Đồng Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

(HBĐT) - Báo cáo của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, Nghị quyết số 162/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.  

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2011 về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2011; tiếp đó, ngày 24 tháng 02 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời, phân giao các chỉ tiêu kế hoạch cho các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2011 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có báo cáo chi tiết về tình hình kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011, các giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm gửi tới đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi xin trình bày rõ thêm một số vấn đề đang được các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri trong tỉnh quan tâm.

 

I. MỤC TIÊU, CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM  2011

 

Nghị quyết số 162/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 đã xác định những mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu là:

 

1. Mục tiêu chủ yếu: Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch vụ, trên cơ sở ưu tiên tập trung cho các ngành, các vùng động lực tăng trưởng đồng thời bảo đảm nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững; phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, đô thị, kết nối các vùng trong tỉnh với vùng động lực; xoá bỏ các rào cản đối với sự liên kết kinh tế, trao đổi hàng hoá và thu hút lao động. Từng bước thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; tiếp tục thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất văn hoá tinh thần cho nhân dân, giữ gìn và phát huy các nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2011 dự kiến đạt 13%, trong đó: Nông, lâm, thuỷ sản tăng 4%; công nghiệp - xây dựng tăng 19,3% (công nghiệp tăng 22%, xây dựng tăng 12,5%); dịch vụ tăng 14,5%. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thuỷ sản 32,5%; công nghiệp - xây dựng 33,2%; dịch vụ 34,3%. GDP theo giá hiện hành 12.319 tỷ đồng. GDP bình quân đầu người 15,3 triệu đồng. Tổng đầu tư toàn xã hội 5.953 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước 1.500 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 4.287 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu 56 triệu USD. Giá trị nhập khẩu 38,5 triệu USD. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ, dịch vụ tiêu dùng 6.000 tỷ đồng. Quy mô dân số 802,6 nghìn người. Tạo việc làm cho trên 16.500 lao động. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,5%/năm. Số giường bệnh/1 vạn dân 21,4 giường. Số bác sĩ/1 vạn dân 6,69 bác sĩ. Tỷ lệ hộ sử dụng điện 95,4%. Cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh 83,5%. Trồng rừng mới 8.000ha; tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 46%.

 

3. Một số nhiệm vụ chủ yếu:

 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh huy động, thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, cải thiện chỉ số môi trường kinh doanh. 

 

Năm 2011 tiến hành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng động lực; đồng thời xây dựng cơ chế, bố trí các nguồn lực đầu tư cho vùng động lực kinh tế (thành phố Hòa Bình, huyện Kỳ Sơn, huyện Lương Sơn, bắc huyện Lạc Thủy).

 

Thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW về chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 và các chương trình của nhà nước dành cho vùng nông thôn. Đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, nhất là vùng sâu, vùng xa; phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả gắn với vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến, gắn với thị trường tiêu thụ.

 

Tổ chức thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án giai đoạn 2011-2015 nhằm phát triển các lĩnh vực xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội, nhanh chóng đưa các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao vào sử dụng phục vụ hoạt động dạy và học, khám chữa bệnh, phục vụ nhu cầu văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

 

Đổi mới quản lý nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch, đẩy mạnh phân cấp nhiệm vụ, phân cấp quản lý ngân sách và quản lý đầu tư xây dựng.

 

Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nòng cốt là xây dựng các lực lượng đủ mạnh sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa đấu tranh, kiềm chế các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

 

1. Những kết quả chủ yếu đã đạt được

 

            Một là, do ảnh hưởng của lạm phát và thực hiện nhiều biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô theo chỉ đạo chung của Chính phủ nên tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt thấp so với cùng kỳ và so với kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 9,7%, trong đó: Ngành nông, lâm, thủy sản tăng 2,8%; công nghiệp - xây dựng tăng 15,9% (công nghiệp tăng 18,68%, xây dựng tăng 9,62%); dịch vụ tăng 9,81%.

 

Hoạt động tài chính, ngân sách tiếp tục phát triển với chiều hướng thuận lợi; thu, chi ngân sách nhà nước vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá, tiến độ thực hiện nhiều khoản thu quan trọng trong 6 tháng đầu năm tiếp tục ổn định theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 660 tỷ đồng, đạt 51% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 44% Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Thu ngân sách địa phương ước thực hiện 3.187 tỷ đồng, đạt 78% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 74% Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 2.552 tỷ đồng, đạt 63% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 60% Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Hai là, tiến hành xây dựng phương hướng, giải pháp, cơ chế phát triển vùng động lực đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Ban hành Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND Quy định về quản lý và khuyến khích đầu tư tại tỉnh Hòa Bình thay thế Quyết định 03/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Ba là, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới trên 191 xã. Thực hiện 15 chương trình mục tiêu quốc gia nhằm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo.

 

Tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông xuân năm 2011 đạt trên 78 nghìn ha, đạt 112,3% so với kế hoạch, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2010; sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 175,7 nghìn tấn, trong đó lúa 82,4 nghìn tấn, ngô 92,6 nghìn tấn, đạt 102,6% kế hoạch và bằng 100,6% so với cùng kỳ. Các loại dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi cơ bản được kiểm soát và khống chế, không để lây lan thành dịch. Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định tạm ứng ngân sách tỉnh hỗ trợ 1 triệu đồng/con trâu, bò chết cho các hộ gia đình trong tỉnh có trâu, bò bị chết trong đợt rét đầu năm 2011 với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

 

Bốn là, sản xuất công nghiệp giữ nhịp độ tăng trưởng trung bình, ước đạt 2.754 tỷ đồng, thực hiện đạt 47,9% kế hoạch, trong đó: Công ty Thủy điện Hòa Bình ước đạt 919,5 tỷ đồng; kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 1.305 tỷ đồng; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 218,9 tỷ đồng.

 

Từ đầu năm 2011, đã chuẩn bị được 27ha diện tích đất sạch phục vụ công tác thu hút đầu tư, đạt 54% chỉ tiêu kế hoạch. Các khu công nghiệp trong tỉnh hiện có 45 dự án đầu tư với số vốn đăng ký đầu tư 60,1 triệu USD và 3.084 tỷ đồng (đã có 25 dự án đi vào sản xuất, doanh thu 6 tháng đầu năm 2011 ước đạt 11,6 triệu USD và 660,9 tỷ đồng).

 

Năm là, tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 3.120 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, đạt 52% kế hoạch. Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng tăng 10,45% so với tháng 12/2010. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 29,4 triệu USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ, đạt 52,5% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 11,6 triệu USD, bằng 66,3% so với cùng kỳ, đạt 30,13% kế hoạch năm. Hoạt động du lịch đạt kết quả khá với khoảng 712.000 lượt khách (trong đó khách quốc tế là 52.000 lượt khách), doanh thu ước đạt 202 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2010.

 

Sáu là, tích cực triển khai các dự án đầu tư khu, cụm công nghiệp, các dự án giao thông quan trọng, các khu đô thị nằm trong quy hoạch vùng động lực của tỉnh. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển được giao đến tháng 6/2011 là 1.456,5 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước là 1.137 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ là 286 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân một số nguồn vốn đạt khá so với các năm trước: Nguồn xây dựng cơ bản tập trung đạt 90,1 tỷ đồng, bằng 51,1% kế hoạch; Chương trình CT229 đạt 26,6 tỷ đồng, bằng 50,2% kế hoạch; Nghị quyết 37-NQ/TW đạt 144 tỷ đồng bằng 50,7% kế hoạch…Vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đạt 163,8 tỷ đồng, bằng 57,2% kế hoạch.

 

Bảy là, các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ có bước phát triển. Công tác giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo và phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được đẩy mạnh; công tác đền ơn đáp nghĩa được duy trì thường xuyên, có hiệu quả; tặng quà và trợ cấp cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, hỗ trợ tiền tết cho người nghèo; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc trung học năm 2010 – 2011 an toàn, nghiêm túc; kết quả có 97,25% thí sinh đỗ tốt nghiệp, tăng 1,77% so với năm học 2009-2010.

 

Tám là, công tác cải cách hành chính đang có chuyển biến tích cực, nhiều giải pháp cải cách hành chính được triển khai, hướng trọng tâm vào cải cách các thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp quản lý, giảm thủ tục giấy tờ và xử lý nhanh các công việc cho nhân dân, doanh nghiệp. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các cấp các ngành quan tâm và đã có những chuyển biến rõ nét, thể hiện quyết tâm cao trong triển khai thực hiện, được nhân dân, xã hội đồng tình, ủng hộ.

