Ngă̒i 2/3, a̭i xa̭ Kư Iên (Lương Xơn), Tính Dwa̒n da̒ tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng Khảng Thanh niên va̒ hướng ửng Thết tlôông kâl xwân Kí Hơ̭i năm 2019. Zư̭ lḙ̂ fát dôô̭ng kỏ dô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, da̭i ziḙ̂n môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh, dwa̒n thế tính, lẳnh da̭w hwiḙ̂n Lương Xơn, kác hwiḙ̂n, thă̒nh Dwa̒n, kác dơn vi̭ ta̒i chơ̭ va̒ khânh 700 DVTN da̭i ziḙ̂n kác khổi tlươ̒ng hoo̭c, kôông nhân viên chức, LLVC, DVTN xa̭, thi̭ chẩn.

Năm 2019 la̒ năm "Thanh niên ti̒nh ngwiḙ̂n” vởi chú dê̒ "Năm thanh niên ti̒nh ngwiḙ̂n xảng ta̭w tloong khới ngiḙ̂p, lâ̭p ngiḙ̂p”. Khảng Thanh niên năm 2019 ản Ban Thươ̒ng vṷ Tính Dwa̒n xác di̭nh kâ̒n tố chức khu, rôô̭ng kác hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, tâ̭p chung cho kơ xớ ro̭ wiḙ̂c, ro̭ mô hi̒nh, gẳn chă̭t vởi kác hwa̭t dôô̭ng thi duô cha̒w mư̒ng kác ngă̒i lḙ̂ lởn kuố dất nước, kuố Dáng, Dwa̒n. Dôô̒ng thơ̒i nêw kaw tinh thâ̒n xung kích, ti̒nh ngwiḙ̂n kuố thuối tlé. Ban Thươ̒ng vṷ Tính Dwa̒n xâi zư̭ng kể hwă̭ch Khảng Thanh niên tâ̭p chung baw kác hwa̭t dôô̭ng: tiên chiê̒n, zởi thiḙ̂w wê̒l chiê̒n thôổng kuố Dwa̒n, tham za xâi zư̭ng NTM, xâi zư̭ng văn minh dô thi̭, tố chức kác hwa̭t dôô̭ng an xinh xa̭ hô̭i, hổ chơ̭ thanh niên khới ngiḙ̂p, tư vẩn hưởng ngiḙ̂p, tố chức kác hwa̭t dôô̭ng lee̒nh meḙnh cho thiểw nhi, dô̭i viên tloong nhửng ngă̒i lḙ̂ lởn kuố dất nước...

 


Dô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính ku̒ng kác da̭i biếw tham za tlôông kâl ta̭i Lḙ̂ fát dôô̭ng KhảngThanh niên năm 2019.

Ta̭i lḙ̂ Fát dôô̭ng, Ban Thươ̒ng vṷ Tính Dwa̒n da̒ tă̭ng 10.000 kâl xeenh cho Hwiḙ̂n Dwa̒n Lương Xơn, tă̭ng 30 khất kwa̒ cho kác za di̒nh chỉnh xắch, hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn thêênh diḙ̂ ba̒n, mối khất zả tli̭ 500 ngi̒n dôô̒ng. Dwa̒n Thanh niên Kôông an tính nhâ̭n dơ̭ dâ̒w 10 hoo̭c xinh vươ̭t khỏ kuố hwiḙ̂n Lương Xơn vởi mức hổ chơ̭ 200 ngi̒n dôô̒ng/ủn/ khảng.

 


Kác bác xi̭, i xi̭ Kâw la̭c bô̭ Thâ̒i thuốc tlé tính khảm, tư vẩn khức khwé, kấp thuôc smiḙ̂n fỉ cho dổi tươ̭ng chỉnh xắch tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Lương Xơn.


Kác dwa̒n viên thanh niên lư̭c lươ̭ng Kôông an la̒ chửng minh thư cho nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭

 

Ngăi khâw lḙ̂ fát dôô̭ng da̒ ziḙ̂n tha kác hwa̭t dôô̭ng hướng ửng xôi nối nhơ: tlôông 1.220 kâl tlói, kew, kâl ăn tlải kác lo̭i cho kác za di̒nh khỏ khăn kuố xa̭, gẳn biến kôông chi̒nh thanh niên kấp tính cho 2 kôông chi̒nh la̒ xân khẩw nối ta̭i xỏm Gươ̒ va̒ xân chơi thiểw nhi ta̭i xỏm Ko̒ Tláng, xa̭ Kư Iên, xâi zư̭ng kon dươ̒ng hwa, tư vẩn, hưởng ngiḙ̂p cho hoo̭c xinh, DVTN. La̒ mởi chửng minh thư cho nhân zan, xâi zư̭ng mô hi̒nh fân lo̭i thu gom rác thái, khảm, kấp thuốc miḙ̂n fỉ cho 150 dổi tươ̭ng chỉnh xắch tlêênh diḙ̂ ba̒n.

 

Hái Iển


KÁC TIN KHÁC


UBNZ tính ho̭p thươ̒ng ki̒: Kwan tâm ha̒i hwa̒ zươ̭ vẩn dê̒ kinh tể vởi vẩn dê̒ xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒i 6/9 zưởi xư̭ chú chi̒ kuố Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính Bu̒i Văn Khảnh, UBNZ tính tố chức ho̭p thươ̒ng ki̒ khảng 8, cho ỉ kiển baw kác nô̭i zung kwan tloo̭ng vởi fát chiến KT-XH kuố tính.

Fát dôô̭ng kuô̭c thi viết foỏng xư̭ - kỉ xư̭ wê̒l chú dê̒ “Hwa̒ Bi̒nh – rẩw ản dối mởi” tlêênh Bảw Hwa̒ Bi̒nh.

(HBDT) – Khởm ngă̒i 6/9 Bảw Hwa̒ Bi̒nh tố chức fát dôô̭ng kuô̭c thi viết foỏng xư̭ - kỉ xư̭ wê̒l chú dê̒ “Hwa̒ Bi̒nh – rẩw ản dối mởi” tlêênh Bảw Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 – 2020. Tham zư̭ kỏ dai ziḙ̂n kác kơ kwan thôông tẩn, bảw chỉ Tlung ương va̒ diḙ̂ fương tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Hiḙ̂w kwá foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭ va̒ kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Khảng 5/2014, UBNZ tính ban ha̒nh kể hwă̭ch chiến khai thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản “Dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭ va̒ kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020”. Khâw 5 năm thư̭c hiḙ̂n, foong tla̒w da̒ lan twá rôô̭ng khắp va̒ da̭t ản nhê̒w kết kwá. Kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p kỏ tác dôô̭ng tích kư̭c dổi vởi wiḙ̂c nơng kaw zân chỉ, da̒w ta̭w nhân lư̭c, kóp fâ̒n fát chiến KT-XH ớ diḙ̂ fương, nhát dổi vởi foong tla̒w xâi zư̭ng NTM, dô thi văn minh va̒ xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả khu zân kư.

Tưng bư̒ng khai záng va̒ “Ngă̒i to̒n zân dươ tlé dêểnh tlươ̒ng” năm hoo̭c 2019 - 2020 * Dôô̒ng chỉ Châ̒n Thanh Mâ̭n, Bỉ thư Tlung ương Dáng. Chú tích Wí ban Tlung ương MTTK Viḙ̂t Nam va̒ kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w tính zư̭ va̒ chúc mư̒ng.

(HBDT) – Khởm ngă̒i 5/9 ku̒ng vởi ha̒ng tliḙ̂w hoo̭c xinh ká nước, 230.980 hoo̭c xinh, xinh viên tính ta bước baw năm hoo̭c mởi 2019 – 2020. Nhân zi̭p zi̒, kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w Tlung ương va̒ Tính wí, HDNZ, UBNZ, WB MTTK tính, kác xớ, ngă̒nh, dwa̒n thế tính zư̭ va̒ chúc mư̒ng kác dơn vi̭, tlươ̒ng hoo̭c tloong tính.