưa nghiêm.

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

Qua đánh giá tình hình và kết quả thực hiện những tháng đầu năm, trong những tháng cuối năm phải kiên trì giữ vững các mục tiêu đã đề ra cho năm 2012, bao gồm: Chủ động điều hành kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm tăng trưởng ở mức hợp lý, phấn đấu hoàn thành mức tăng trưởng và bảo đảm thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.

Để đạt được các mục tiêu đó cần tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp, chính sách đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 55/QĐ-UBND của UBND tỉnh, tập trung vào các nhóm giải pháp chủ yếu sau đây:

(1) Nhất quán chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế

Điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng của ngân hàng, như: Tăng cường hoạt động bảo lãnh khoản vay; nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh doanh nghiệp vừa và nhỏ;... Ưu tiên tín dụng đối với doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, sử dụng nhiều lao động. 

Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng nhà nước về điều chỉnh giảm lãi suất vay phù hợp với mức giảm của lạm phát; tăng khả năng vay vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ và khu vực nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện việc kéo dài thời hạn nộp thuế, giảm tiền thuê đất, miễn thuế môn bài đối với một số đối tượng doanh nghiệp; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư nhà nước. Triển khai áp dụng các giải pháp xử lý nợ phù hợp đối với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, có tiềm năng phát triển nhưng đang gặp khó khăn tạm thời (cơ cấu lại nợ, giãn nợ, thay đổi thời hạn, lãi suất…).

Tập trung phát triển thị trường, nhất là hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho, đổi mới hệ thống thu mua, tiêu thụ, đưa hàng hóa về nông thôn. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với nguyên vật liệu quan trọng và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu; ngăn chặn tình trạng chuyển giá, trốn, lậu thuế, găm hàng và thao túng thị trường giá cả. Thực hiện tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng để giảm giá thành sản phẩm, thay đổi mẫu mã phù hợp, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư, nhất là đối với vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn ODA cũng như những khoản chi thường xuyên của năm 2011 tạm dừng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Rà soát, đề xuất việc ứng trước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 đối với các công trình, dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2012, 2013.

(2) Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tăng sức mua, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa

Rà soát, sửa đổi hoặc xoá bỏ các rào cản đầu tư bất hợp lý, các chính sách liên quan đến môi trường đầu tư để tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm khuyến khích sản xuất đối với các lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, các hoạt động dịch vụ, du lịch. Bảo đảm chất lượng và giá cả các mặt hàng thiết yếu và giá cả nguyên vật liệu là đầu vào cho hoạt động sản xuất.

Triển khai thực hiện các biện pháp để huy động, bổ sung nguồn vốn đầu tư hạ tầng, kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chuẩn bị tốt các yếu tố giống, phân bón, thuốc trừ sâu, phổ biến kỹ thuật nuôi trồng mới, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình phòng chống lụt bão, thiên tai, tăng cường các biện pháp phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, kết hợp với bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

(3) Thực hiện tốt hơn việc bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường

Khẩn trương xây dựng chương trình hành động để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”. Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia trong các lĩnh vực xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, nhất là đối với các xã, xóm, bản đặc biệt khó khăn. Thực hiện tốt hơn chính sách đối với người có công. Tăng cường tạo việc làm cho người lao động, giải quyết kịp thời các chế độ an sinh xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động mất việc làm. Thực hiện tốt các giải pháp phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ kịp thời nhân dân vùng bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm sử dụng các nguồn lực đúng mục đích, hiệu quả, tránh lãng phí.

Tiếp tục thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên; sớm hoàn thành thủ tục đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; triển khai có hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động phòng chống kịp thời các dịch bệnh nghiêm trọng, HIV/AIDS. Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch, tăng cường công tác bình đẳng giới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, về ứng phó với biến đổi khí hậu. Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản gắn với các yêu cầu về bảo vệ môi trường; kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép, không gia hạn, bổ sung hoặc cấp mới giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản đối với các doanh nghiệp vi phạm hoặc không đáp ứng các yêu cầu quy định về bảo vệ môi trường.

(4) Thực hiện đồng bộ chương trình cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động công vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của bộ máy nhà nước gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về một số giải pháp cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 3, khóa X, Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật, nhất là các vụ việc mà dư luận xã hội và cử tri quan tâm. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo trên tinh thần vừa bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân, công khai minh bạch, đúng pháp luật, vừa giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Xử lý dứt điểm những vụ việc tồn đọng kéo dài, hạn chế để xảy ra những vụ khiếu kiện mới phức tạp, nhất là trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

(5) Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Chủ động nắm chắc tình hình, xử lý mọi tình huống, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bảo đảm giữ vững thế trận quốc phòng an ninh. Tổ chức lễ giao quân đợt 2. Tổ chức tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các đơn vị. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh gắn chặt với phát triển KT-XH. Thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, kiềm chế, giảm dần tai nạn giao thông, tăng cường vai trò của chính quyền, các ngành, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội trong công tác phòng chống ma túy, mại dâm ngay tại địa bàn xã, phường, thị trấn.

(6) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội cao trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương. Tăng cường trách nhiệm trong việc phối hợp giữa ngành với ngành, giữa ngành với cấp, giữa thủ trưởng các cơ quan khối nhà nước với cơ quan khối đảng, Uỷ ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội các cấp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch cho báo chí, nhất là những vấn đề mà dư luận quan tâm. Xử lý nghiêm minh các hành vi đưa tin sai sự thật, gây tâm lý bất ổn trong xã hội, làm phương hại đến lợi ích của nhà nước, của tỉnh, doanh nghiệp và nhân dân.

Thưa HĐND tỉnh,

Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, duy trì tăng trưởng hợp lý là nhiệm vụ rất khó khăn; vừa là cần thiết, cấp bách trong năm 2012, vừa là yếu tố quan trọng để bảo đảm ổn định và phát triển bền vững trong trung và dài hạn.

Trong điều kiện khó khăn, thách thức còn nhiều, nhưng với sự quyết tâm cao, đoàn kết, đồng thuận trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, chúng ta tin tưởng sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2012 mà HĐND tỉnh đã đề ra, gắn với việc triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5 khóa XI của đảng, tạo tiền đề phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong những năm sau.

UBND tỉnh xin trân trọng đề nghị HĐND tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể nhân dân và đồng chí, nhân dân trong tỉnh tăng cường giám sát, phối hợp hành động, nỗ lực phấn đấu tạo sự chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trên các mặt công tác để quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu của Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011 - 2015.

Xin trân trọng cảm ơn HĐND tỉnh, đồng chí, nhân dân và cử tri trong tỉnh./.[1] Năm 2011 đã có trên 13.000 hộ được vay vốn ưu đãi phục vụ sản xuất với số vốn 120 tỷ đồng, gần 4.000 hộ nghèo được hướng dẫn cách làm ăn, 6.200 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở với kinh phí 51,3 tỷ đồng, 380.874 người nghèo, người dân tộc thiểu số được mua thẻ bảo hiểm y tế. Trên 6.000 hộ được hỗ trợ điều kiện sản xuất, trên 14.000 con em học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp khác. Kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho 64.000 hộ nghèo với số tiền 857 triệu đồng…  

[2] Các chương trình quốc gia về giảm nghèo, dạy nghề, hỗ trợ nhà ở xã hội, xây dựng nông thôn mới…

[3] Phát triển thêm 20.000 thuê bao điện thoại, tăng 4,5 lần so với cùng kỳ; phát triển mới 1.540 thuê bao internet băng rộng tăng 6,7% so với cùng kỳ. Doanh thu viễn thông ước đạt 144 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ.

Các tin khác


Đặt hoa tưởng niệm V.I.Lê-nin

Nhân kỷ niệm 148 năm Ngày sinh V.I. Lê-nin (22-4-1870 - 22-4-2018), sáng 22-4, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội, đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của TP Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu, đã đến tượng đài Lê-nin tại Công viên Lê-nin (Hà Nội), đặt hoa tưởng niệm Lê-nin, nhà tư tưởng vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sau sáp nhập xóm, tổ dân phố - nhìn từ thực tiễn ở huyện Cao Phong

(HBĐT) - Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện; sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cơ sở; sự ủng hộ và đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện, đầu tháng 10/2017, huyện Cao Phong đã hoàn thành Đề án của UBND tỉnh về "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”.

Lắng lòng hướng về Quốc giỗ Hùng Vương

Là người Việt Nam dù quần tụ ở quê hương hay cách xa Tổ quốc hẳn ai cũng thuộc nằm lòng câu ca "Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng 10 tháng 3”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Cố vấn nhà nước Myanmar

Tổng Bí thư khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Myanmar.

Ban chỉ đạo 1084 thống nhất kế hoạch nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố

(HBĐT) - Ngày 20/4, Ban chỉ đạo 1084 tỉnh đã tổ chức họp giao ban các thành viên đánh giá tình hình triển khai, thực hiện đề án thí điểm; tình hình triển khai, hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc triển khai, thực hiện Đề án 1084. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 1084 tỉnh chủ trì cuộc họp.

Những công trình mang dấu ấn thanh niên

(HBĐT) - Xây nhà cho bạn, sửa cầu cho dân; mang sinh kế đến người nghèo; làm đường để mang lại no ấm… Năm qua, khắp nơi trong tỉnh hiện hữu hàng trăm công trình thanh niên như thế và trở thành minh chứng rõ nét về đóng góp của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng.