Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi về công tác Hội với lãnh đạo và cán bộ Hội CCB tỉnh. Ảnh: P.V

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi về công tác Hội với lãnh đạo và cán bộ Hội CCB tỉnh. Ảnh: P.V

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ

(HBĐT)- Hội CCB tỉnh Hòa Bình được thành lập ngày 20/4/1990; theo đó đến năm 1991, Hội CCB cấp huyện và cơ sở được thành lập. Trải qua 4 kỳ đại hội, 4 lần tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”, đến nay, các cấp Hội CCB toàn tỉnh có gần 45.000 hội viên, sinh hoạt tại 2.077 chi hội, 313 cơ sở Hội trực thuộc; có 12 đơn vị Hội cấp trên cơ sở.

 

Gần 12.000 cựu quân nhân, sinh hoạt tại 186 CLB; 16.317 hội viên Hội CCB là đảng viên, chiếm 37% so với tổng số hội viên; 9.500 cựu sỹ quan (chiếm 22,5%); 2.205 hội viên nữ (chiếm 5%). 11.025 hội viên được hưởng chế độ hưu trí, mất sức, trợ cấp xã hội (chiếm 25%), 1.323 hội viên tham gia chống Pháp (3%); 26.650 hội viên tham gia chống Mỹ (65%); 14.112 hội viên tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Có 1.475 CCB  tham gia BCH các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2010-2015 và 1.959 CCB là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.  

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự giúp đỡ của chính quyền và sự phối hợp của các ngành, các đoàn thể quần chúng, Hội CCB tỉnh đã xây dựng được hệ thống tổ chức từ tỉnh đến cơ sở, hoạt động đạt được nhiều kết quả, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IV của T.ư Hội và của tỉnh, các cấp Hội CCB đã hoạt động đúng hướng, có hiệu quả, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, uy tín của Hội ngày càng được đề cao, xứng đáng là thành viên tích cực của UB MTTQ Việt Nam.  

Hội đã thường xuyên chăm lo tổ chức, giáo dục, động viên hội viên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN của địa phương, cơ sở. Bảo vệ quan điểm cương lĩnh, đường lối, chủ trương, nói và làm theo Nghị quyết của Đảng, của Hội, chống âm mưu gây diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững ANCT - TTATXH; tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.  

Các cấp Hội luôn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên. Nội bộ Hội giúp nhau giống, vốn, cây, con để xóa đói, giảm nghèo; nhiệm kỳ IV (2007 - 2012) xóa gần 500 nhà tạm để xây mới. Có nhiều hộ CCB, nhiều doanh nghiệp, HTX do CCB làm chủ đã năng động, đổi mới trong SX-KD, làm giàu hợp pháp, chính đáng và tích cực tham gia công tác xã hội. Hộ gia đình CCB nghèo bình quân thấp hơn 10% so với mức bình quân chung của toàn tỉnh. Các phong trào, các CVĐ như đền ơn - đáp nghĩa, uống nước - nhớ nguồn, xây dựng NTM”, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường, toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện ATGT, phòng - chống tội phạm, ma túy và các TNXH khác luôn được các cấp Hội triển khai đồng bộ đạt kết quả quan trọng. Nhiều địa phương có các công trình, đoạn đường treo biển chi hội CCB tự quản. Phong trào hoạt động văn nghệ, thể thao, tổ chức thăm lại chiến trường xưa, kể chuyện truyền thống, ghi chép lại các mẩu chuyện, hồi ký thời quân ngũ được các CCB tham gia nhiệt tình, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cách  mạng cho các con cháu.  

