Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
Cách đây 72 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh ta nắm bắt thời cơ "ngàn năm có một” cùng đồng lòng tiến hành các cao trào cách mạng, vượt qua gian khổ, hy sinh, giành chính quyền về tay nhân dân.


Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (thứ ba hàng đầu từ phải sang) cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tìm hiểu mô hình trồng cam mang lại hiệu quả kinh tế cao tại HTX Nông nghiệp và thương mại Mường Động (Kim Bôi). ảnh: T.T

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào và toàn thế giới sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), mở ra trang sử mới vô cùng rạng rỡ trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Cách mạng tháng Tám thành công, đất nước ta từ một nước thuộc địa trở thành nước độc lập. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ, lầm than trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng tháng Tám là biểu hiện rực rỡ của tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ và khát vọng tự do, hòa bình, ấm no, hạnh phúc của toàn dân tộc ta đã được tôi luyện, hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Cách mạng tháng Tám là sự vận dụng sáng tạo và tài tình những nguyên lý cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê nin, của Đảng và Bác Hồ vào hoàn cảnh thực tiễn của nước ta, đề ra đường lối cách mạng giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, tập hợp hết thảy người Việt Nam yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng lớn. Đó là thắng lợi của đường lối độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực, tự cường, quyết "đem sức ta mà giải phóng cho ta” của cả dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Những bài học lịch sử quý báu, những giá trị lịch sử mà tinh thần vĩ đại của Cách mạng tháng Tám mang lại đến nay vẫn còn nguyên giá trị và hết sức thiết thực cho con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

 Sau hơn 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Kinh tế tăng trưởng nhanh. Cơ sở vật chất được tăng cường. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Tình hình chính trị - xã hội ổn định. QP-AN được giữ vững. Vị thế đất nước không ngừng được nâng cao, mở ra những triển vọng ngày càng tốt đẹp.

 Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám, hòa chung dòng chảy của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh ta đã đoàn kết một lòng, vững tin vào công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đã đạt được những thành tựu mới to lớn đáng tự hào trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, QP-AN, tạo nên những thành quả quan trọng trong quá trình đổi mới và hội nhập.

 Giai đoạn vừa qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song với sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, các lĩnh vực KT-XH đã đạt được những kết quả khả quan. Từ chỗ xuất phát điểm thấp, nền kinh tế nghèo nàn, cơ sở hạ tầng yếu kém, trình độ dân trí còn thấp của những năm đầu tách tỉnh, đến nay tỉnh ta đã có sự phát triển vượt bậc; luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản. Cụ thể là: năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,62%, trong đó nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 4,42%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,58%; dịch vụ tăng 6,72%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 22,27%; công nghiệp – xây dựng chiếm 45,75%; dịch vụ chiếm 31,98%. GRDP bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

 Tăng trưởng kinh tế 6 tháng năm 2017 của tỉnh ước đạt 7,88%, trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,27%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,68% (trong đó, công nghiệp tăng 11,09%); dịch vụ tăng 7,79%. Nhiều chỉ tiêu chuyển biến tích cực, tạo tiền đề hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017.

 Tư duy, tầm nhìn, công tác chỉ đạo, điều hành hướng tới tính thực chất và hiệu quả, tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hướng về cơ sở, giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn phát sinh đang góp phần xây dựng chính quyền đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước tạo được hiệu quả cao. Nhiều lĩnh vực quan trọng đã có bước phát triển tích cực mở ra những vận hội mới, tạo những tiền đề để tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Các tiềm năng lợi thế về phát triển nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, phát triển công nghiệp theo quy hoạch đang được khai thác hiệu quả tạo lực đẩy mới cho diện mạo KT-XH của tỉnh. Các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới thu được kết quả tích cực góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn miền núi. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, dân chủ, công khai và mang lại hiệu quả cao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục phát triển. Chất lượng GD&ĐT không ngừng được nâng lên, bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát triển. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ. Khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Chính trị - xã hội tiếp tục ổn định, QP-AN được giữ vững.

 Kỷ niệm niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, chúng ta đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới với không ít khó khăn, thử thách đan xen. Song với truyền thống kiên cường và những giá trị của tinh thần Cách mạng tháng Tám; niềm tin mãnh liệt vào đường lối đổi mới của Đảng sẽ là động lực to lớn, hành trang vững chắc thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục vượt qua những khó khăn, thách thức cùng nỗ lực phấn đấu để giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa

 Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt, với sự đoàn kết, thống nhất cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng cộng đồng trách nhiệm, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và các bộ, ngành; chúng ta tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện các giải pháp phù hợp, hiệu quả để tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT -XH năm 2017, tạo tiền đề thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016- 2020 tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đưa kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững trên con đường đổi mới./.

* Tự hào góp sức mình xây dựng quê hương


Khương Văn Chung, Khu 1, thị trấn Cao Phong (Cao Phong)

 Là người từng tham gia kháng chiến và bị thương, đóng góp một phần xương máu cho độc lập, tự do của dân tộc, tôi hiểu rõ ý nghĩa quý giá của hòa bình.

Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, trong quá trình tham gia quân ngũ cũng như trở về với địa phương, tôi luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Được về nghỉ chế độ, chúng tôi luôn động viên con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung phát triển kinh tế, đóng góp vào công cuộc xóa đói - giảm nghèo ở địa phương. Những người lính cựu chúng tôi rất mừng vì quê hương ngày càng đổi mới, đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chăm lo đến đời sống cựu chiến binh, đặc biệt là những cựu chiến binh cuộc sống còn nhiều khó khăn ở vùng sâu, xa trên địa bàn.

* Có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với vùng sâu, xa, vùng dân tộc thiểu số


 Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND xã Bình Chân (Lạc Sơn)

72 năm đã qua kể từ ngày nước ta hoàn toàn độc lập, đất nước đã có nhiều đổi thay, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Mặc dù Nhà nước đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ nhưng thực tế, khoảng cách về thu nhập, mức sống của người dân giữa khu vực trung tâm, thành thị với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số vẫn còn khá lớn.

Dân trí chưa đồng đều, hạn chế về vốn và kiến thức… là những khó khăn lớn nhất đối với phát triển kinh tế của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Do đó, chúng tôi mong muốn các cấp, các ngành khảo sát thực tế, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, phong tục tập quán, hình thức canh tác của bà con… để từ đó có những biện pháp hỗ trợ phù hợp, thiết thực.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta đang phát triển ngày càng nhiều mô hình cây – con hiệu quả. Chúng tôi mong muốn các mô hình này sẽ đưa được về vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số để bà con có thể chủ động phát triển, nỗ lực thoát nghèo bền vững.

* Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam


Vũ Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn)

Trong giai đoạn hiện nay, để phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là 4 phẩm chất "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mỗi người phụ nữ phải luôn phấn đấu, học tập để nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng sống, tu dưỡng rèn luyện. 4 đức tính vàng đó là hướng đi, song cũng là thách thức đối với người phụ nữ, bởi để có thể "Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” người phụ nữ trước hết cần có đủ đạo đức, kiến thức, kỹ năng, sự phấn đấu.

Ngày nay, phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động chung của cộng đồng. Từ đó họ có thêm cơ hội được tiếp cận với thông tin và kiến thức, nâng cao sự hiểu biết về pháp luật, chính sách; nhu cầu giao lưu, mở rộng các mối quan hệ. Qua đó giúp phụ nữ hòa nhập tốt hơn vào đời sống xã hội và là điều kiện để thực hiện bình đẳng giới. Tuy nhiên, để phụ nữ phát huy hết năng lực bản thân thì luôn cần nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cũng như tin tưởng giao cho chị em đảm nhiệm những trọng trách trong xã hội.

 * Tuổi trẻ cống hiến xây dựng quê hương giàu đẹp


Bùi Văn Hòa, Bí thư chi đoàn thôn Bột, xã Phú Thành (Lạc Thủy)

Ngày Quốc khánh 2/9 là ngày lễ thiêng liêng của dân tộc. Đặc biệt, đối với thế hệ trẻ đây là khoảng thời gian ý nghĩa để nhớ về công lao to lớn của thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập - tự do của Tổ quốc. Với ý nghĩa lịch sử to lớn của ngày 2/9, chúng tôi - những người trẻ phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ nền độc lập ấy.

Ngày Quốc khánh giúp thế hệ trẻ ý thức hơn về vai trò và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước. Những người con sinh ra trong thời bình luôn nỗ lực không ngừng để cống hiến sức trẻ cho quê hương với nhiều hoạt động ý nghĩa như giúp đỡ gia đình có công với cách mạng sửa chữa nhà ở, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ; nhiều hoạt động của thanh niên trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận.

Để phát huy truyền thống anh hùng của thế hệ cha ông, tuổi trẻ cần không ngừng học tập, sáng tạo trong phát triển KT-XH; nỗ lực vượt qua khó khăn để xây dựng nhiều mô hình kinh tế sáng tạo, đem lại thu nhập cao, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

 

Các tin khác


Chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý và thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Sáng 13/7, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tại Cục Thuế tỉnh. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Dựa vào tiềm năng để tăng cường phối hợp, hợp tác với BQL Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

HBĐT) - Sáng ngày 11/7, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng

(HBĐT) - Sáng 11/7, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy kiểm tra kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tại Sở Xây dựng. Tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Các tổ chức Đảng tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết T.Ư khóa XII

(HBĐT) - Sáng 10/7, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy đã dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự có đại diện Ban Tổ chức T.Ư, lãnh đạo Ban Tổ chức các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đại diện Đảng ủy Công an tỉnh và Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Đảng bộ huyện Kim Bôi cần có quyết tâm cao hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra

(HBĐT)- Sáng 10/7, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015-2020.

Tập trung hoàn thành cấp bách các khu tái định cư di dân

(HBĐT) - Ngày 6/7, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án tái định cư cấp bách cho các hộ dân vùng thiên tai năm 2017 trên địa bàn. Tham gia cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố xây dựng khu tái định cư.