Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI)

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", vừa qua, tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHT.Ư Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã nghiêm túc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết theo tinh thần Kế hoạch số 25 của Tỉnh ủy.

 

Theo kế hoạch, bắt đầu từ tháng 9/2012, tập thể BTV Tỉnh ủy, các đồng chí  UVBTV, Thường trực Tỉnh ủy sẽ thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Tiếp đó, việc kiểm điểm được thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Để giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy về vấn đề này.

 PV: Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, thời gian qua, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay đã được các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh phấn khởi đón nhận. Hiện tại, BTV Tỉnh uỷ đang tập trung chỉ đạo và thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo kế hoạch. Vậy, xin đồng chí cho biết ý nghĩa, tầm quan trọng của việc kiểm điểm đối với Đảng bộ tỉnh? 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Việt Cường: Như chúng ta đã biết, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay là một Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân hoan nghênh, tán thành. Sau bước tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đã tạo nên luồng sinh khí mới, đây là nghị quyết của ý Đảng lòng dân, là nghị quyết có tính lịch sử, chúng ta vui mừng, tin tưởng và sẽ triển khai kiểm điểm một cách rõ ràng, cụ thể.

 

Thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống. Vì vậy, Đảng bộ tỉnh đã chú trọng quán triệt tới cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn nữa, đồng thời xác định tự phê bình và phê bình là quy luật vận động phát triển của Đảng, của xã hội, là một nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của Đảng, theo đó phải được tiến hành thường xuyên, trên cơ sở cần nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên, của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

 

Đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này đòi hỏi tính tự giác rất cao, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thức đầy đủ trách nhiệm và cố gắng thực hiện tốt yêu cầu này nhằm củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Kiểm điểm lần này khác với kiểm điểm hàng năm, tập trung vào 3 nội dung mà nghị quyết đã nêu và không phải kiểm điểm theo nhiệm kỳ mà kiểm điểm từ trước đến nay không có thời hạn, kiểm điểm làm từng bước thận trọng, cấp trên làm trước cấp dưới làm sau, với phương châm phòng ngừa ngăn chặn trị bệnh, cứu người.

 

PV: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, để việc kiểm điểm lần này đảm bảo kết quả thực chất, không hình thức, không chiếu lệ, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ thì yêu cầu đặt ra đối với mỗi cấp uỷ, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên như thế nào?

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Việt Cường: Thực hiện nội dung về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện đầy đủ các bước tiến hành theo kế hoạch của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các Ban xây dựng Đảng Trung ương.

 

Vừa qua, từ ngày 06 đến ngày 07/9/2012, đã tiến hành kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và từ ngày 14 đến 17/9/2012 sẽ tiến hành kiểm điểm cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Nội dung kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí trong ban thường vụ cấp uỷ các cấp được thể hiện thông qua bản kiểm điểm và bản giải trình những ý kiến góp ý. Nội dung bản kiểm điểm tập trung vào ba nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 30/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung đánh giá một cách khách quan cả mặt ưu điểm và khuyết điểm, nhất là làm rõ những khuyết điểm về 3 vấn đề cấp báchtrong công tác xây dựng Đảng, chỉ ra những nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục; góp phần tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng ngayở nhiệm kỳ này. Báo cáo kiểm điểm đi sâu vào các nội dung trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và các vấn đề cần giải trình liên quan, với tinh thần cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan không nể nang, né tránh; thể hiện tính gương mẫu của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Đối với mỗi cấp uỷ, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên: Việc kiểm điểm cần thực hiện đúng hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Mỗi cấp uỷ, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên cần xác định rõ nội dung, thời gian, cách làm để thực hiện tốt Nghị quyết, việc kiểm điểm phải được thực hiện nghiêm túc, không để rơi vào hình thức, chiếu lệ. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, từng đảng viên phải thường xuyên tự giác xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm; quá trình kiểm điểm phải nêu rõ được những khuyết điểm cần khắc phục, sửa chữa; tránh lối mòn theo hướng kiểm điểm công tác thường kỳ, không sa vào mô tả công việc, không thấy rõ tinh thần kiểm điểm của cá nhân, nặng về kể lể mà không phân tích rõ được trách nhiệm cũng như hướng xử lý. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải chân thành, thẳng thắn, xây dựng, dựa trên nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, không chủ quan, quy chụp, xen động cơ cá nhân. Phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đánh giá đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm. Bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp uỷ, tổ chức đảng và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, xuyên tạc, đả kích gây rối.

 

PV: Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Vậy,  thưa đồng chí, đối với tỉnh ta xác định vấn đề cấp bách cần tập trung giải quyết là gì?

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Việt Cường: Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay xác định 3 nội dung, đó là: (1) Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. (2) Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. (3) Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

 

Ba nội dung trên đều có tầm quan trọng đặc biệt và có mối quan hệ ràng buộc. Tuy nhiên, Đảng bộ tỉnh xác định nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cũng là vấn đề cấp bách nhất như nghị quyết đã nêu. Bởi vì, hiện nay trước bối cảnh hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực, đất nước ta sẽ có những thời cơ rất thuận lợi, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, do các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta với nhiều thủ đoạn như diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng ta, chúng ra sức xuyên tạc, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

 

Trước tình hình ấy, nếu Đảng ta không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí, hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ, thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên. Vì vậy, việc củng cố xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ chức chặt chẽ, tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

 

Để thực hiện tốt vấn đề cấp bách đề ra theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Tỉnh uỷ tập trung vào những việc cấp thiết trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của Đảng, các quy định của pháp luật; phát huy trách nhiệm của bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, cụ thể là những nhiệm vụ sau:

 

Thứ nhất, từng tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, xác định đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác làm.

 

Thứ hai, nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi; đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, tệ tham nhũng, lãng phí. Xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 

Thứ ba, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tạo niềm tin trong Đảng và nhân dân.

 

Thứ tư, chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

 

 

PV: Xin trân trọng cám ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

 

 

                                                                     Hoàng Nga (thực hiện)

 

             

Các tin khác


Bộ Công an đang điều tra về giám đốc Công an Đà Nẵng

Ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, cho biết như trên tại buổi tiếp xúc với cử tri quận Thanh Khê.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục xem xét, kỷ luật nhiều cán bộ

Tại kỳ họp thứ 24, Ủy ban kiểm tra TW đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ

Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ để xảy ra nhiều sai phạm trong dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ tại xã Phước Tân có liên quan tới trách nhiệm của bà Phan Thị Mỹ Thanh.

“Tướng tình báo mà cố ý làm lộ bí mật Nhà nước là không thể chấp nhận“

Về việc ông Phan Hữu Tuấn bị khởi tố, Thiếu tướng Phan Khắc Hải cho rằng:"Tướng tình báo mà làm lộ bí mật nhà nước là không thể chấp nhận được”.

Khởi tố 2 cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng: Quyết tâm chống tham nhũng đến cùng

Việc khởi tố 2 cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng chứng tỏ quyết tâm chống tham nhũng đến cùng và không có khái niệm hạ cánh an toàn.

Kỷ luật cảnh cáo Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đắk Lắk Trần Quốc Cường

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk bằng hình thức cảnh cáo.