(HBDT) – Thew thôông tin bớ Xớ NN&FCNT, kác zwănh ngiḙ̂p, baw gô̒m Kôông ti KF dươ̒ng miể Viḙ̂t – Da̒i, Kôông ti KF T&T 159 chi nhẳnh Hwa̒ Bi̒nh dang chú dôô̭ng thu muô miể ngwiên liḙ̂w cho nôông zân


Kôông ti KF dươ̒ng miể Viḙ̂t – Da̒i dang thu muô miể ngwiên liḙ̂w cho n zân xa̭ Tân Mi̭ (La̭c Xơn)

Tlước rỉ ti̒nh hi̒nh thu muô miể ngwiên liḙ̂w vṷ 2019 – 2020 kuố tính khỏ khăn. Kṷ thế, ziḙ̂n tích zân tư̭ tlôông va̒ va̒ ziḙ̂n tích tlôông thew hơ̭p dôô̒ng khwáng 552,75ha, chiểm 55,8% tôống ziḙ̂n tích ká tính, xán lươ̭ng 25.900 tẩn, chiểm 55,1% xán lươ̭ng ka stính, kă̭p khỏ khăn wê̒l tiêw thṷ zo Kôông ti KF miể dươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh ó thu muô.

Hal hwiḙ̂n Tân La̭c va̒ , La̭c Xơn tích fổi hơ̭p, ta̭w mo̭i diê̒w kiḙ̂n dớ zwănh ngiḙ̂p thu muô xán fấm ki̭p thơ̒i vṷ cho nôông zân. Kôông ti KF dươ̒ng miể Viḙ̂t – Da̒i, dang chiến khai thu muô ta̭i vu̒ng tloo̭ng diếm vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w ớ kác xa̭ Tân Mi̭, Ân Ngiḙ̂ (La̭c Xơn) vởi mức zả 650 dôô̒ng/kg. Mô̭ch fâ̒n ziḙ̂n tích ản Kôông ti KF T&T 159 chi nhẳnh Hwa̒ Bi̒nh thu muô la̒ thức ăn cho za xúc.

Vởi xư̭ baw kuô̭c kwiết liḙ̂t bớ UBNZ tính, Xớ NN&FCNT, kác diḙ̂ fương vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w va̒ zwănh ngiḙ̂p thu muô, ziḙ̂n tích miể ngwiên liḙ̂w zư̭ kiển xḙ ản zái foỏng tiêw thṷ tlước Thết Ngwiên dản Kănh Tỉ.

Bu̒i Minh

 


KÁC TIN KHÁC


Hơ̭p tác xa̭ di dâ̒w thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh OCOP

(HBDT) -–la̒ lư̭c lươ̭ng di dâ̒w thư̭c hiḙ̂ Chương chi̒nh OCOP cho rêênh kác hơ̭p tác xa̭ (HTX) luôn chú dôô̭ng nôơng kaw chất lươ̭ng xán fấm, dâ̒w tư baw bi̒, nha̭n mác, tem chwi xwất nguô̒n kôốc xán fấm ản dew khaw OCOP. Kết kwá năm 2019, to̒n tính kỏ 27 xán fấm OCOP kấp tính, tloong rỉ kỏ 16 xán fấm kuố 13 HTX ản xếp ha̭ng, gô̒m: 5 xán fấm 4 khaw, 11 xán fấm 3 khaw.