KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ xa̭ Tân Vinh Dối mởi xinh hwa̭t chi bô̭

(HBDT) – Dáng bô̭ xa̭ Tân Vinh (Lương Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 196 dáng viên, xinh hwa̭t ta̭i 10 chi bô̭ tlư̭c thuô̭c. Tloong rỉ kỏ 6 chi bô̭ nôông thôn, 2 cho bô̭ tlươ̒ng hoo̭c, 1 chi bô̭ tla̭m i tể va̒ 1 chi bô̭ Kôông an. Nhiḙ̂m ki̒ vươ̒ kwa, Dáng bô̭ xa̭ da̭t ản nhê̒w kết kwá kwan tloo̭ng tlêênh tất ká kác lỉnh vư̭c, nương kaw chất lươ̭ng xinh hwa̭t di̭nh ki̒ chwiên dê̒.