 

Chín là, công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các địa bàn, mục tiêu trọng yếu được thực hiện nghiêm ngặt; công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ đợt I năm 2011 đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng. Trật tự, an toàn xã hội được tăng cường, các lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý các đối tượng; triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự theo kế hoạch đề ra, không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự; lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông có nhiều cố gắng trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.

 

2. Một số khó khăn, yếu kém:

 

            1. Hoạt động cắt giảm chi tiêu công (gồm tiết kiệm chi thường xuyên và điều chuyển vốn đầu tư); giới hạn mức tín dụng và giữ mức lãi suất ở mức cao; điều chỉnh tăng giá xăng dầu, giá điện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế và nhiều hoạt động kinh tế, xã hội của tỉnh.

 

            2. Giá cả thị trường những tháng đầu năm tăng cao (riêng 4 tháng đầu năm đã tăng 8,7% so với tháng 12 năm 2010) tác động không tốt đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

           

            3. Sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn do rét đậm, rét hại, làm hàng chục nghìn con trân bò bị chết rét; hạn hán thiếu nước sản xuất, nhiều diện tích lúa phải chuyển đổi sang trồng cây hoa màu khác nên tăng trưởng trong khu vực không đạt như kế hoạch đề ra.

 

            4.  Những bất cập trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là thủ tục hành chính chưa được cải thiện nhiều; quỹ đất sạch, mặt bằng cho các công trình, dự án chưa được chuẩn bị tốt; chất lượng công vụ chưa cao...làm chỉ số cạnh tranh (PCI) trong chính sách thu hút đầu tư của tỉnh vẫn đạt ở mức thấp.

 

            5. Một số dự án đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng không có khả năng triển khai; dự án nhà máy xi măng Hòa Bình đã hoàn thành từ cuối năm 2010 nhưng đến nay chưa sản xuất được do chưa hoàn thành đầu tư cấp điện cho nhà máy. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, nhất là công trình giao thông, thủy lợi, làm chậm tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn các dự án.

 

            6. Tình hình an toàn giao thông, tai tệ nạn xã hội, buôn bán ma túy có nơi, có điểm vẫn còn diễn biến phức tạp.

 

III. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 325/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

1. Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo niêm yết công khai lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, cao nhất không quá 14%/năm; đối với các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở không quá 14,5%. Kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng, dư nợ đến hết tháng 5/2011 tăng 2,9% so với 31/12/2010; dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất được kiểm soát ở mức dưới 16% tổng dư nợ.

 

2. Phấn đấu năm 2011 vượt thu ngân sách nhà nước 10% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 1% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban hành Quyết định giao chỉ tiêu tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 với tổng sổ tiền tiết kiệm là 30,53 tỷ đồng. Chỉ đạo tạm dừng trang bị mới ô tô, mua sắm các tài sản có giá trị lớn; giảm tối đa kinh phí hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết; thực hiện tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, xăng xe…Tiến hành kiểm tra, rà soát và điều chỉnh cắt giảm 19 dự án để chuyển vốn đầu tư cho 17 dự án với tổng vốn điều chuyển là 32,2 tỷ đồng.

 

3. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, doanh nghiệp xăng dầu, điện lực trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu, giá điện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành; ban hành kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện mùa khô năm 2011 trên địa bàn tỉnh.

 

4. Tăng cường bảo đảm an sinh xã hội; chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu và chính sách đảm bảo an sinh xã hội; triển khai kịp thời hỗ trợ hộ nghèo do điều chỉnh giá điện theo đúng quy định của nhà nước.

 

Tóm lại: 6 tháng đầu năm 2011, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện có kết quả Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; tập trung tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động thực Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ và đạt được những kết quả bước đầu trong quản lý tiền tệ, tín dụng, lãi suất, quản lý ngoại tệ và vàng, trong việc rà soát, sắp xếp, điều chuyển vốn, cắt giảm đầu tư công và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên theo chỉ đạo của Chính phủ; đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ sản xuất, khuyến khích xuất khẩu, bảo đảm an sinh xã hội. Nhiều dự án đầu tư bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh diễn ra sôi nổi; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững,... đã góp phần làm cho tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm giữ mức ổn định.

