CÔNG TY CP TÀI CHÍNH ĐẤU GIÁ HÒA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 151/TB-ĐG

Hoà Bình, ngày 24 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình (gọi tắt là Công ty Đấu giá Hòa Bình), tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 05 lô đất ở tại khu đất đấu giá quyền sử dụng đất, tiểu khu 9, thị trấn Lương Sơn do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình;

2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 05 lô đất;

3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản: Loại đất ở tại đô thị; Tổng diện tích đất 500,2 m2; Tổng số lô đất bán đấu giá: 05 lô; Diện tích lô nhỏ nhất: 99,9 m2 lô; Diện tích lô lớn nhất: 100,2 m2; Mục đích sử dụng đất: Xây dựng nhà ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Địa điểm, vị trí của tài sản: Tại Tiểu khu 9, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (Có bảng kê chi tiết kèm theo).

4. Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá:3.718.393.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bẩy trăm mười tám triệu ba trăm chín mươi ba nghìn đồng chẵn). Giá trên chưa bao gồm: Phí trước bạ và các lệ phí khác.

5. Tổ chức xem tài sản:

5.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 24/7/2019 đến ngày 16/8/2019(Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Phòng Tiếp dân – UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình;

5.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 24/7/2019 đến ngày 16/8/2019 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tiểu khu 9, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

6. Thời gian, địa điểm, tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ tham dự đấu giá, nộp tiền đặt trước, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

6.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/7/2019 đến ngày 19/8/2019; Địa điểm: Tại Phòng Tiếp dân – UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá (Có bảng kê chi tiết kèm theo);

6.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 19/8/2019;(Cụ thể có bảng kê chi tiết kèm theo):

- Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần tài chính đấu giá Bình;

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Tài chính đấu giá Hòa Bình;

- Số tài khoản: 45510000415557 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.

6.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại Quy chế của Công ty Đấu giá Hòa Bình.

7. Thời gian nộp phiếu trả giá: Ngày 19/8/2019 (Trong giờ hành chính) tại Phòng Tiếp dân- UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

8. Thời gian xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 20/8/2019;

9. Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 21/8/2019. Tại Hội trường tầng 5 (Nhà làm việc Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

10.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

10.2. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

11. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Đấu giá Hòa Bình: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607 - 0985410246 hoặc Văn phòng Công ty, Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình: Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đại diện Ông Nguyễn Chu Lăng, Chức vụ: Phó Giám đốc, Điện thoại: 0989685143.

Nơi nhận:

- UBND huyện Lương Sơn;

- Đài truyền thanh và truyền hình huyện Lương Sơn;

- UBND xã Cư Yên, huyện Lương Sơn;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình;

- Cổng thông tin điện tử huyện Lương Sơn;

- Niêm yết và đăng báo theo quy định;

- Lưu VT, HSĐG.

ĐẤU GIÁ VIÊNPhạm Quang Huy

 

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ
(Kèm theo Thông báo số 151/TB-BĐG ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Công ty Cổ phần tài chính đấu giá Hòa Bình)
 
 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục