Do đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày

 

Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

 

Kính thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

 

Những ngày đầu năm 2013 này – năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của tỉnh, cùng các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn thể để triển khai việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) tổ chức lấy ý kiến của các vị đại biểu góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Toàn cảnh Kỳ họp.

 

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hòa bình, các vị đại biểu HĐND tỉnh và tòan thể các vị đại biểu đã về dự kỳ họp. Xin chúc các vị đại biểu và các đồng chí mạnh khẻ, hạnh phúc; Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

 

Thưa các vị đại biểu!

 

Hiến pháp là văn bản chính trị - pháp lý, là đạo luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước. Hiến pháp phản ảnh ý chí, lợi ích của toàn dân tộc. Thông qua Hiến pháp, tư tưởng quyền lực thuộc về nhân dân được khẳng định; nhân dân trao quyền cho cơ quan Nhà nước, bảo đảm tích hợp pháp cao nhất của việc thực hiện quyền lực Nhà nước. Ở nước ta, từ khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời đến nay, chúng ta đã có 4 Hiến pháp, Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992. Các Hiến pháp đã góp phần quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển. Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, Hiến pháp năm 1992 đã tạo cơ sở chính trị - pháp lý quan trọng cho việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Qua 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992 với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; đến nay, chúng ta cần tiếp tục sửa đổi Hiến pháp cho phù hợp với tình hình mới của đất nước trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến đổi sâu sắc; phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển toàn diện, bền vững, xây dựng nước cộng hòa Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Thưa các vị đại biểu!

 

Nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, một công việc hệ trọng của quốc gia. Trong lịch sử lập hiến của nước ta, việc xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp đều tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Điều này trước hết xuất phát từ tư tưởng Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do dân, vì nhân dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Hiến pháp cần thực hiện ý chí, nguyện vọng của toàn thể nhân dân. Việc lấy ý kiến nhân dân nhằm tập hợp trí tuệ sâu rộng trong toàn dân; góp phần làm cho Hiến pháp phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

 

Hội đồng nhân dân – Cơ quan quền lực Nhà nước ở địa phương, có vai trò và trách nhiệm quan trọng trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Hiến pháp; là cách thức dân chủ, thể hiện quyền và vai trò làm chủ của nhân dân đối với vấn đề quốc gia đại sự; tạo điều kiện người dân có thể thể hiện quan điểm, chính kiến về toàn bộ bản Hiến pháp nói chung cũng như đối với từng điều khoản cụ thể của Hiến pháp. Đây là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý quan trọng, có tác dụng giáo dục, phổ biến, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với việc xây dựng Hiến pháp, tôn trọng thi hành Hiến pháp. Đây là công việc hệ trọng của Quốc gia, cần sự tham gia rộng khắp, thực chất của nhân dân. Do đó, cần phải triển khai đồng bộ, khoa học, hiệu quả, nhất là công tác giáo dục, truyền thông đóng vai trò quan trọng, công tác tổ chức thực hiện có ý nghĩa quyết định, nhằm thu hút đông đảo sự tham gia của nhân dân, làm cho nhân dân hiểu và đóng góp ý kiến có ý nghĩa thực chất, quá trình này phải được tiến hành thận trọng, khoa học, công khai, dan chủ. Ddawccj biệt, ý kiến của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác; nâng cao chất lượng dự thảo sử đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí!

 

Tại kỳ hợp này, Hội dồng nhân dan tỉnh sẽ tổ chức quán triệt và triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sử dổi Hiến pháp năm 1992. Các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự kỳ họp tiến hành thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến vào bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Với thời gian làm việc trong một buổi sáng, khối lượng cộng việc nhiều, nội dưng cần nghiên cứu và thảo luận là Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 – Đạo luật cơ bản; văn bản pháp lý quan trọng nhất của Quốc gia, chứa đựng rất nhiều nội dung quan trọng. Đòi hỏi các vị đại biểu nếu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, có chất lượng vào Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992.

 

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV.

 

 

 

 

 

Các tin khác

Bà Bùi Thị Bình thường xuyên cập nhật thông tin thời sự trên báo chí.
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Các tổ chức phụ trách bầu cử làm việc theo chế độ nào? Có được vận động bầu cử cho người ứng cử không?

Hội thi "Tìm hiểu Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(HBĐT) - Hội LHPN huyện Yên Thủy vừa phối hợp với Hội LHPN và MTTQ xã Đoàn Kết (huyện Yên Thủy) tổ chức Hội thi "Tìm hiểu Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân” các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Những người tạm vắng khỏi nơi cư trú kể từ ngày niêm yết danh sách cử tri đến ngày bỏ phiếu thì ghi tên vào danh sách ở đâu để thực hiện quyền bầu cử?

 Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân trong công tác bầu cử

(HBĐT) - Với đặc thù là một xã đông dân cư, địa bàn rộng, đa dân tộc và trình độ dân trí không đồng đều, Tú Sơn ( Kim Bôi) được xem là một trong những địa bàn tương đối nhạy cảm về các vấn đề an ninh trật tự. Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tú Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức nhân dân để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra thành công, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND được tiến hành như thế nào?