Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hoà Bình thông báo mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia chào giá gói thầu in sổ theo dõi các khoản tiền đóng góp và chi cho các hộ dân từ ngân sách nhà nước.

- Số lượng: 37.250 cuốn

- Số lượng trang: 10 trang

* Hình thức lựa chọn nhà thầu: Xét thầu

( Ưu tiên cho các đơn vị đã có các hợp đồng in với cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh).

* Thời gian xét thầu: 15 giờ, ngày 8 tháng 1 năm 2018

* Thời gian tham khảo hồ sơ: 15 giờ ngày 7 tháng 1 năm 2018

* Địa điểm tham khảo hồ sơ: Ủy ban MTTQ tỉnh Việt Nam Hòa Bình

Địa chỉ: Phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình

Điện thoại/fax/email: 02183.894.583

                                                      TM/ BAN THƯỜNG TRỰC

                                                             PHÓ CHỦ TỊCH                                                               Trần Đức Trường


Các tin khác


Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất (lần 5)

(HBĐT) - Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình (gọi tắt là Công ty Đấu giá Hòa Bình), tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 2.600 m2 (13 lô) đất ở tại thôn 2C, xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

(HBĐT) - Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Báo Hoà Bình thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản do Báo Hoà Bình quản lý và sử dụng, nay thanh lý, cụ thể như sau: