Do đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày

 

Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

 

Kính thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

 

Những ngày đầu năm 2013 này – năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của tỉnh, cùng các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn thể để triển khai việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) tổ chức lấy ý kiến của các vị đại biểu góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Toàn cảnh Kỳ họp.

 

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hòa bình, các vị đại biểu HĐND tỉnh và tòan thể các vị đại biểu đã về dự kỳ họp. Xin chúc các vị đại biểu và các đồng chí mạnh khẻ, hạnh phúc; Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

 

Thưa các vị đại biểu!

 

Hiến pháp là văn bản chính trị - pháp lý, là đạo luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước. Hiến pháp phản ảnh ý chí, lợi ích của toàn dân tộc. Thông qua Hiến pháp, tư tưởng quyền lực thuộc về nhân dân được khẳng định; nhân dân trao quyền cho cơ quan Nhà nước, bảo đảm tích hợp pháp cao nhất của việc thực hiện quyền lực Nhà nước. Ở nước ta, từ khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời đến nay, chúng ta đã có 4 Hiến pháp, Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992. Các Hiến pháp đã góp phần quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển. Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, Hiến pháp năm 1992 đã tạo cơ sở chính trị - pháp lý quan trọng cho việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Qua 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992 với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; đến nay, chúng ta cần tiếp tục sửa đổi Hiến pháp cho phù hợp với tình hình mới của đất nước trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến đổi sâu sắc; phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển toàn diện, bền vững, xây dựng nước cộng hòa Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Thưa các vị đại biểu!

 

Nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, một công việc hệ trọng của quốc gia. Trong lịch sử lập hiến của nước ta, việc xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp đều tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Điều này trước hết xuất phát từ tư tưởng Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do dân, vì nhân dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Hiến pháp cần thực hiện ý chí, nguyện vọng của toàn thể nhân dân. Việc lấy ý kiến nhân dân nhằm tập hợp trí tuệ sâu rộng trong toàn dân; góp phần làm cho Hiến pháp phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

 

Hội đồng nhân dân – Cơ quan quền lực Nhà nước ở địa phương, có vai trò và trách nhiệm quan trọng trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Hiến pháp; là cách thức dân chủ, thể hiện quyền và vai trò làm chủ của nhân dân đối với vấn đề quốc gia đại sự; tạo điều kiện người dân có thể thể hiện quan điểm, chính kiến về toàn bộ bản Hiến pháp nói chung cũng như đối với từng điều khoản cụ thể của Hiến pháp. Đây là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý quan trọng, có tác dụng giáo dục, phổ biến, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với việc xây dựng Hiến pháp, tôn trọng thi hành Hiến pháp. Đây là công việc hệ trọng của Quốc gia, cần sự tham gia rộng khắp, thực chất của nhân dân. Do đó, cần phải triển khai đồng bộ, khoa học, hiệu quả, nhất là công tác giáo dục, truyền thông đóng vai trò quan trọng, công tác tổ chức thực hiện có ý nghĩa quyết định, nhằm thu hút đông đảo sự tham gia của nhân dân, làm cho nhân dân hiểu và đóng góp ý kiến có ý nghĩa thực chất, quá trình này phải được tiến hành thận trọng, khoa học, công khai, dan chủ. Ddawccj biệt, ý kiến của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác; nâng cao chất lượng dự thảo sử đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí!

 

Tại kỳ hợp này, Hội dồng nhân dan tỉnh sẽ tổ chức quán triệt và triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sử dổi Hiến pháp năm 1992. Các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự kỳ họp tiến hành thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến vào bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Với thời gian làm việc trong một buổi sáng, khối lượng cộng việc nhiều, nội dưng cần nghiên cứu và thảo luận là Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 – Đạo luật cơ bản; văn bản pháp lý quan trọng nhất của Quốc gia, chứa đựng rất nhiều nội dung quan trọng. Đòi hỏi các vị đại biểu nếu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, có chất lượng vào Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992.

 

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV.

 

 

 

 

 

Các tin khác


Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 9/4, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài PT – TH tỉnh thông tin của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy như sau:

Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

(HBĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Thực hiện Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về thực hiện Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế phấn đấu đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020.

Xây dựng vùng động lực trở thành vùng phát triển năng động

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Hòa Bình về phát triển vùng động lực kinh tế (VĐLKT) tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các sự kiện trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Để chủ động tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị lớn trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, VH-XH của tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã triển khai Công văn số 336 - CV/TU về chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các sự kiện năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Nghiêm túc thực hiện quy định về quản lý, sử dụng xe công

(HBĐT) - Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản yêu cầu các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, cấp ủy các đảng bộ trực thuộc, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định sử dụng xe công theo quy định tại Quyết định số 32/ 2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Thông tư số 159/ 2015/TT-BTC, ngày 15/10/ 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.