 

Tuy nhiên, sức ép tăng giá cả hàng hóa và nguy cơ lạm phát tăng cao tại nhiều nước trên thế giới cùng với phản ứng tâm lý và dây chuyền sau khi có sự điều chỉnh tăng giá một số hàng hóa thiết yếu trong nước, như: xăng dầu, điện.., một số cơ chế chính sách của Trung ương thay đổi đã ảnh hưởng nhiều đến sản xuất – kinh doanh, đầu tư phát triển và đời sống của nhân dân trong tỉnh; tiến độ thi công và giải ngân các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước còn chậm; khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; việc tạm dừng giải ngân đối với các công trình khởi công mới trong năm 2011,... là những khó khăn không nhỏ đối với các ngành, các cấp để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

 

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011

 

1. Triển khai thực hiện tốt chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, chuẩn bị Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

 

Tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình 5 năm 2011-2015. Hoàn thiện, ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình 5 năm 2011-2015; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; tổ chức kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2011, bàn giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2012; ban hành các quyết định: Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012; một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

 

2. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả và thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn đầu tư; bám sát thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong những tháng còn lại năm 2011

 

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, các công trình lớn, trọng điểm của tỉnh và giải ngân nguồn vốn đầu tư, vốn trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm; rà soát danh mục dự án thuộc nguồn vốn được phân cấp năm 2011 theo hướng cắt giảm bớt các dự án khởi công mới, tập trung cho các dự án hoàn thành trong năm; các công trình giao thông, thủy lợi cần chọn điểm dừng kỹ thuật hợp lý để đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ.

 

Thực hiện việc điều hành ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Chính phủ và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Ưu tiên nguồn lực để thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm và các chính sách an sinh xã hội. Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên và tạm dừng mua xe ô tô công, máy điều hòa nhiệt độ, trang thiết bị văn phòng theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh, đôn đốc đẩy mạnh công tác thu ngân sách, đặc biệt là các khoản nợ đọng thuế và tiền thu từ khai thác quỹ đất nhằm phấn đấu vượt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Tiếp tục tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình tiếp tục theo dõi, giám sát các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT và các văn bản quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất, huy động và cho vay vốn. Đặc biệt, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trong việc kiểm soát tăng trưởng tín dụng, tập trung vốn ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh, khu vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất; đồng thời giám sát chặt chẽ nợ xấu phát sinh.

 

3. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chủ động phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

 

Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ Hè thu năm 2011 đảm bảo đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống; cung ứng đủ và kịp thời giống lúa, hoa màu cho nông dân; tổ chức thực hiện các biện pháp chống hạn, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất nông nghiệp; phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô; đề cao cảnh giác và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

 

Các ngành, các cấp cần tăng cường kiểm tra việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị và có kế hoạch sẵn sàng để nâng cao khả năng ứng phó kịp thời với thiên tai, nhất là tìm kiếm cứu nạn, nhằm giảm nhẹ thiệt hại và hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai khắc phục hậu quả, tiếp tục khôi phục sản xuất và đời sống.

 

4. Tập trung quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá và gian lận thương mại, phấn đấu chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 đạt mức dưới 15%

 

Chủ động kiểm tra hoạt động kinh doanh theo từng chuyên ngành và địa phương để ngăn chặn, xử lí các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu, gian lận thương mại, tung tin thất thiệt nhằm trục lợi, lợi dụng tăng giá quá mức, ảnh hưởng tới quyền lợi người tiêu dùng. Rà soát lại tình hình đăng ký kinh doanh, xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu có tác động lớn đến sản xuất và tiêu dùng. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về quyền của người tiêu dùng như: “Hãy lên tiếng khi quyền lợi bị xâm phạm”, “Hãy là người tiêu dùng thông thái”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, nhà sản xuất, kinh doanh chân chính.

 

5. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hoạt động văn hóa – xã hội, khoa học - công nghệ, tổ chức nhà nước và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 

Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh Hòa Bình và 20 năm ngày tái lập tỉnh; Lễ hội Văn hóa cồng chiêng tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, năm 2011. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo, tạo việc làm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia; các chương trình, dự án và các giải pháp, chính sách an sinh xã hội đã ban hành để hỗ trợ sản xuất, ổn định đời sống đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, vùng bị thiên tai. Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ giá điện cho người nghèo.

 

Nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2011-2012. Làm tốt công tác chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, có biện pháp dập tắt nhanh chóng, kịp thời khi dịch bệnh xảy ra.

