Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí Thư Tỉnh ủy

(HBĐT) - Dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vinh dự, tự hào có một lãnh tụ vĩ đại, danh nhân văn hóa lớn, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Từ một thanh niên yêu nước, Người đã trải qua bao vất vả, hy sinh để tìm đường cứu nước giúp dân tộc ta thoát khỏi đêm trường nô lệ. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người không ngừng tu dưỡng, rèn luyện mình để trở thành một chiến sỹ cách mạng lỗi lạc, tận trung với nước, tận hiếu với dân, một trái tim nhân ái, một trí tuệ uyên bác. Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình nhìn lại những công lao to lớn, đặc biệt là di sản vô giá của Bác Hồ để lại cho các thế hệ mai sau, đó là sự nghiệp cách mạng vẻ vang, một tấm gương đạo đức vô cùng cao đẹp, trong sáng mà mỗi cán bộ, đảng viên (CBĐV) phải học tập làm theo.

Nhằm nâng cao nhận thức giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong học tập, lao động, công tác và cuộc sống thường ngày. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, góp phần đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực trong xã hội, nhất là thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp, ngành trong tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Theo đó, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; đại đa số CBĐV, công chức, viên chức đã thực hiện nhiệm vụ được giao theo tinh thần nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Trách nhiệm gương mẫu của CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã có sự chuyển biến tích cực, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, đoàn thể gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.  

Cùng với chủ đề xuyên suốt Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị, năm 2013, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của CBĐV, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp. Có thể khẳng định đây là một nội dung hết sức quan trọng, có ý nghĩa và thực sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay khi Đảng ta đang đẩy mạnh  công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như đang nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.  

Phong cách quần chúng, phong cách dân chủ và phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt mọi hành động, trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Phong cách quần chúng trong tư tưởng của Bác chính là sự sâu sát, lắng nghe ý kiến quần chúng, vì lợi ích của quần chúng. Phong cách dân chủ được thể hiện ở chỗ Người luôn luôn thực hiện và yêu cầu CBĐV phải đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, nhận trách nhiệm cá nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó và tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phong cách nêu gương theo Người trước hết là phải nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu trong tác phong, đạo đức, lối sống, trong mọi công việc từ lớn đến nhỏ, nói phải đi đôi với làm, cấp trên làm gương cho cấp dưới,...  

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách dân chủ, quần chúng, nêu gương của Hồ Chí Minh chính là cơ hội để mỗi CBĐV soi xét, nhìn nhận lại bản thân để tự hoàn thiện mình, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như coi trọng mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với nhân dân theo phương châm gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì lợi ích của nhân dân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với CBĐV, cũng là để huy động sức xây tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng. Quan hơn 1 năm qua thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, thông qua việc nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy Đảng đã nhìn nhận, đánh giá rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém theo 3 vấn đề cấp bách mà nghị quyết đề cập. Chính vì vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao ý thức trách nhiệm gương mẫu của CBĐV, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp càng có vai trò quan trọng góp phần khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.  

Trong giai đoạn hiện nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phải được gắn chặt với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng nhằm giúp các cấp uỷ Đảng, CBĐV phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tiến bộ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn cách mạng mới. Muốn vậy, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, CBĐV, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, ngành cần coi trọng thực hiện một số yêu cầu sau:  

Thứ nhất, cần xác định rõ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi tổ chức Đảng, CBĐV; là việc làm thường xuyên, liên tục; cần được đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trong CBĐV và nhân dân để tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác theo mục đích, yêu cầu Chị thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.  

Thứ hai, để học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác, mỗi CBĐV, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cần phải nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình để không ngừng học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, chuẩn mực; phải thật sự tận tâm, tận lực, tận tụy với công việc với nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực công tác. Đồng thời, CBĐV, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải biết nêu gương trên cả ba mối quan hệ đối với mình, đối với người, đối với việc và biết coi trọng, lắng nghe ý kiến của tập thể, gần gũi, thân tình với cấp dưới, với nhân dân,... có như vậy mới nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cấp dưới, của nhân dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề ra các biện pháp, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp nhằm củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền.  

Thứ ba, CBĐV phải có ý thức tuân thủ nghiêm túc Quy định về những điều đảng viên không được làm cũng như Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trên các nội dung: tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình, phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và về đoàn kết nội bộ. Theo đó, những quy định này cần được tuyên truyền, phổ biến thường xuyên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, cuộc họp của cơ quan, đơn vị giúp mỗi CBĐV được thấm nhuần để tự giác thực hiện.  

Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thời điểm Ban Bí thư Trung ương tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Do vậy, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cần phát huy kết quả đạt được, tiếp tục củng cố, xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, đặc biệt chú trọng học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác trong thực hiện nhiệm vụ và mối quan hệ với nhân dân.

 

                   

 

Các tin khác

Đồng chí Bùi Văn Khánh, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ bên phải sang) chỉ đạo việc triển khai dự án trên địa bàn thành phố Hòa Bình cần phải quan tâm tới yếu tố đảm bảo môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh làm việc với Ban giám hiệu trường PTDTNT THPT tỉnh

(HBĐT) - Ngày 24/5, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thăm và làm việc tại trường PTDTNT THPT tỉnh. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT làm việc với tỉnh ta về Dự án Hệ thống dẫn nước từ sông Bưởi về huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Ngày 22/4, tại huyện Lạc Sơn, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp & PTNT do đồng chí Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh về Dự án Hệ thống dẫn nước từ sông Bưởi về huyện Yên Thủy. Làm việc với đoàn, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo Huyện ủy, UBND 2 huyện Lạc Sơn, Yên Thủy.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 14/4, Đoàn công tác của BCĐ bầu cử tỉnh do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Mai Châu.

Diễn văn bế mạc kỳ họp thứ 13 – Tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh

Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Giảm nghèo tại huyện Yên Thuỷ

(HBĐT) - Sáng 17/3, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở KH-ĐT, LĐTB-XH, BQL Dự án Giảm nghèo tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Giảm nghèo tại huyện Yên Thuỷ. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Yên Thuỷ

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy thăm và làm việc tại xã Độc Lập

(HBĐT) - Sáng 16/3, Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ đã thăm và làm việc tại xã Độc Lập (Kỳ Sơn). Cùng đi có lãnh đạo các Sở KH-ĐT, LĐTB-XH, Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Dân tộc tỉnh, Huyện uỷ, UBND huyện Kỳ Sơn.