(HBDT) – Ngă̒i 6/9 zưởi xư̭ chú chi̒ kuố Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính Bu̒i Văn Khảnh, UBNZ tính tố chức ho̭p thươ̒ng ki̒ khảng 8, cho ỉ kiển baw kác nô̭i zung kwan tloo̭ng vởi fát chiến KT-XH kuố tính.Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khảnh, Chú ti̭ch UBNZ tính fát biếw kết lwâ̭n kuô̭c ho̭p.

Wê̒lt hư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH 9 khảng dâ̒w năm 2019, ká kấp, nga̒nh, kôô̭ng dôô̒ng zwanh ngiḙ̂p (ZN) va̒ nhân zân kác zân tôô̭c tloong tính da̒ chiến khai dôô̒ng bô̭ kác zái fáp, thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kác nhiḙ̂m vṷ. KT-XH tiếp tṷc fát chiến. Kơ kẩw kinh tể chiến zi̭ch dủng hưởng. An xinh xa̭ hô̭i va̒ fúc lơ̭i xa̭ hô̭i ản kwan tâm thư̭c hiḙ̂n. Kác lỉnh vư̭c văn hwả, i tể, ZZ&DT, KH&KN, law dôô̭ng, wiḙ̂c la̒ da̭t ản kết kwá kwan tloo̭ng.. Kwuốc foo̒ng, ANCT, ATXH ốn di̭nh, hwa̭t dôô̭ng dổi ngwa̭i ản tăng kươ̒ng.
Tloong 9 khảng, tốc dô̭ tăng tlướng kinh tể (GRDP) kuố tính ước da̭t 8,12%, tloong rỉ: nôông, lâm ngiḙ̂p, thwí xán tăng 3,75%; KN-XZ tăng 11,48%; zi̭ch vṷ tăng 7,02%. Kơ kẩw kác nga̒nh kinh tể tloong GRDPchiến zi̭ch tích kư̭c.
Twi nhiên tôốc dô̭ tlăng tlướng chươ da̭t kết kể hwă̭ch dê̒ tha; xán xwất nôông lâm, thwí xán ko̒n kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Xán xwất kôông ngiḙ̂p ko̒n fṷ thuô̭c baw kôông ti Thwí diḙ̂n hwa̒ Bi̒nh. Hwa̭t dôô̭ng xán xwất KZ kuố kác ZN ko̒n khỏ khăn. Rái ngân vổn dâ̒w tư kôông châ̭m, kôông tác VXATTF ớ môô̭ch xổ diḙ̂ fương ko̒n ha̭n chể. Xán xwất ớ môô̭ch xổ vu̒ng zân tôô̭c vấn châ̭m fát chiến. Môô̭ch xổ lo̭i thô̭i fa̭m, vi fa̭m fáp lwâ̭t ziển biển fức ta̭p, nhất la̒ thô̭i fa̭m wê̒l lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích, tḙ̂ na̭n kơ̒ ba̭c, ma twỉ...
Nhă̒m thư̭c hiḙ̂n tốt nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm 3 khảng kuổi năm, hwa̒n thă̒nh kác chí tiêw dê̒ tha tloong năm 2019. Kác da̭i biếw zư̭ ho̭p cho ră̒ng kâ̒n deẻnh zả thắng thẳn, kheéch kwan nhửng ha̭n chể, iểw kẻm dớ dươ tha zái fáp xát thư̭c. Tloong rỉ kác ngă̒nh chức năng va̒ kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ kwan tâm chí da̭w kỏ zái fáp zái ngân vổn dâ̒w tư kôông, nhất la̒ nguô̒n vổn Chương chi̒nh 30a, Chương chi̒nh mṷc tiêw kwuốc za, tâ̭p chung ZFMB kác zư̭ ản, hwa̒n thiḙ̂n kác thú tṷc dê̒ ngi̭ zái ngân thew kể hwă̭ch...
