Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong: Năm 2024 - 2025 được hỗ trợ đầu tư 26 công trình thiết yếu

Thứ ba, 11/6/2024 | 9:24:09 Sáng

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong 2 năm (2024 - 2025), huyện Cao Phong được hỗ trợ đầu tư 26 công trình. UBND huyện đã giao Phòng Dân tộc làm chủ đầu tư Dự án 1, Dự án 4 với 21 công trình; giao UBND các xã làm chủ đầu tư Dự án 6 với 5 công trình. Chủ đầu tư đã chủ động thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư.


Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, huyện Cao Phong ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

Trong 21 công trình do Phòng Dân tộc làm chủ đầu tư, có 11 công trình đã được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 9 công trình đang trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 1 công trình đang xin ý kiến về quy mô đầu tư. Đối với các công trình giao cho xã làm chủ đầu tư, UBND các xã đã trình thẩm định hồ sơ xây dựng công trình và thực hiện đầu tư theo quy định.

Riêng về tiến độ phân bổ chi tiết kinh phí sự nghiệp năm 2024, UBND huyện Cao Phong cho biết, nguồn vốn được giao là 17.783 triệu đồng. Đến nay, huyện đã có quyết định bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình năm 2024 cho các Dự án 5, 6, 8, 9, 10. Còn lại các Dự án 1, 3, 4, cơ quan thường trực đang phối hợp rà soát lại danh sách các hộ có nhu cầu, danh mục duy tu bảo dưỡng công trình để có cơ sở phân bổ vốn đúng trọng tâm, đạt hiệu quả cao.

T.T