(HBDT) – Thẩm nhwâ̒n thiểng Bác Hô̒ ră̭n: "Kản bô̭ la̒ kốc kuố buô wiḙ̂c”, "Muôn wiḙ̂c thee̒nh kôông hăi thất ba̭i dê̒w zo kản bô̭ tốt hwă̭c kẻm”, Hwiḙ̂n wí La̭c Xơn va̒ BCH Dáng bô̭ xa̭ Iên Fủ da̒ tâ̭p chung xắp xếp, kiḙ̂n to̒n, tố chức bô̭ mẳu Dáng wí, HĐND, UBND xa̭. Ni la̒ bước di kwan tloo̭ng dớ kấp wí, chỉnh kwiê̒n xai Iên Fủ biến thách thức thee̒nh ha̒nh dôô̭ng kṷ thế, hiḙ̂w kwá tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng Dáng, xâi zư̭ng hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, fát chiến KT-XH, dmá báw AN-QP tlêênh diḙ̂ ba̒n.

 


Thươ̒ng chư̭c Dang wí xa̭ Iên Fủ la̒ wiḙ̂c vởi kản bô̭ Wí ban kiếm tla Hwiḙ̂n wí La̭c Xơn wê̒l thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ kiếm tla, zam xát kuố Dáng bô̭ xa̭.

 

Năm 2016, zo vi fa̭m kí lwâ̭t Dáng, môô̭ch xổ kản bô̭ chú cốt ku̒ng tâ̭p thế chi wí ku̒ng tâ̭p thế chi wí, chi bô̭ kơ kwan xa̭ Iên Fủ (La̭c Xơn) da̒ bi̭ kác kấp kỏ thấm tha kwiết di̭nh thi ha̒nh kí lwâ̭t. Kṷ thế, khảng 7/2018, BTV Tính wí da̒ ban ha̒nh Kwiết di̭nh thi ha̒nh kí lwâ̭t dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Nhi̭nh, Wí viên BCH Dáng bô̭ hwiḙ̂n, Bỉ thư Dáng wí xa̭ bă̒ng hi̒nh thức kách tất ká kác chức vṷ tloong Dáng. BTV Hwiḙ̂n wí La̭c Xơn ban ha̒nh Kwiết di̭nh kí lwâ̭t kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Nhiến, Fỏ Bi thư Dáng wí, Chú ti̭ch HĐND xa̭; Ngwiển Thi̭ Twiển, Dáng wí viên, Fỏ Chú ti̭ch HĐND xa̭ bă̒ng hi̒nh thức kánh kảw. Dổi vởi tâ̭p thế chi wí, chi bô̭ kơ kwan va̒ kả nhân dôô̒ng chỉ Bỉ thư Chi bô̭ kơ kwan xa̭ nhiḙ̂m 2015 – 2017 bă̒ng hi̒nh thứ kánh kảw. Wa̒i tha môô̭ch dáng viên thuô̭c chi bô̭ xỏm Bơ̭ bi̭ xả thên va̒ 1 dáng viên thuô̭c chi bô̭ tlươ̒ng tiếw hoo̭c bi̭ kí lwâ̭t khiến chách. 

Tloong thư̭c tể năm 2018, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ Iên Fủ da̒ fái liên tṷc la̒ wiḙ̂c, zái chi̒nh vởi kác do̒n kiếm tla kuố tính, kuố hwiḙ̂n wê̒l xác minh kác vṷ wiḙ̂c xắi tha tlước ni. Môô̭ch xổ kản bô̭ chú chốt bi̭ thi ha̒nh kí lwâ̭t, ni la̒ thách thức lởn dổi vởi dô̭i ngṷ kản bô̭, dáng viên (KB, DV), khôông khỉ kăng thắng, nă̭ng nê̒ ziḙ̂n tha tloong thơ̒i zan khả za̒i.

Khâw khi tố chức bô̭ mẳi ản kiḙ̂n twa̒n, fương châm "Do̒n kết – zân chú – kí kương – dối mởi” kuố Dáng bô̭ xa̭ ta̭w rêênh luô̒ng xinh khỉ mởi tlong KB, DV, xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kaw tloong nhân zân. Thew rỉ fương thức lảnh da̭w kuố Dáng bô̭ tiếp tṷc ản dối mởi, wiḙ̂c fát hwi zân chú tloong Dáng ản chủ tloo̭ng, foong kách, lê̒ lổi la̒ wiḙ̂c kuố dô̭i ngṷ kản bô̭ ản kái tển thew hưởng xâw xát kơ xớ, khânh nhân zân. Kôông tác kiếm tla, zảm xát, dôn dôốc ản tăng kươ̒ng.

