(HBDT) – Khởm ngă̒i 27/3, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí Viên BCHT.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ tiếp va̒ la̒ wiḙ̂c vởi do̒n kôông tác kuố Kôông ti TNHH khu kôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam – Singapore (VSIP) zo Chủ ti̭ch Tâ̭p dwa̒n ta̭i miê̒n Bắc hwi̒nh Kwang Hái la̒ tlướng do̒n wê̒l hơ̭p tác ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Zư̭ buối la̒ wiḙ̂c kỏ Fỏ Chú ti̭ch UBND tính Bu̒i Văn khảnh va̒ kác ban, ngă̒nh chức năng kuố tính.


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí Viên BCHT.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí tiếp do̒n  kôông tác kuố  Kôông ti TNHH khu kôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam – Singapore

Ta̭i buối la̒ wiḙ̂c, ôông Hwi̒nh Kwang Hái cho mắt: VSIP la̒ liên zwanh nhad dâ̒w tư ha̭ thơ̒ng KCN – Đô thi̭ fức hơ̭p ha̒ng dâ̒w kuố ká nước, ka̭ ni̒ dang vâ̭n hă̒nh hiḙ̂w kwá 7 Khu kôông ngiḙ̂p (KKN) tlêênh kác diḙ̂ ba̒n vởi 900 nha̒ mẳi dang hwa̭t dôô̭ng, ta̭w wiḙ̂c la̒ cho 23 va̭n law dôô̭ng, tích kư̭c dr kóp cho ngân xắch Nha̒ nước, fát chiến KT-XH kác diḙ̂ fương dâ̒w tư. Bă̒i tó kwan diếm dâ̒w tư ha̭ thơ̒ng KKN dôô̒ng bô̭, kết nổl, hiḙ̂n da̭i thu hút kác zư̭ ản chăng gâi ô nhiḙ̂m môi tlươ̒ng, dáp ửng tốt nhất nhu kâ̒w nha̒ dâ̒w tư thử fát. Kác KKN ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh la̒ môô̭ch tloong nhửng diḙ̂ diếm fu̒ hơ̭p vởi mṷc tiêw va̒ chiển lươ̭c dâ̒w tư kuố VSIP. Moong muổn tính ta̭w diê̒w kiḙ̂n dớ VSIP tiếp kâ̭n, kháw xát, ngiêm kửw dớ chiến khai kác zư̭ ản ha̭ thơ̒ng KKN tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Ta̭i buối la̒ wiḙ̂c, Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính thôông tin khải kwát wê̒l KT-XH, fát chiến ha̭ thơ̒ng KKN, ku̒ng nhơ lơ̭i thể, iê̒m năng, di̭nh hưởng, nhửng lỉnh vư̭c ưw tiên thu hút dâ̒w tư kuố tính. Hi voo̭ng VSIP xḙ la̒ môô̭ch tloong nhửng nha̒ dâ̒w tư chiển lươ̭c, kóp fâ̒n dấi nhanh tiển dô̭ fát chiến kôông ngiḙ̂p, chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể bê̒n vưng kuố tính. Dô̒NG chỉ kam kết chí da̭w kác ban, ngă̒nh chức năng ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i nhất dớ VSIP kháw xát ngiên kửw dâ̒w tư ha̭ thơng KKN

Hal bên da̒ thôổng nhất tloong thơ̒i zan dêểnh xḙ la̒ wiḙ̂c, tố chức kác chiển kháw xát khu vư̭c kwi hwă̭ch KKC Nhwâ̭n Chă̭ch, hwiḙ̂n Lương Xơn va̒ KKC Iên Kwang, hwiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ vi̭ chỉ thwâ̭n lơ̭i tiếp záp vởi Ha̒ Nô̭i, ản xác di̭nh la̒ tloo̭ng diếm fát chiến kôông ngiḙ̂p kuố tính. Tlước rỉ VSIP da̒ di thăm va̒ kháw xát thư̭c tể ta̭i KKN Nhwâ̭n Chă̭ch, hwiḙ̂n Lương Xơn.

                                                                                                  PV

KÁC TIN KHÁC


Thôông bảw kuố Wí ban Kiếm tla Tính wí wê̒l wiḙ̂c thi ha̒nh kí lwâ̭t kản bô̭, dáng viên thuô̭c ziḙ̂n Tính wí, BTV Tính wí kwán lỉ liên kwan dêểnh xai fa̭m tloong ki̒ thi THFT kwuốc za năm 2017 – 2018 tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 28/7/2019, WBKT Tính wí da̒ tiển ha̒nh ki̒ ho̭p thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020. Dôô̒ng chỉ Hwa̒ng Văn Dức – Wí viên Ban Thươ̒ng vṷ, Chú nhiḙ̂m WBKT Tính wí chú chi̒ ki̒ ho̭p. Ta̭i ki̒ ho̭p ni̒, UBNKT Tính wí da̒ xem xét, kết lwâ̭n kác nô̭i zung khâw:

Dwa̒n da̭i biếw tính ha thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngiḙ̂ chang Kwuốc za Chươ̒ng Xơn

(HBDT) – Ngă̒i 21/7, Dwa̒n da̭i biếw tính ha zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng Dwa̒n DBKH tính la̒ tlướng dwa̒n da̒ thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngi̭ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Chươ̒ng Xơn va̒ Ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Dươ̒ng 9 thuô̭c tính Kwáng Tli̭

Dáng bô̭ xa̭ Iên Fủ biển thách thức thee̒nh ha̒nh dôô̭ng

(HBDT) – Thẩm nhwâ̒n thiểng Bác Hô̒ ră̭n: "Kản bô̭ la̒ kốc kuố buô wiḙ̂c”, "Muôn wiḙ̂c thee̒nh kôông hăi thất ba̭i dê̒w zo kản bô̭ tốt hwă̭c kẻm”, Hwiḙ̂n wí La̭c Xơn va̒ BCH Dáng bô̭ xa̭ Iên Fủ da̒ tâ̭p chung xắp xếp, kiḙ̂n to̒n, tố chức bô̭ mẳu Dáng wí, HĐND, UBND xa̭. Ni la̒ bước di kwan tloo̭ng dớ kấp wí, chỉnh kwiê̒n xai Iên Fủ biến thách thức thee̒nh ha̒nh dôô̭ng kṷ thế, hiḙ̂w kwá tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng Dáng, xâi zư̭ng hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, fát chiến KT-XH, dmá báw AN-QP tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Tính ha kỏ 86,48% thỉ xinh tốt ngiḙ̂p Ki̒ thi THFT kwuốc za năm 2019

(HBDT) – Ki̒ thi THFT kwuốc za năm 2019 ziḙ̂n tha bớ ngă̒i 24 – 27/7 ta̭i tính ha kỏ tôống xổ 37 diếm thi, 399 foo̒ng thi, tôống 8.993 thỉ xinh dăng kỉ zư̭ thi. Tloong rỉ thỉ xinh THFT la̒ 7.679 diếm thi, thỉ xinh ZZTX la̒ 1.040 thỉ xinh, thỉ xinh tư̭ zo la̒ 274 thỉ xinh. 

Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI tha̒nh kôông tốt dḙp

(HBDT) – Ngă̒i 19/7, ngă̒ la̒ wiḙ̂c thử 3, Ki̒ ho̭p thử 9 HĐND tính tiếp tṷc chương chi̒nh ngi̭ tlươ̒ng, nô̭i zung tháw lwâ̭n ta̭i hô̭i tlươ̒ng, chất vẩn va̒ tlá lơ̒i chất vẩn, biếw kwiết thôông kwa kác Ngi̭ kwiết va̒ bể ma̭c Ki̒ ho̭p. Dôông chỉ Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí zư̭ fiên bể ma̭c. Kác da̭i biếw HĐND tính thôông kwa kác Ngi̭ kwiết chi̒nh ta̭i Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI, Nhiḙ̂m ki̒ 2016 – 2021.