(WBDT) – Ngă̒i 06/12, Chi dwa̒n thanh niên Da̭i dô̭i Chinh xát – Bô̭ CHQS tính fổi hơ̭p mân kác dơn vi̭ kết ngiḙ̂ tố chức buối twa̭ da̒m vởi chú dê̒ "Thanh niên kơ̒ng wiḙ̂c chấp ha̒nh fáp lwâ̭t Nha̒ nước, kí lwâ̭t Kwân dô̭i”. Tham zư̭ buối twa̭ da̒m kỏ da̭i biếw Thú tlướng Bô̭ CHQS tính, khânh 200 kản bô̭, dwa̒n viên kác chi dwa̒n kết ngiḙ̂ diḙ̂ fương mân dơn vi̭


Tiếw fấm tiên chiến fáp lwâ̭t kuố Chi dwa̒n thanh niên Da̭i dô̭i Chinh xát mân kác Chi dwa̒n kết ngiḙ̂ ta̭i buối twa̭ da̒m.

Ta̭i buối twa̭ da̒m, kác dô̒ng chỉ kản bô̭, dwa̒n viên thanh niên da̒ la̒ ro̭ hơn wơ̒l vai tlo̒ tư tướng, kí lwâ̭t tloong kwân dô̭i, tlách nhiḙ̂m kuố kwân nhân tloong thư̭c hiḙ̂n kí lwâ̭t kwân dô̭i, kwi di̭nh kuố dơn vi̭. Dôô̒ng thơ̒i tlang bi̭ cho kản bô̭, dwa̒n viên, thanh niên kỏ thêm nhửng kiển thức, ki̭ năng dớ xứ lỉ kác vẩn dê̒ tư tướng nắi xinh, nhâ̭n thức khu hơn wơ̒l ỉ ngiḙ̂ kuố wiḙ̂c chấp ha̒nh fáp lwâ̭t, kí lwâ̭t, kwi di̭nh kuố dơn vi̭. Thông kwa ni nhă̒m fát wi tinh thâ̒n zân chú, chỉ twḙ̂, tham za hiển kể cho Dáng wí – Bô̭ CHQS tính dươ tha nhửng zái fáp kóp fâ̒n nơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác kwán lỉ, zi chi̒ re̒n liḙ̂n kí lwâ̭t tloong LLVT tính, xâi zư̭ng tố chức Dáng TSVM, kơ kwan, dơn vi̭ vưng mḙnh to̒n ziḙ̂n; zi chi̒ ngiêm chể dô̭ nê̒ nếp chỉnh kwi, chấp ha̒nh kí lwâ̭t, nơng kaw chất lươ̭ng hiḙ̂w kwá xâi zư̭ng kwân dô̭i. Xâi zư̭ng bán li̭nh chỉnh tli̭ kuố kwân nhân kách ma̭ng, chấp ha̒nh ngiêm fáp lwâ̭t nha̒ nước


KÁC TIN KHÁC


Lḙ̂ kí niḙ̂m 75 năm Ngă̒i Thương binh - Liḙ̂t xi̭ pơ̭i kă̭p mă̭t biếw zương mo̭l kỏ kôông tiêw biếw năm 2022

(HBDT) – Khởm ngă̒i 27/7, Tính wí – HDNZ – WBNZ – WBMTTK tính tố chức tloo̭ng thế Lḙ̂ kí niḙ̂m 75 năm ngă̒i Thương binh – Liḙ̂t xi̭ (27/7/1947-27/7/2022) pơ̭i kă̭p mă̭t da̭i biếw mo̭l kỏ kôông pơ̭i kắch maa̭ng (MKK) tiêw biếw tính năm 2022.

500 dwa̒n viên, thănh niên thắp nển tli ân ta̭i ngiḙ̂ tlaang Liḙ̂t xi̭ Chiển zi̭ch Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Pân thổl 24/7, tloong khuôn khố hwa̭t dôô̭ng kí niḙ̂m 75 năm ngă̒i Thương binh - Liḙ̂t xi̭ (27/7/1947 - 27/7/2022, Tính Dwa̒n fổi hơ̭p Thă̒nh Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh tố chức lḙ̂ zơng hương, thắp nển tướng niḙ̂m kác eenh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i ngiḙ̂ tlaang liḙ̂t xi̭ Chiển zi̭ch Hwa̒ Bi̒nh. Zư̭ puối lḙ̂ kỏ dôô̒ng chỉ Vo̭ Ngoo̭c Kiên, Fỏ Chú ti̭ch HDNZ tính; da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w WBMTTK tính, môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh kôô̒ng hơn 500 dwa̒n viên thănh niên (DVTN) tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh, Dwa̒n Thănh niên Kâng an tính, Bô̭ CHKX tính kôô̒ng Dwa̒n khổi Kác kơ kwan tính.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Fi Loong, Wí biên zư̭ khwiết BCH Tluung ương Dáng ản fân kôông la̒ Bỉ thư Tính wí Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Khuô̭ng 25/7, Tính wí Hwa̒ Bi̒nh tố chức hô̭i ngi̭ kôông bổ kwiết di̭nh kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l kôông tác kản bô̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Tlương Thi̭ Mai, Wí biên Bô̭ Chỉnh tli̭, Bỉ thư T.Ư Dáng, Tlướng Ban Tố chức T.Ư; kác dôô̒ng chỉ Wí biên BCH T.Ư Dáng: Ngwiḙ̂n Kwang Zương, Fỏ ban Tố chức T.Ư; Ngô Văn Twẩn, Bỉ thư Ban Kản xư̭ Dáng Kiếm twản Nha̒ nước, Fỏ Tôống Kiếm Twản fṷ tlắch Kiếm twản Nha̒ nước, Tlướng Dwa̒n DBKH tính Hwa̒ Bi̒nh; Hô̒ Kuốc Zṷng, Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính Bi̒nh Di̭nh; Kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí Bi̒nh Di̭nh; da̭i ziḙ̂n kác ban, bô̭, ngă̒nh T.Ư. Tính Hwa̒ Bi̒nh kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, Thươ̒ng tlư̭c HDNZ, WBNZ tính; Wí biên BCH Dáng bô̭ tính, kác xớ, ngă̒nh.