Cán bộ, công chúc Sở Nội vụ chú trọng ứng dụng KHCN vào hoạt động chuyên môn

Cán bộ, công chúc Sở Nội vụ chú trọng ứng dụng KHCN vào hoạt động chuyên môn

HBĐT) - Xác định phong trào thi đua yêu nước là động lực quan trọng thúc đẩy CB, CC, VC học tập nâng cao trình độ LLCT, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, kiến thức QLNN, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh và các Bộ, ngành T.Ư phát động.

 

Thông qua các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội đồng TĐ – KT đã quan tâm triển khai, phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức tham gia. 5 năm qua, từ các phong trào thi đua thường niên, đợt thi đua chào mừng 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; thi đua thực hiện tốt CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến các phong trào thi đua “Nâng cao hiệu quả, hiệu lực và đẩy mạnh CCHC”, “Xây dựng đội ngũ công chức, đổi mới kỹ năng QLNN trên lĩnh vực công tác, xây dựng cơ quan vững mạnh” và phong trào “Phát huy sáng kiến, ứng dụng công nghệ tin học; cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”… đã khuyến khích đội ngũ cán bộ tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Toàn ngành đã có gần 20 đề tài sáng kiến, giải pháp đổi mới công tác quản lý, sáng kiến kinh nghiệm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức… được hội đồng sáng kiến của sở ghi nhận, trong đó có 13 sáng kiến, đề xuất, được UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức ứng dụng thực hiện đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

 

Từ chỗ luôn chú trọng phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc khoa học của CB, CCVC đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác trên các lĩnh vực ngành Nội vụ của tỉnh. Thực hiện công tác tổ chức bộ máy, những năm qua, sở Nội vụ đã làm tốt công tác tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành bổ sung vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp và công tác cán bộ, công chức.

 

Thực hiện công tác Hội và tổ chức phi chính phủ, CB, CC được giao nhiệm vụ đã chủ động hướng dẫn nghiệp vụ của Hội gắn liền với công tác tuyên truyền giáo dục giúp tổ chức Hội và hội viên thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt nhiệm vụ CT – XH của địa phương.

 

Trong lĩnh vực thi đua thực hiện CCHC, ngành Nội vụ đã nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình tổng thể về CCHC giai đoạn 2001 – 2010 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đạt được những kết quả đáng kể. Đơn giản hóa TTHC theo Đề án 30, ngành đã rà soát, thống kê 1.677 TTHC thuộc phạm vi quản lý các cơ quan nhà nước của tỉnh, trong đó kiến nghị giữ nguyên 932 thủ tục, thay thế 107 thủ tục, sửa đổi bổ sung 585 thủ tục, bãi bỏ, hủy bỏ 53 thủ tục. Cải cách thủ tục theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông đã được các tổ chức, công dân đồng tình ủng hộ. Việc triển khai thực hiện chủ trương khoán biên chế và chi phí quản lý hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp công có thu đã từng bước hiện đại hóa nền hành chính. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế theo hướng tinh gọn; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng lao động và kinh phí có hiệu quả, chống lãng phí, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho CB, CCVC.

 

Bên cạnh đó, thực hiện phong trào thi đua về công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng CB, CCVC, Sở Nội vụ đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước như: sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện, xã; điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý; quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ lãnh đạo phòng chuyên môn cấp sở, UBND cấp huyện… Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, tuyển dụng và sử dụng đội ngũ CB, CC hành chính, viên chức sự nghiệp của tỉnh có hiệu quả, góp phần làm trong sạch bộ máy tổ chức, xây dựng chính quyền vững mạnh. Đồng thời, Sở đã chủ động phối kết hợp với các cơ sở đào tạo xây dựng, tăng cường thẩm định kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng CC, VC, cán bộ chính quyền cơ sở, viên chức sự nghiệp cho các đơn vị phù hợp với quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, tuyển chọn, đề bạt bổ nhiệm cán bộ trong toàn tỉnh.

 

Hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện công tác xây dựng chính quyền cơ sở, trong những năm qua, ngành Nội vụ đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương; thực hiện tốt các cuộc bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tham mưu với tỉnh xây dựng và ban hành tiêu chuẩn “xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh” làm mục tiêu và cơ sở cho chính quyền cấp xã phấn đấu thực hiện và đánh giá phân loại chính quyền cơ sở hàng năm. Xây dựng và đề xuất với tỉnh quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ y tế cơ sở, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ yên tâm công tác. Đặc biệt, những năm gần đây, cùng với sự lớn mạnh của tỉnh trong thời kỳ CNH – HĐH, tỉnh đã có chủ trương điều chính địa gới hành chính một số xã, phường, thị trán có quy mô, diện tích lớn, dân số dông nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng không gian đô thị và phù hợp với công tác quản lý. Theo đó, ngành Nội vụ đã tham mưu cho tỉnh hoàn thành việc lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp trong tỉnh, đưa vào quản lý và sử dụng có hiệu quả.

 

Cùng với đó, thực hiện chủ trương quản lý đa ngành nghề, đa lĩnh vực theo Nghị định của Chính phủ, ngành Nội vụ đã không ngừng cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực QLNN về TĐ-KT, tôn giáo, lưu trữ trên địa bàn tỉnh…góp phần giữ gìn ANCT, TTATXH, đẩy mạnh phát triển KT – XH ở địa phương.

 

Với những thành tích đã đạt được từ phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 - 2010, tại Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ III, Sở Nội vụ vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. 

 

                                                                     

                                                                              Hoàng Nga

 

Các tin khác


Làm giàu từ nuôi hươu lấy nhung

(HBĐT) - Theo giới thiệu của Hội CCB xã Lâm Sơn (Lương Sơn), chúng tôi đến thăm gia đình CCB Nguyễn Minh Thắng ở chi hội Nam Sơn, người đã có gần 20 năm nuôi hươu lấy nhung. Nhờ tích cực học hỏi và tìm tòi sáng tạo, đến nay mô hình nuôi hươu của gia đình CCB Nguyễn Minh Thắng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, được nhân rộng trên địa bàn huyện.

Nữ đảng viên tiêu biểu học tập phong cách Bác Hồ

(HBĐT) - Đến thăm Trại tạm giam Công an tỉnh, được trao đổi với phạm nhân nữ tại trại, chúng tôi mới biết cán bộ quản giáo nơi đây được yêu mến và kính trọng như thế nào. Trong đó được nhắc đến nhiều hơn cả là thiếu úy Bàn Thị Huệ, nữ quản giáo trẻ nhưng tràn đầy nhiệt huyết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được đồng đội và cấp trên ghi nhận.

Đinh Công Tuấn - đội trưởng phong trào gắn bó với nhân dân

(HBĐT) - Là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Công an tỉnh, thiếu tá Đinh Công Tuấn – Đội trưởng Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT Công an huyện Tân Lạc nổi bật ở khả năng vận động quần chúng. Gắn bó với nhân dân, anh hiểu hơn về cuộc sống, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó, đề xuất các giải pháp liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, ổn định tình hình địa bàn.

20 năm tâm huyết chăm lo sức khỏe người cao tuổi

(HBĐT) - Nhiệt huyết, không ngừng sáng tạo là những gì mà tôi thấy được ở bà Lê Vân – chủ nhiệm CLB dưỡng sinh hưu trí tỉnh Hòa Bình. Tuy đã bước sang tuổi 70 nhưng tâm huyết với sự nghiệp chăm lo sức khỏe của người cao tuổi trong bà chưa một giây phút nào nguội lạnh.

Người đàn ông nặng tình với hát đối

(HBĐT) - Phía cuối con đường làng quanh co là nhà ông Bùi Văn Ểu, xóm Lầm, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc. Biết đến hát đối từ khi mới 13 tuổi, năm nay ông đã 67 tuổi và luôn cố gắng giữ gìn những giá trị văn hóa lâu đời của hát đối.

Người trưởng khu mẫu mực

(HBĐT) - Hơn 17 năm gắn bó với công việc trưởng khu 7, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), ông Đỗ Văn Quý luôn nhiệt tình, năng nổ với các hoạt động ở KDC; sống hết mình vì bà con lối xóm. ông 2 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”.