KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ xa̭ Tân Vinh Dối mởi xinh hwa̭t chi bô̭

(HBDT) – Dáng bô̭ xa̭ Tân Vinh (Lương Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 196 dáng viên, xinh hwa̭t ta̭i 10 chi bô̭ tlư̭c thuô̭c. Tloong rỉ kỏ 6 chi bô̭ nôông thôn, 2 cho bô̭ tlươ̒ng hoo̭c, 1 chi bô̭ tla̭m i tể va̒ 1 chi bô̭ Kôông an. Nhiḙ̂m ki̒ vươ̒ kwa, Dáng bô̭ xa̭ da̭t ản nhê̒w kết kwá kwan tloo̭ng tlêênh tất ká kác lỉnh vư̭c, nương kaw chất lươ̭ng xinh hwa̭t di̭nh ki̒ chwiên dê̒.

Bỉ thư Dwa̒n năng dôô̭ng, nhiḙ̂t ti̒nh

(HBDT) – Khâw khi tốt ngiḙ̂p da̭i ho̭c, dôô̒ng chí Ngwiḙ̂n Zwi Tư la̒ wiḙ̂c ta̭i Văn foo̒ng UBNZ TF Hwa̒ Bi̒nh, Foo̒ng No̭i vṷ thă̒nh ổ va̒ bớ khảng 1/2018 la̒ Bỉ thư Tha̒nh Dwa̒n. Dôô̒ng chỉ Tư chiê xé: "Ản tỉn nhiḙ̂m zư̭ kương vi̭ Bỉ thư Thă̒nh Dwa̒n, tôi luôn ku̒ng kản bô̭m dwa̒n viên xâi zưng tố chức Dwa̒n vưng meḙnh, chiến khai nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thu hút, tâ̭p hơ̭p thanh niên tham za.

Dáng bô̭ xa̭ La̭c Thi̭nh La̒ tốt kôông tác fát chiến Dáng viên

(HBDT) – La̒ diḙ̂ ba̒n kỏ tí lḙ̂ thanh niên di la̒ ăn xa khả kaw, twi nhiên, nhê̒w năm kwa, Dáng bô̭ xa̭ La̭c Thi̭nh (Iên Thwí) vấn luôn la̒ môô̭ch tloong nhửng tố chức kơ xớ Dáng zâ̭n dâ̒w to̒n hwiḙ̂n wê̒l kôông tác da̒w ta̭w nguô̒n, fát chiến dáng viên. Nhiḙ̂m ki̒ 2015 -–2020, to̒n Dáng bô̭ kết na̭p ản hơn 66 dáng viên, vươ̭t 32% chí tiêw ngi̭ kwiết da̭i hô̭i dê̒ tha.