KÁC TIN KHÁC


Khai thác tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch vu̒ng dất chẻn wa̒ng

(HBDT) – Kim Bôi – vu̒ng dất chẻn wa̒ng môô̭ng mơ, thươ̒i dḙp, bán xắc văn hwả dă̭c xắc, ản thiên nhiên ban tă̭ng dác hỏl khwảng noỏng zô̒i za̒w, la̒ tiê̒m năng lởn dớat chiến kác lo̭i hi̒nh zu li̭ch ngí zươ̭ng, xinh thải, văn hwả.

Chwi diḙ̂w va̒ an tảng ha̒i kốt kác Ănh hu̒ng liḙ̂t xi̭ da̒ hi xinh ta̭i thôn Thă̭ch Kwiê̒n

(HBDT) – Ngă̒i 11/1, Tính wí, HDNZ, UBNZ, UBMTTK tính da̒ tố chức lḙ̂ chwi diḙ̂w va̒ an tảng ha̒i kốt kác Ănh hu̒ng liḙ̂t xi̭ hi xinh ta̭i thôn Thă̭ch Kwiê̒n, xa̭ Kaw Zương (Lương Xơn). Zư̭ lḙ̂ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Da̭i tả Fa̭m Kwang Hwa̒, Fỏ Kṷc tlướng Kṷc Chỉnh xắch, Tôống Kṷc Chỉnh tli̭ Kwân dô̭i Nhân zân Viḙ̂t Nam, Chẳnh Văn foo̒ng Ban Chí da̭w (BCD) kwuốc za 515; Thiểw tưởng Bu̒i Kôông Chức, Fỏ Chỉnh wí, Tlướng BCD 515 Kwân khu 3; Thiểw tưởng Ha̒ Tất Da̭t, Fỏ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3. Wê̒l khả tính ha, kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngô Văn Twẩn, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính; Châ̒n Dăng Ninh, Tlướng Do̒n da̭i biếw Kwuốc hô̭i tính; Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch TC UBNZ tính, Tlướng BCD 515 tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí; lẳnh da̭w môô̭ch xổ ban, xớ, ngă̒nh va̒ hwiḙ̂n Lương Xơn.