Tuy nhiên, bên cạnh đó các cấp Hội CCB tỉnh vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, đó là: Một số cấp Hội và cán bộ Hội chưa thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho hội viên, nhân dân; một số phong trào hoạt động của Hội có nơi còn mang tính hình thức, chưa sát thực tiễn, chưa thu hút được đông đảo hội viên tham gia nên hiệu quả chưa cao, nhất là ở cơ sở vùng cao, xa; một số cấp Hội chưa chủ động, tích cực trong công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương để thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới; đời sống, thu nhập của một số hội viên ở vùng nông thôn, hội viên là đồng bào DTTS cũng còn gặp phải những khó khăn, thiếu thốn...  

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã khẳng định, đối với CCB: “Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ“. Để phát huy hơn nữa tiềm năng, sức sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, trong thời gian tới, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và các cấp Hội CCB trong tỉnh cần thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:  

Thứ nhất, cấp uỷ, chính quyền và Hội CCB các cấp, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; kịp thời cổ vũ, tôn vinh, nêu gương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tuyên truyền giới thiệu những mô hình tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo để nhân diện rộng; chú trọng đề cao những tấm gương CCB “Tàn nhưng không phế“, vượt khó vươn lên lao động, sản xuất, tham gia hoạt động xã hội.  

Thứ hai, các cấp Hội CCB trong tỉnh cần chú trọng làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tư tưởng chính trị cho hội viên, thế hệ trẻ; gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những việc làm thiết thực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng hoạt động các cấp Hội; củng cố và phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nhất là phong trào xóa nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế của địa phương; tích cực thực hiện tốt Chương trình xây dựng NTM…  

Thứ ba, Hội CCB các cấp tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “trung thành - đoàn kết - đổi mới - sáng tạo“ xây dựng Hội TS-VM, hoàn thành mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới; mỗi tổ chức Hội, mỗi cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, của chính quyền và là niềm tin của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.  

Thứ tư, chăm lo xây dựng tổ chức Hội CCB các cấp TS-VM; luôn gương mẫu đi đầu, triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của T.ư và của tỉnh, đặc biệt nghiêm túc thực hiện NQT.ư 4 (khoá XI), góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.  

Phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời khắc phục khó khăn tồn tại, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự đoàn kết nhất trí, ý chí vươn lên của CCB, chúng ta tin tưởng rằng, các cấp hội CCB tỉnh ta tiếp tục thu được nhiều thắng lợi lớn, góp phần vào công cuộc xây dựng tỉnh Hoà Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

 

Các tin khác

Đồng chí Bùi Văn Khánh, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ bên phải sang) chỉ đạo việc triển khai dự án trên địa bàn thành phố Hòa Bình cần phải quan tâm tới yếu tố đảm bảo môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh làm việc với Ban giám hiệu trường PTDTNT THPT tỉnh

(HBĐT) - Ngày 24/5, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thăm và làm việc tại trường PTDTNT THPT tỉnh. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT làm việc với tỉnh ta về Dự án Hệ thống dẫn nước từ sông Bưởi về huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Ngày 22/4, tại huyện Lạc Sơn, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp & PTNT do đồng chí Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh về Dự án Hệ thống dẫn nước từ sông Bưởi về huyện Yên Thủy. Làm việc với đoàn, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo Huyện ủy, UBND 2 huyện Lạc Sơn, Yên Thủy.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 14/4, Đoàn công tác của BCĐ bầu cử tỉnh do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Mai Châu.

Diễn văn bế mạc kỳ họp thứ 13 – Tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh

Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Giảm nghèo tại huyện Yên Thuỷ

(HBĐT) - Sáng 17/3, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở KH-ĐT, LĐTB-XH, BQL Dự án Giảm nghèo tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Giảm nghèo tại huyện Yên Thuỷ. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Yên Thuỷ

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy thăm và làm việc tại xã Độc Lập

(HBĐT) - Sáng 16/3, Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ đã thăm và làm việc tại xã Độc Lập (Kỳ Sơn). Cùng đi có lãnh đạo các Sở KH-ĐT, LĐTB-XH, Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Dân tộc tỉnh, Huyện uỷ, UBND huyện Kỳ Sơn.