 

Thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền, củng cố bộ máy chính quyền cơ sở ngay sau cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Tập trung chỉ đạo giải quyết có kết quả những khiếu nại, tố cáo của công dân; có giải pháp hợp lý và hiệu quả nhằm giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài; thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành chính sách, pháp luật,... Thực hiện tốt chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 

6. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh

 

Triển khai công tác gọi công dân nhập ngũ đợt II, huy động lực lượng dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Làm tốt công tác tôn giáo, dân tộc. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội.

 

7. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động từ tỉnh đến các huyện, thành phố và tạo sự đồng thuận xã hội cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2011

 

Các tổ chức trong hệ thống chính trị cần quán triệt mục tiêu và nhiệm vụ của kế hoạch năm 2011; triển khai quyết liệt các giải pháp điều hành đã được nêu lên trong các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, đưa các thông tin chính xác và kịp thời về các chủ trương, chính sách, đặc biệt là về lĩnh vực tài chính, tiền tệ và giá cả, để hướng dẫn dư luận; nghiêm cấm việc đưa thông tin sai lệch, thiếu chính xác, gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các cơ quan thông tin, truyền thông phát huy tinh thần năng động, bám sát thực tiễn, phát hiện những vấn đề quan tâm của xã hội và đề xuất kiến nghị với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết nghiêm túc.

 

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hoà Bình và các tổ chức thành viên của Mặt trận tăng cường công tác vận động, thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và tăng trưởng hợp lý, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, ổn định xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ năm 2011.

 

Thưa Hội đồng nhân dân tỉnh,

 

Với tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm ước đạt 9,7%, cùng với những khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát, nên khó có thể thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch tăng trưởng 13% năm 2011 (nếu phấn đấu đạt kế hoạch thì 6 tháng cuối năm phải tăng khoảng 16%). Tại kỳ họp này, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh 7 chỉ tiêu là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng, GDP theo giá hiện hành, GDP bình quân đầu người, tổng đầu tư toàn xã hội và tạo việc làm mới cho lao động. Các chỉ tiêu khác có căn cứ và cơ sở để thực hiện hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

 

Thưa Hội đồng nhân dân tỉnh,

 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã và đang nỗ lực phấn đấu làm hết sức mình để hoàn thành trọng trách được giao. Xin trân trọng đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và nhân dân trong tỉnh cùng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục phấn đấu, nắm bắt cơ hội, vượt qua mọi khó khăn, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, tạo động lực mới cho phát triển trong năm 2012 và các năm tiếp theo.

 

Xin cảm ơn Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí, nhân dân và các bạn./.

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong 2 năm qua ở Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tích cực triển khai thực hiện, qua đó góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển KT -XH, ổn định ANCT -TTATXH trên địa bàn huyện.

Sức sống mới cho hai xã Hang Kia, Pà Cò

(HBĐT) -  Hệ thống chính trị 2 xã tiếp tục được kiện toàn, củng cố, hoạt động ngày càng nề nếp hơn. Hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên. Vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của MTTQ và các ngành, đoàn thể được thực hiện có hiệu quả.

Đảng bộ thị trấn Bo giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh

(HBĐT) - Xác định công tác xây dựng Đảng là khâu then chốt, Đảng bộ thị trấn Bo (Kim Bôi) thường xuyên coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH. Nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, qua đó cho thấy năng lực lãnh đạo của Đảng không ngừng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiều cách làm mới, hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xã Trung Sơn (Lương Sơn) đã có nhiều chuyển biến tích cực từ ý thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó, chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng được nâng lên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của địa phương.

Đảng bộ xã Hạ Bì khơi dậy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên

(HBĐT) - Trước cách mạng tháng 8/1945, xã Hạ Bì sống dưới chế độ Pháp thuộc và phong kiến lang đạo, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Thế nhưng tinh thần yêu nước nồng nàn luôn sống mãi trong lòng những người con của mảnh đất anh hùng này.

Đảng bộ xã Thượng Tiến: Cán bộ, đảng viên nêu gương sáng trong các phong trào thi đua

(HBĐT) - Với 90 đảng viên sinh hoạt ở 8 chi bộ trực thuộc, những năm qua, Đảng bộ xã Thượng Tiến (Kim Bôi) luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Đảng bộ gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm. Từ đó, chất lượng cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao, giúp xã từng bước khắc phục khó khăn.