Kản bô̭ chú chốt nhâ̭n wiḙ̂c khỏ, kwản xwiển nhửng diḙ̂ ba̒n fức ta̭p, thew kách la̒ rỉ, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Dáng wí, Chú ti̭ch HĐND xa̭ Bu̒i Văn Nhiến ớ xỏm Tlẳng Kaách ản fân kôông xinh hwa̭t ta̭i chi bô̭ xỏm Nhṷn, xỏm kỏ 100% hô̭ zân fái zi chiến dớ xâi zư̭ng hô̒ Kảnh Ta̭ng. Khânh zân, luôn tlảng iểng, nẳm bắt tâm tư, ngwiḙ̂n voo̭ng kuố nhân zân da̒ zúp cho kôông tác dê̒n bu̒, zái foỏng mă̭t bă̒ng, tải di̭nh kư thwâ̭n lơ̭i, dám báw zư̭ ản chiến khi dủng tiển dô̭.

Za di̒nh Fỏ Bỉ thứ Dáng wí, Chú ti̭ch UBND xa̭ Bu̒i Văn Dức ớ xỏm Hủng, ản fân kôông xinh hwa̭t ớ chi bô̭ xỏmTlẳng Dô̒l, diḙ̂ ba̒n fức ta̭p wê̒l thô̭i fa̭m, tḙ̂ nan ma twỉ. Vởi tinh thâ̒n xâw xát kơ xớ, nẳm chắc ti̒nh hi̒nh, fát hwi kwiê̒n la̒ chú kuố nhân zân, khânh 1 năm kwa, dôô̒ng chỉ bu̒i Văn Dức da̒ káp fâ̒n chiḙ̂t fả kác diếm ta̒ng chư̭ ma twỉ va̒ ngăn chă̭n ó dớ fát xinh mo̭l ngiḙ̂n mởi.

Kết kwá xáp nhâ̭p 18 xỏm ko̒n 10 xỏm thew Dê̒ ản "Thỉ diếm xáp nhâ̭p, kiḙ̂n to̒n xỏm, tố zân fổ thuô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh” kuố UBND tính la̒ minh chửng kṷ thế ớ Iên Fủ. Bỉ thư Dáng wí xa̭ Kwách Di̒nh Vinh chiê xé: Ban dâ̒w nhân zân dươ tha nhửng khỏ khăn wê̒l mo̭i mă̭t, twi nhiên khi̒ ản kấp wí, chỉnh kwiê̒n zái thích ro̭ wê̒l mo̭i mă̭t, nhân zân da̒ hiếw va̒ bó fiểw dôô̒ng ỉ.

Ka̭ ni̒ Iên Fủ la̒ xa̭ zẩn dâ̒w La̭c Xơn tloong thư̭c hiḙ̂n zô̒n diê̒n, dối thướ tống ziḙ̂n tích 107,79 ha ta̭i kác xỏm Bơ̭, Dả, Tlẳng Kaách, Tlẳng Dô̒l, Bu̒i Bải. Kác xỏm ko̒n la̭i zư̭ kiển tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n tloong nhửng khảng kuổi năm. Bớ năm 2018, Iên Fủ da̒ kái ta̭w ản 27ha vươ̒n ta̭p dớ tlôông kác lo̭i kâl cho hiḙ̂w kwá kinh tể kaw.

Biển thách thức thee̒nh ha̒nh dôô̭ng kṷ thế da̒ ta̭w rêênh khôông khỉ kới vớ, thắng thẳn, ta̭w zư̭ng tinh thâ̒n zân chú, do̒n kết, thôổng nhất tloong to̒n Dáng bô̭ va̒ xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kaw kuố kác thơ̒ng lớp nhân zân. Dỏ la̒ iểw tổ kwan tloo̭ng dớ bớ năm 2018 dêểnh ka̭ ni̒, Dáng bô̭ xa̭ Iên Fủ da̒ kết na̭p ản 21 Dáng viên mởi; xa̭ hwa̒n tha̒nh 12/19 chí tiêw xâi zư̭ng nôông thôn mởi. Dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố nhân zân ản kái thiḙ̂n, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w zám ko̒n 11,2%

Dức Fươ̭ng

 

 


