Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Lạc Thuỷ giao ban công tác quý I

Thứ sáu, 31/3/2023 | 11:09:24 Sáng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thuỷ vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật của Đảng quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2023.Toàn cảnh hội nghị.

Trong quý I, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thuỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 6 tổ chức Đảng và 16 đảng viên; giám sát đối với 7 tổ chức Đảng và 12 đảng viên; UBKT các cấp kiểm tra 4 tổ chức Đảng và 7 đảng viên. Cấp uỷ, UBKT đã kỷ luật 9 đảng viên (UBKT Huyện uỷ kỷ luật 5 đảng viên: khai trừ 4 đảng viên, cảnh cáo 1 đảng viên; cơ sở kỷ luật 4 đảng viên: cảnh cáo 1 đảng viên, khiển trách 3 đảng viên). UBKT Huyện uỷ xác minh tài sản thu nhập đối với 13 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư của đảng viên và công dân thuộc thẩm quyền.

Hội nghị đề ra nhiệm vụ công tác quý II: Cấp uỷ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng; chủ động hoàn thiện và triển khai các cuộc KTGS theo kế hoạch đã đề ra. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xác định đúng dấu hiệu vi phạm, tiến hành nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiểm tra các lĩnh vực, vấn đề nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm; kiểm tra các cấp.

Đ.T