Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Đảng bộ huyện Lạc Thủy nâng cao năng lực lãnh đạo

Thứ bảy, 17/2/2024 | 10:58:07 Sáng

Nhiều năm nay, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lạc Thủy đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng phát triển đảng viên, qua đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH.


Chi bộ Trường THPT Lạc Thủy C tổ chức lễ kết nạp đảng cho học sinh tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà máy in tiền, xã Phú Nghĩa.

Xác định công tác tổ chức, cán bộ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có tính chất then chốt, BTV Huyện ủy thường xuyên rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo phân cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năm 2023, Huyện ủy Lạc Thuỷ thực hiện tốt công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với 58 lượt cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý; thỏa thuận với ngành dọc cấp trên về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, giới thiệu ứng cử, quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý đối với 28 lượt cán bộ.

BTV Huyện ủy đã quyết định cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung 2 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bầu bổ sung 1 Ủy viên BTV Huyện ủy. Huyện đã thực hiện nghiêm túc các Thông báo số 29, 113 của BTV Tỉnh ủy về việc rà soát thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với các chức danh từ phó phòng đến phó ngành cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện. BTV Huyện ủy đã điều động, luân chuyển đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ chức vụ 2 nhiệm kỳ liên tiếp và các vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài sản công, thanh tra, kiểm tra phải thực hiện kỳ chuyển đổi. Năm 2023 đã chuyển đổi 2 đồng chí trưởng phòng, 5 đồng chí phó phòng, hoàn thành 100% kế hoạch. Qua đánh đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ bản phát huy vai trò, năng lực, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạc Thủy cho biết: Huyện đặc biệt quan tâm tới công tác tổ chức đảng và đảng viên, xác định là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo đạt kết quả tốt. Hiện nay, Đảng bộ huyện có 62 tổ chức cơ sở đảng, 198 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 5.458 đảng viên. Thực hiện công tác phát triển đảng, BTV Huyện ủy đã tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là các chủ doanh nghiệp, người lao động về vị trí, vai trò, ý nghĩa và quyền lợi của việc thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên. Đồng thời chú trọng tạo nguồn, tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt về thời gian khi mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho quần chúng đang làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân.

BTV Huyện ủy chỉ đạo việc phát triển đảng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm. Năm 2023, Đảng bộ huyện Lạc Thủy kết nạp được 178 đảng viên, đạt 101,72% kế hoạch, trong đó 10 đảng viên là học sinh, 3 đồng chí là sinh viên, 5 đồng chí làm việc trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước; thành lập 1 chi bộ thuộc doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước là chi bộ Công ty dịch vụ Điện lực Việt Nam thuộc Đảng bộ thị trấn Chi Nê. Lễ kết nạp đảng đối với học sinh được tổ chức tại di tích lịch sử cách mạng Nhà máy in tiền (xã Phú Nghĩa), diễn ra trang trọng, có ý nghĩa giáo dục cao.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức T.Ư và BTV Tỉnh ủy, huyện Lạc Thủy đã giải thể 2 chi bộ cơ quan đảng, đoàn thể, Đảng bộ chính quyền và thành lập 30 chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ huyện. Đến tháng 12/2023, các chi bộ mới thành lập đã xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, năm, hàng quý, hàng tháng; chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; nghị quyết phân công nhiệm vụ đảng viên trong chi bộ, kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, triển khai kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ chính trị theo Điều lệ Đảng và các quy chế, quy định hiện hành. Cùng với đó, huyện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt công tác tập trung dân chủ, phê bình, tự phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đề cao vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 


Lê Chung