(HBDT) – Khởm ngă̒i 27/3, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí Viên BCHT.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ tiếp va̒ la̒ wiḙ̂c vởi do̒n kôông tác kuố Kôông ti TNHH khu kôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam – Singapore (VSIP) zo Chủ ti̭ch Tâ̭p dwa̒n ta̭i miê̒n Bắc hwi̒nh Kwang Hái la̒ tlướng do̒n wê̒l hơ̭p tác ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Zư̭ buối la̒ wiḙ̂c kỏ Fỏ Chú ti̭ch UBND tính Bu̒i Văn khảnh va̒ kác ban, ngă̒nh chức năng kuố tính.


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí Viên BCHT.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí tiếp do̒n  kôông tác kuố  Kôông ti TNHH khu kôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam – Singapore

Ta̭i buối la̒ wiḙ̂c, ôông Hwi̒nh Kwang Hái cho mắt: VSIP la̒ liên zwanh nhad dâ̒w tư ha̭ thơ̒ng KCN – Đô thi̭ fức hơ̭p ha̒ng dâ̒w kuố ká nước, ka̭ ni̒ dang vâ̭n hă̒nh hiḙ̂w kwá 7 Khu kôông ngiḙ̂p (KKN) tlêênh kác diḙ̂ ba̒n vởi 900 nha̒ mẳi dang hwa̭t dôô̭ng, ta̭w wiḙ̂c la̒ cho 23 va̭n law dôô̭ng, tích kư̭c dr kóp cho ngân xắch Nha̒ nước, fát chiến KT-XH kác diḙ̂ fương dâ̒w tư. Bă̒i tó kwan diếm dâ̒w tư ha̭ thơ̒ng KKN dôô̒ng bô̭, kết nổl, hiḙ̂n da̭i thu hút kác zư̭ ản chăng gâi ô nhiḙ̂m môi tlươ̒ng, dáp ửng tốt nhất nhu kâ̒w nha̒ dâ̒w tư thử fát. Kác KKN ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh la̒ môô̭ch tloong nhửng diḙ̂ diếm fu̒ hơ̭p vởi mṷc tiêw va̒ chiển lươ̭c dâ̒w tư kuố VSIP. Moong muổn tính ta̭w diê̒w kiḙ̂n dớ VSIP tiếp kâ̭n, kháw xát, ngiêm kửw dớ chiến khai kác zư̭ ản ha̭ thơ̒ng KKN tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Ta̭i buối la̒ wiḙ̂c, Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính thôông tin khải kwát wê̒l KT-XH, fát chiến ha̭ thơ̒ng KKN, ku̒ng nhơ lơ̭i thể, iê̒m năng, di̭nh hưởng, nhửng lỉnh vư̭c ưw tiên thu hút dâ̒w tư kuố tính. Hi voo̭ng VSIP xḙ la̒ môô̭ch tloong nhửng nha̒ dâ̒w tư chiển lươ̭c, kóp fâ̒n dấi nhanh tiển dô̭ fát chiến kôông ngiḙ̂p, chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể bê̒n vưng kuố tính. Dô̒NG chỉ kam kết chí da̭w kác ban, ngă̒nh chức năng ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i nhất dớ VSIP kháw xát ngiên kửw dâ̒w tư ha̭ thơng KKN

Hal bên da̒ thôổng nhất tloong thơ̒i zan dêểnh xḙ la̒ wiḙ̂c, tố chức kác chiển kháw xát khu vư̭c kwi hwă̭ch KKC Nhwâ̭n Chă̭ch, hwiḙ̂n Lương Xơn va̒ KKC Iên Kwang, hwiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ vi̭ chỉ thwâ̭n lơ̭i tiếp záp vởi Ha̒ Nô̭i, ản xác di̭nh la̒ tloo̭ng diếm fát chiến kôông ngiḙ̂p kuố tính. Tlước rỉ VSIP da̒ di thăm va̒ kháw xát thư̭c tể ta̭i KKN Nhwâ̭n Chă̭ch, hwiḙ̂n Lương Xơn.

                                                                                                  PV

KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn): Chiến biển khâw zái thế chi bô̭ kơ kwan xa̭

(HBĐT) - Thư̭c hiḙ̂n Kôông văn xổ 432, ngă̒i 7/9/2018 kuố BTV Tính wí wê̒l wiḙ̂c zái thế chi bô̭ kác kơ kwan xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn. Thươ̒ng chư̭c Dáng wí xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn) da̒ ba̒n ba̭c va̒ di dêểnh thôổng nhất: Khâw zái thế, wiḙ̂c fân kôông dáng viên wê̒l xinh hwa̭t ta̭i kác chi bô̭ nôông thôn fái dám báw la̒ tốt 2 nhiḙ̂m vṷ, dỏ la̒ thế hiḙ̂n tinh thâ̒n lẳng nge kuố Dáng – kản bô̭, dáng viên fái thư̭c xư̭ khânh zân, xát zân hơn, zúp kấp wí khắc fṷc nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể tloong lẳnh da̭w, diê̒w hă̒nh, tlước mă̭t tâ̭p chung nơng kaw chất lươ̭ng xinh hwa̭t chi bô̭

Chiến khai Kể hwă̭ch Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam

(HBĐT) - Ngă̒i 3/6, Ban Tố chức diḙ̂ fương Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam năm 2019 khu vư̭c fiể Bắc tố chức ho̭p ba̒n, chiến khai Kể hwă̭ch fổi hơ̭p va̒ chấn bi̭ cho Hô̭i thi khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ kác tính lân kâ̭n ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BTC chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng va̒ lẳnh da̭w tính Thải Bi̒nh thăm, la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha.

(HBDT) – Ngă̒i 26/5, do̒n kôông tác kuố Bô̭ NN&PTNT va̒ tính Thải Bi̒nh da̒ dêểnh thăm, la̒ wiḙ̂c vởi lẳnh da̭w tính Hwa̒ Bi̒nh. Tham za dwa̒n kôông tác kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng, WVBCH T.Ư Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT; Ngwiḙ̂n Hô̒ng Ziên, Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Ngô Dông Hái, WV zư̭ khwiết BCH T.Ư Dáng, Fỏ Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Fu̒ng Dức Tiển, Thử tlướng Bô̭ NN&PTNT...

Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n va̒ cho ỉ kiển nhê̒w nô̭i zung kwan tloo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

(HBDT) – Ngă̒i 23/5 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ Hô̭i ngi̭ kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n nhê̒w nô̭i zung kwan tlo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

Tâ̭p chung chiến khai kể hwă̭ch xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

(HBDT) – Ngă̒i 21/5, UBND tính da̒ tó chức hô̭i ngi̭ chiến khai kác chú chương, kác kwi di̭nh kuố Dáng va̒ Nha̒ nước, kể hwă̭ch kuố tính wê̒l xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; kác Fỏ Chú ti̭ch HĐND, UBND tính; lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh va̒ kác diḙ̂ fương tloong tính.