Dổi vởi thu NXNN, nhă̒m hwa̒n tha̒nh zư̭ kiển 4.000 tí dôô̒ng năm năi, kỏ ỉ kiển dê̒ ngi̭ kâ̒n kwán lỉ chă̭t nguô̒n thu, ngiên kửw dê̒ xwất nguô̒n vổn bô̒i thươ̒ng, hổ chơ̭ ZFMB, ta̭w kwi̭ dất kheḙch thu hút dâ̒w tư, gṷc vṷ fát chiến KT-XH.
Wê̒l zư̭ tháw Kể hwă̭ch kuố UBNZ tính thư̭c hiḙ̂n 5 chí tiêw zư̭ bảw khỏ da̭t mṷc tiêw Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVI, kác da̭i biếw cho ră̒ng, kâ̒n zaw nhiḙ̂m vṷ kṷ thế, chi tiết cho tư̒ng xớ, ngă̒nh, diḙ̂ fương. Tâ̭p chung hai dôô̭ng kác nguô̒n thu bơ thu bớ thwể; chủ tloo̭ng nguô̒n thu bớ dất, khác thác nguô̒n thu bớ khwảng xán. Tâ̭p chung thảw gơ̭ khỏ khăn cho zwanh ngiḙ̂p, ta̭w môi tlươ̒ng thôông thwảng cho ZN vớ rôô̭ng dâ̒w tư, fát chiến xán xwất.
Ta̭i kuô̭c ho̭p, kác da̭i biếw iểng va̒ cho ỉ kiển baw zư̭ tháw Bảw kảw xơ kết 5 năm thư̭c hiḙ̂n Kể hwă̭ch xổ 104-KH/TU ngă̒i 11/9/2014 kuố BTV Tính wí wê̒l tiếp tṷc dối mởi, fát chiến va̒ nơng kaw hiḙ̂w kwá fát chiến kinh tể tâ̭p thế; Tơ̒ chi̒nh fê zwiḙ̂t Dê̒ ản fát chiến thi̭ tlươ̒ng xwất khấw xán fấm kâl ăn tlải kỏ mủi tính Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2020 – 2025, di̭nh hưởng năm 2030...
Kết lwâ̭n kuô̭c ho̭p, dôô̒ng chỉ bu̒i Văn khảnh, Chú ti̭ch UBNZ tính gi nhâ̭pn nhửng ỉ kiển doỏng kóp kỏ chắch nhiḙ̂m, chất lươ̭ng kuố kác da̭i biếw, iêw kâ̒w kơ kwan xwa̭n tháw tiếp thu dớ hwa̒n chính. Wê̒l Dê̒ ản fát chiến thi̭ tlươ̒ng xwất khấw xán fấm kâl ăn tlải kỏ mủi, Chú ti̭ch UBNZ tính dê̒ ngi̭, wiḙ̂c xâi zư̭ng dê̒ ản fái dám báw tỉnh khá thi, xa̭c di̭nh ản kắch tiếp kâ̭n, kác zái fáp, deẻnh zả ro̭ chất lươ̭ng xán fấm, vu̒ng ha̒ng hwả, thi̭ tlươ̒ng xwất khấw va̒ thơ̒i zan thư̭c hiḙ̂n.
Nhẩn meḙnh ti̒nh hi̒nh KT-XH 9 khảng, nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm 3 khảng kuổi năm, dôô̒ng chỉ Chú ti̭ch UBNZ iêw kâ̒w: kâ̒n kwan tâm ha̒i hwa̒ zươ̭ vẩn dê̒ kinh tể vởi vẩn dê̒ xa̭ hô̭i; deẻnh zả ro̭ mṷc tiêw chươ da̭t, tló tha ngwiên nhân dớ thi̒ zái fáp thiết thư̭c, dă̭c biḙ̂t kwan tâm dêểnh zái fáp dám báw tăng tlướng va̒ thu NXNN. Khắc fṷc châ̭m chḙ̂ tloong wiḙ̂c zái ngân vổn dâ̒w tư kôông. Dă̭c biḙ̂t kác ngă̒nh, diḙ̂ fương fái chiḙw chắch nhiḙ̂m vởi nhửng vẩn dê̒ bức xúc, nối kô̭m ớ diḙ̂ fương, lỉnh vư̭c kwán lỉ...

