(HBĐT) - Ngày 8/4, tại hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ tri hội nghị.


Hội nghị đã tập trung thảo luận và cho ý kiến về: Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm và kết luận tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 23- Ctr/TU, ngày 23/1/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII, Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH- HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.

Quý I năm 2019, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của T.Ư phù hợp với điều kiện thực tế và đạt được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể, đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW. Tập trung làm tốt công tác đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2018. Thực hiện điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện. Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể CT - XH tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, đạt 8,63%. Giá trị sản xuất các ngành nông-lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp- xây dựng, dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ. Môi trường kinh doanh của tỉnh đã có tiến bộ rõ nét. Năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh vươn lên 4 bậc so với năm 2017. Xây dựng NTM đạt được kết quả tích cực. Thành phố Hòa Bình đã trở thành đơn vịđầu tiên đạt chuẩn NTM và là tỉnh đầu tiên của vùng Tây Bắc có huyện đạt chuẩn NTM. Văn hóa, xã hội được duy trì. QP-AN được giữ vững. Hoạt động đối ngoại được mở rộng.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

Đối với Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phát triển GD&ĐT, hội nghị đã thảo luận và thống nhất cho rằng: Các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bố trí nguồn lực và triển khai nhiều giải pháp phát triển GD&ĐT. Theo đó, 100% xã, phường, thị trấn có trường, lớp từ mầm non đến THCS. Tỷ lệ trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 46%. Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi vào các cấp học đạt lỷ lệ cao. Công tác giáo dục dân tộc được quan tâm… Mặc dù vậy, vẫn chưa đáp yêu cầu đổi mới căn bản GD&ĐT. Vì vậy cần tập trung thực hiện Chương trình hành động số 23-CT/TU.

Đối với Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, Hội nghị thống nhất sửa đổi, bổ sung thay thế Quy chế 03/QC/TU và khẳng định: Quy chế sẽ góp phần phát huy hơn nữa dân chủ trong sinh hoạt Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, chế độ tập thể lãnh đạo, tăng cường trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu, nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị; tăng cường sức mạnh của tập thể, sự đoàn kết thống nhất để lãnh đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị đề ra nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với đồng chí Bùi Đức Hinh, Giám đốc Sở KH&ĐT.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh và làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất trong tổ chức chỉ đạo các nhiệm vụ thời gian tới. Để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ quý II và cả năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, mạnh dạn đột phá, tìm ra các giải pháp hữu hiệu để tập trung giải quyết những vấn đề yếu kém, bức thiết đặt ra. Các đồng chí trong Tỉnh ủy nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, sửa đổi lề lối làm việc, kiên quyết chấn chỉnh những lệch lạc, rèn luyện, phấn đấu, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao chất lượng kết nạp Đảng, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư. Triển khai nghiêm túc Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 về sắp xếp các đơn vị hành chính. Tập trung phát triển KT-XH, cải thiện thực chất hơn nữa môi trường kinh doanh, minh bạch quy trình giải quyết thủ tục hành chính, huy động tốt các nguồn lực đầu tư phát triển; tinh giản bộ máy, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng phát triển các lĩnh vực VH - XH, thay đổi tư duy, chấn chỉnh yếu kém trong giáo dục, y tế. Đặc biệt quan tâm bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống nhân dân.

Đối với 5 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI khó hoàn thành, các cơ quan tham mưu chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, tập trung chỉ đạo quyết liệt để đạt được kết quả cao nhất. Giao chỉ tiêu cho cấp ủy các cấp, lấy việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội để đánh giá năng lực, trách nhiệm người đứng đầu. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất việc giao trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân, tập thể liên quan đôn đốc triển khai thực hiện, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo kết luận, trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành theo quy định.

Về chương trình phát triển GD&ĐT, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy. Trong đó chú trọng sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp học. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới tư duy trong quản lý giáo dục, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị. Làm tốt công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THPT. Chủ động thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao. Coi trọng công tác khuyến học, khuyến tài. Nâng cao nhận thức của toàn dân về xây dựng xã hội học tập, coi đây là nền tảng để xây dựng quê hương, đất nước.

Đối với Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm nỗ lực phấn đấu cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16,khóa XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã thành công tốt đẹp.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụTỉnh ủy Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Bùi Đức Hinh, TUV, Giám đốc Sở KH&ĐT. Hội nghị cũng đã bầu và thông qua kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn trúng cử Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015- 2020 với 44/49 phiếu, đạt tỷ lệ 89,7%.


L.C


Các tin khác


Họp Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch Trung ương khóa XIII

Ngày 21/6/2019, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, xem xét công tác nhân sự và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, khắc phục sự chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

(HBĐT) - Ngày 20/6, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng khác. Tham gia hội nghị có đại diện các Ban Xây dựng Đảng T.Ư; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; một số ban, ngành của tỉnh, TP Hòa Bình và huyện Lương Sơn.

Chủ động, kịp thời và hiệu quả hơn trong phòng, chống thiên tai

(HBĐT) - Ngày 20/6, Ban chỉ đạo Trung ương (BCĐ T.Ư) về phòng chống thiên tai (PCTT), Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lạc Thủy lần thứ III

(HBĐT) - Ngày 20/6, huyện Lạc Thủy tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III năm 2019. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng hơn 150 đại biểu đại diện cho hơn 25.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Gặp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(HBĐT) - Sáng 19/6, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019). Tới dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và hội viên Hội Nhà báo, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Giao ban chuyên đề “Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức Đảng, đảng viên”

(HBĐT) - Ngày 18/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến chuyên đề "Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức Đảng, đảng viên”. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH; các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục