Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Tiếp nhận và giải quyết trên 99% hồ sơ thủ tục hành chính

Thứ năm, 29/12/2022 | 9:31:33 Sáng

(HBĐT) - Năm 2022, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) các cơ quan chức năng cấp huyện, cấp xã huyện Mai Châu tiếp nhận là 14.826 hồ sơ liên quan đến các đơn vị, người dân, doanh nghiệp.

Các cơ quan chức năng đã giải quyết xong 14.241 hồ sơ, chiếm 99,96%; đang trong thời hạn giải quyết 45 hồ sơ, chiếm 0,31%. Có 11.911/14.241 hồ sơ tiếp nhận và giải quyết ở mức độ 3, mức độ 4, chiếm 83,64%. Trong năm, huyện đã chỉ đạo, bố trí nguồn lực hỗ trợ UBND các xã, thị trấn tiếp tục đầu tư trang thiết bị; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc giám sát, quản lý, đánh giá kết quả thực hiện cải cách TTHC và việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức nhằm đảm bảo kịp thời, phục vụ tốt hơn cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch. 

PV