Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Đồng bộ các giải pháp xây dựng huyện Cao Phong phát triển bền vững

Thứ năm, 21/3/2024 | 7:24:38 Sáng

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo với quyết tâm chính trị cao, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh…


Cán bộ, nhân dân xã Bắc Phong (Cao Phong) tham gia dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đạt nhiều kết quả tích cực

Đồng chí Hà Văn Di, Bí thư Huyện ủy Cao Phong cho biết: Năm 2023, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, điều hành và triển khai, nhiều chỉ tiêu của huyện đạt kết quả tích cực: Thu ngân sách địa phương đạt 602 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,81%; huyện có 7/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong năm, Đảng bộ huyện kết nạp 106 đảng viên mới; 10/49 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 39/49 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do T.Ư, tỉnh, huyện phát động được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện hiệu quả; nhiều mô hình thiết thực, có tính lan tỏa sâu rộng.

Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm 2023, Đảng bộ huyện đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt các văn bản của T.Ư, của tỉnh, cụ thể hóa triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Cùng với đó, Đảng bộ huyện quan tâm công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì 72 mô hình "Dân vận khéo”. Ngoài việc triển khai các giải pháp, biện pháp, huyện giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng ban, ngành, địa phương; tuyên truyền, khuyến khích cán bộ lãnh đạo, đảng viên nêu cao trách nhiệm; vận động người dân tăng gia sản xuất, tham gia phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi. Từ đó cán bộ, đảng viên hăng hái công tác, người dân nhiệt tình hưởng ứng, cùng chung sức xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới

Năm 2024, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo tình hình KT-XH vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện không ngừng nỗ lực, đoàn kết, thống nhất để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng: Bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị đã đề ra; lãnh đạo chuẩn bị tiến hành tổ chức Đại hội Đảng các cấp theo kế hoạch; làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước để các tổ chức đảng, đảng viên, nhân dân nắm vững và nghiêm túc chấp hành. Căn cứ Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện các quy hoạch chung của huyện, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết… phù hợp thực tế; chủ động lựa chọn nội dung phù hợp để triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền "Văn hóa Hòa Bình” trên địa bàn huyện.

Làm tốt công tác đào tạo, luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện nghiêm túc theo các quy chế, quy định, quy trình về công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ giữa các khâu trong tổ chức thực hiện; phân cấp, phân quyền đi đôi với giám sát quyền lực, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; đẩy mạnh các giải pháp phát triển Đảng, đặc biệt trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức hội. Phối hợp làm tốt công tác quản lý đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở. Chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, biểu hiện sai phạm, có vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, trong đó chú trọng cải cách hành chính; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo”. Triển khai thực hiện hiệu quả mô hình "Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”; lãnh đạo tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò trong giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hồng Duyên