Hwa̒ng Nga

KÁC TIN KHÁC


Dôô̭c dảw zẩi zỏ Lương Xơn

(HBDT) – Ngê̒ la̒ zẩi zỏ kuố mo̭l Mươ̒ng ớ xỏm Xuổi Kó, xa̭ Hơ̭p Hwa̒, năi la̒ xa̭ Kaw Xơn (Lương Xơn), twi chươ lâ̭p la̒ng ngê̒, mới chí thă̒nh lâ̭p tố hơ̭p tác xán xwất, nhửng ngḙ̂ nhân vấn tiếp tṷc zư̭ zi̒n, fát chiến ngê̒ bổ dả dớ la̭i, tư̒ng bước “hô̒i xinh” cho zẩi zỏ

Xa̭ Tu Lỉ ốn di̭nh bô̭ mẳi tố chức khâw xáp nhâ̭p

(HBDT) – Ngă̒i 17/1/2020, Wí ban Thươ̒ng vṷ Kwuốc hô̭i ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 830 wê̒l wiḙ̂c xếp xắp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ thuô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh. thew rỉ xa̭ Tu Lỉ (Da̒ Bắc) ản thă̒nh lâ̭p tlêênh kơ xớ nhâ̭p 35,21km ziḙ̂n tích tư̭ nhiên, 3.449 ngươ̒i kuố xa̭ Tu Lỉ va̒ to̒n bô̭ 18,88km2 ziḙ̂n tích tư̭ nhiên, 1.704 ngươ̒i kuố xa̭ Ha̒w Lỉ. Khâ wkhi thă̒nh lâ̭p, xa̭ Tu Lỉ kỏ ziḙ̂ntích tư̭ nhiên 54,09km2, zân xổ 5.153 ngươ̒i va̒ 12 xỏm

Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính zư̭ lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020 ta̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Dung 8h ngă̒i 11/2, ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tó chức Lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020. Dêểnh zư̭ va̒ dôô̭ng kác tân binh lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH TƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; lẳnh da̭w kác ban, ngă̒nh. dwa̒n thế, kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ dôông nhê̒w thân nhân kác tân binh tlủng tiến.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra tại huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Ngày 17/2, đoàn giám sát của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh gồm lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh, Báo Hòa Bình, Sở GD&ĐT, Trung tâm Phòng chống dịch bệnh (Sở Y tế) đã kiểm tra tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh tại huyện Yên Thủy.

Ngă̒nh zu li̭ch tính tăng kươ̒ng foo̒ng, chôổng zi̭ch viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha

(HBDT) – Ngăi bớ tlước Thết Ngwiên dản Kănh Tỉ năm 2020, Xớ VH-TT&ZL tính da̒ tích kư̭c tiên chiê̒n dêểnh kác dơn vi̭ kinh zwănh va̒ kheéch zu li̭ch wê̒l kắch foo̒ng, chôổng zi̭ch viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha. Tloong 7 ngă̒i ngí Thết Nwiên dản, bớ 23/1-29/1, tôống kheéch zu li̭ch dêểnh tính ước tỉnh khwáng 95.000 lươ̭t kheéch, tloong rỉ kheéch kwuốc tể la̒ 4.100 lươ̭t kheéch. Thew thew ro̭i chung, tỉnh bớ thơ̒i diếm 3/2 chươ fát hiḙ̂n bất kử tlươ̒ng hơ̭p kheéch zu li̭ch no̒ kỏ chiḙ̂w chửng ngi nhiḙ̂m bêḙ̂nh viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha