(HBDT) - Nhửng năm khânh ni, hwiḙ̂n La̭c Xơn tâ̭p chuung dối mởi fương thức lẳnh da̭w, diê̒w hă̒nh kôông tác kái kắch ha̒nh chỉnh (KKHC) bớ hwiḙ̂n dêểnh kư xớ, nơơng kaw chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng kuố bô̭ mẳi chỉnh kwiê̒n kác kấp; tăng kươ̒ng kí kương, kí lwâ̭t hă̒nh chỉnh, chắch nhiḙ̂m thư̭c thi kôông vṷ kuố kản bô̭, kôông chức, hưởng dêểnh xâi zưư̭ng nê̒n hă̒nh chỉnh zân chú, hiḙ̂n da̭i, kóp fâ̒n nơơng kaw hiḙ̂w kwá kwán lỉ Nha̒ nước, thúc dấi fát chiến KT-XH ớ diḙ̂ fương.


Ngươ̒i zân dêểnh zaw zi̭c ta̭i Bô̭ fâ̭n tiếp nhâ̭n va̒ tlá kết kwá UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn.

Dớ kôông tác KKHC kaa̭ng ngă̒i di baw chiê̒w khu, zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c, haa̒ng năm UBNZ hwiḙ̂n tố chức chẩm diếm, deẻnh zả, xếp lo̭i va̒ kôông bổ chí xổ KKHC dổi vởi UBNZ kác xa̭, thi̭ chẩn. Deẻnh zả mức dô̭ ha̒i loo̒ng kuố ngươ̒i zân, tố hchức dổi vởi xư̭ fṷc vṷ kuố kác foo̒ng, ban, dơn vi̭, UBNZ kác xa̭, thi̭ chẩn... Hwiḙ̂n luôn xác dinh kôông tác KKHC la̒ môô̭ch tloong nhưửng nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm, ta̭w bước dô̭t fả fát chiến KT-XH. Bớ rỉ hwiḙ̂n dâ̒w tư xâi zưư̭ng Bô̭ fâ̭n tiếp nhâ̭n va̒ tlá kết kwá (TN&TKKw) hwiḙ̂n, xa̭ thew mô hi̒nh hiḙ̂n da̭i; niêm iết kác TTHC kôông khai, ki̭p htơ̒i, dâ̒i dú, minh bă̭ch. năm 2021, hwiḙ̂n tiếp nhâ̭n 7.419 hô̒ xơ, da̒ zái kwiết va̒ tlá duủng hḙn 6.935 hô̒ xơ, daang zái kwiết 484 hô̒ xơ. Tloong rỉ tiếp nhâ̭n tlư̭c tiển mức dô̭ 3 la̒ 4.563 hô̒ xơ,d a̒ zái kwiết 4.079 hô̒ xơ; tiêp nhâ̭n 2.864 hô̒ xơ chư̭c tiển mức dô̭ 4, da̒ zái kwiết 2.856 hô̒ xơ. Thư̭c hiḙ̂n tlaw dối 9.625 văn bán diḙ̂n tứ kấp hwiḙ̂n, 9.494 văn bán diḙ̂n tứ kấp xa̭. 100% văn bán ản kới zaa̭ng diḙ̂n tứ.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Li̭nh, Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt: Tloong năm 2021, kác kơ kwan, dơn vi̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n da̒ chiến khai nhiḙ̂m vṷ KKHC thew kể hwă̭ch; wiḙ̂c zái kwiết TTHC ta̭i Bô̭ fâ̭n TN&TKKw kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ thư̭c hiḙ̂n thew duủng kwi di̭nh, chất lươ̭ng ngă̒i kaa̭ng nơơng kaw. Tố chức bô̭ mẳi hă̒nh chỉnh Nha̒ nước ản ra̒ xwát, xắp xếp thew hưởng tinh, go̭n; dô̭i ngṷ kản bô̭, kôông chức ản da̒w ta̭w, bô̒i zươ̭ng nơơng kaw chi̒nh dô̭... Dă̭c biḙ̂t hwiḙ̂n da̒ chiến khai hiḙ̂w kwá foo̒ng ho̭p chăng zẩi tơ̒, ho̭p chư̭c tiển zươ̭ kác kơ kwan, dơn vi̭. Kết kwá zái kwiết TTHC zi̭ch vṷ kôông chư̭c tiển mức dô̭ 3, mức dô̭ 4 da̭t tlêênh 90%. Tí lḙ̂ tlaw dối văn bán tlêênh hḙ̂ thôổng văn bán diê̒w hă̒nh da̭t 100%. Tlước ni kỏ nhưửng thú tṷc fái 2-3 ngă̒i mḙ̂ kỏ thế zái kwiết xoong zẩi tơ̒, năi chí vất khwáng va̒i zơ̒ dôô̒ng hô̒. Ni la̒ môô̭ch tloong nhửng kết kwá tích kư̭c hwiḙ̂n da̭t ản tloong thư̭c hiḙ̂n KKHC.
KÁC TIN KHÁC


Pớ Hwa̒ Bi̒nh têểnh Diḙ̂n Biên Fú

(HBDT) – Pớ Kwáng khaảng 3/1953, tí chwấn bi̭ cho chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú, ta̭i Dôô̒ng Tươ thuô̭c xỏm Kướ Lwi̭, xa̭ Dwa̒n Kết (Iên Thwí), bô̭ dô̭i ha tố chức hwẩn lwiḙ̂n pẳnh ta̭n la̒ hoong pơ̭i ta̒n khấw xơn fảw mo̒ wê̒l khăw ni̒ ản zoong têểnh Diḙ̂n Biên Fú kôông fả kwân dô̭i Fáp ớ keẻnh tôô̒ng Mươ̒ng Thănh.