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Dwa̒n da̭i biếw tính ha thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngiḙ̂ chang Kwuốc za Chươ̒ng Xơn

(HBDT) – Ngă̒i 21/7, Dwa̒n da̭i biếw tính ha zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng Dwa̒n DBKH tính la̒ tlướng dwa̒n da̒ thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngi̭ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Chươ̒ng Xơn va̒ Ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Dươ̒ng 9 thuô̭c tính Kwáng Tli̭

Zái fáp nơng kaw hiḙ̂w kwá tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân

(HBDT) – Da̭i hô̭i thưe XI kuố Dáng nêw ro̭: "kác kấp wí Dáng va̒ Chỉnh fái thươ̒ng xwiên dổi thwa̭i, tlẳng iểng, hoo̭c hói, tiếp thu ỉ kiển kuố, zái kwiết khỏ khăn, vưởng vắc kuố nhân zân, tin zâ, tôn tloo̭ng nhửng ngươ̒i kỏ ỉ kiến khác. La̒ tốt kông tác zân vâ̭n, kỏ kơ chể fáp lwâ̭t dớ nhân zân bă̒i tó chỉnh kiển, ngwiḙ̂n vo̭ng vqf thư̭c hiḙ̂n kwiê̒n la̒ chú kuố mêê̒nh.”. Kṷ thế hwả chú chương, chỉnh xách, chí da̭w kuố Tlung ương. Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí da̒ ban ha̒nh Kiwết di̭nh xổ 232 – QĐ ngă̒i 9/6/2016 kwi di̭nh wê̒l wiḙ̂c tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân.

Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020: Dối mởi meḙnh hơn, kwiết liḙ̂t ha̒nh dôô̭ng, fẩn dẩw hwa̒n tha̒nh thẳng lơ̭i nhiḙ̂m vṷ KT-XH

(HBDT) – Ngă̒i 10/7, khâw 1,5 ngă̒i la̒ wiḙ̂c, Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020 da̒ hwa̒n tha̒nh kác chương chi̒nh dê̒ tha va̒ tha̒nh kôông tốt dḙp. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ fiên bể ma̭c.

Dấi meḙnh ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – 100% kơ xớ zảw zṷc ản kết nổl internet tốc dô̭ kaw, tloong rỉ 82,6% kết nổl băng thôông rôô̭ng FTTH, ko̒n la̭i 3G; 84,4% kơ xớ zảw zṷc kết nổl ma̭ng LAN va̒ wifi, 555 kơ xớ zảw zṷc kỏ foo̒ng hoo̭c mẳi tỉnh, 47% kơ xớ zảw zṷc fố thôông kỏ chi̒nh chiê̒w da năng. Kác tlang thiết bi̭ ản dâ̒w tư dôô̒ng bô̭, dâ̒i dú xổ lươ̭ng fu̒ hơ̭p vởi nhu kâ̒w kuố tư̒ng kơ xớ zảw zṷc. Dó la̒chửng minh cho cho chú chương da̒ ản nga̒nh ZZ&DT tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n tloong thơ̒i zan kwa dấi meḙnh ửng zṷng KNTT tloong tlươ̒ng hoo̭c.

5 ỉ tướng khới ngiḙ̂p tiêw biếw tham za “Ngă̒i hô̭i Fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p khu vư̭c fiể Bắc”

(HBDT) – Nhă̒m tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 939 "Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p zai dwa̭n 2017 - 2025” bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, Hô̭i LHFN tính xâi zư̭ng va̒ chiến khai nhê̒w chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng kṷ thế, thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá, tloong rỉ chủ tloong wiḙ̂c xâi zư̭ng ỉ tướng khới ngiḙ̂p.

Kôông bổ kwiết di̭nh lwân chiến, chí di̭nh Fỏ Bỉ thư Tính wí Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Khuô̭ng 3/7, Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai kwiết di̭nh wê̒l kôông tác kản bô̭. Dêểnh zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Bi̒nh, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Bỉ thư Tlung ương Dáng, Tlướng Ban Kinh tể Tlung ương; Ngwiḙ̂n Thanh Bi̒nh, Wí viên Ban chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Fỏ Tlươ̒ng Ban TC Ban Tố chức Tlung ương; Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; da̭i ziḙ̂n kác bô̭, ban, nga̒nh Tlung ương; kác dôô̒ng chỉ Wí viên Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí, Thươ̒ng chư̭c HĐND, UBND tính, UB MTTQ tính, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh va̒ diḙ̂ fương tloong tính.