Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Đảng bộ huyện Cao Phong: Lãnh đạo sinh hoạt chi bộ bám sát yêu cầu thực tiễn

Thứ bảy, 13/4/2024 | 9:52:35 Sáng

Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định số 31-QĐi/TU, ngày 14/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ tỉnh, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương.


Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Phong rà soát, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

Đồng chí Bùi Văn Thoa, Bí thư Đảng ủy xã Thung Nai cho biết: Nhiều năm nay, Đảng bộ xã coi trọng triển khai các giải pháp về xây dựng Đảng, trong đó có Quy định số 31-QĐi/TU. Việc sinh hoạt đảng tại các chi bộ khá nghiêm túc, thực hiện đúng theo hướng dẫn, đảm bảo yêu cầu đề ra. Đảng viên tích cực đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh vận động nhân dân, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ một xã vùng hồ có xuất phát điểm thấp, đến nay, Thung Nai cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Kết cấu hạ tầng được đầu tư, xã bước đầu khai thác tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ, cải thiện đời sống nhân dân, thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/ năm, hộ nghèo còn 12,95%. 

Đảng bộ huyện Cao Phong có 49 tổ chức cơ sở Đảng (14 đảng bộ và 35 chi bộ cơ sở), 157 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với hơn 3.800 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng chỉ đạo các tổ chức đảng triển khai kết luận, chỉ thị của T.Ư, của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc giám sát tình hình thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Nhìn chung, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức, cơ bản nắm vững tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc, tổ chức, nội dung hoạt động của chi bộ. Ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong chấp hành các quy định về sinh hoạt đảng được nâng cao rõ rệt. Chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tích cực do có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức. Việc chấm điểm chất lượng sinh hoạt được chú trọng, ngày càng thực chất hơn. Phần lớn đảng viên ở các chi bộ chấp hành tốt chế độ sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề. Tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt ở chi bộ xóm, khu đạt trên 90%, ở các chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang đạt trên 98%. 

Tùy tình hình và đặc điểm của từng loại hình chi bộ, các bí thư chi bộ chọn lựa những nội dung trọng tâm, có liên quan, sát với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để quán triệt, triển khai đến toàn thể đảng viên, giúp đảng viên nâng cao nhận thức về mọi mặt, qua đó vận dụng vào quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Nội dung, chất lượng sinh hoạt cơ bản đảm bảo yêu cầu. Các chi bộ quan tâm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII), đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm của tập thể chi ủy chi bộ, đảng viên và đề ra biện pháp khắc phục. 

Các chi bộ ở xóm, khu dân cư thường lựa chọn nội dung sinh hoạt như: Giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình; xây dựng gia đình văn hóa, xóm văn hóa; phòng chống tai, tệ nạn xã hội; xây dựng nông thôn mới; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo xây dựng các đoàn thể... Chi bộ cơ quan hành chính sự nghiệp, LLVT lựa chọn các nội dung: Xây dựng, thực hiện quy định, quy chế, nội quy của cơ quan; tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình.

Việc sinh hoạt chuyên đề bám sát yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh và địa phương. Từ tháng 9/2023 đến nay, các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn huyện đã tập trung chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy dịch vụ công, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành, quản lý thực thi công vụ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh". Việc đánh giá các chi bộ đảm bảo quy định. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở các chi bộ chủ yếu hoàn thành ở 2 mức: khoảng 80% chi bộ hoàn thành từ 90% đến dưới 100% phương hướng, nhiệm vụ đề ra, đạt 13 điểm theo khung tiêu chí đánh giá; khoảng 15% chi bộ hoàn thành từ 80% đến dưới 90% phương hướng, nhiệm vụ đề ra, đạt 11 điểm theo khung tiêu chí đánh giá. Phần lớn các chi bộ được xếp loại chất lượng sinh hoạt hàng năm ở 2 mức:  tốt (đạt từ 90 điểm trở lên) và khá (đạt từ 75 đến dưới 90 điểm).

Lê Chung