(HBDT) – Ngă̒I 14/7/2020, Fỏ Thú tưởng Tli̭nh Di̒nh Zủng da̒ kỉ kwiết di̭nh xổ 1018/QĐ-TTg kôông nhâ̭n hwiḙ̂n Lương Xơn, tính Hwa̒ Bi̒nh da̭t chấn nôông thôn mởi (NTM) năm 2019.Dwa̒n kôông tác Booj NN&FCNT kiếm tla, thấm di̭nh hwiḙ̂n Lương Xơn da̭t chwấn nôông thôn mởi

Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú zaw UBNZ tính Hwa̒ Bi̒nh kỏ chắch nhiḙ̂m kôông bổ va̒ khen thướng thew kwi đi̭nh, chí da̭w hwiḙ̂n Lương Xơn tiếp tṷc zwi chi̒ va̒ nơơng kaw chất lươ̭ng kác tiêw chỉ, chủ tloo̭ng tiêw chỉ wê̒l môi tlươ̒ng dớ dám báw tỉnh bê̒n vưng tloong xâi zư̭ng NTM

Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú zaw Bô̭ tlướng, Thútlướng kơ kwan ngang bô̭ thuô̭c Chỉnh fú, thă̒nh viên Ban chí da̭w Tlung ương Chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za xâi zư̭ng NTM zai dwa̭n 2016 -–2018, Chú ti̭ch UBNZ tính Hwa̒ bi̒nh va̒ kác tố chức, kả nhân liên kwan chi̭w chắch nhiḙ̂m thi hă̒ng Kwiết di̭nh ni̒.


P.V(TH)

KÁC TIN KHÁC


Khơi zâ̭l khức meḙnh to̒n zân xâi zư̭ng nôông thôn mởi, dô thi̭ văn minh

(HBDT) – Kuổi khảng 7, kác xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Iên Thwí xôi nối tham za hô̭i thi khu zân kư (KZK) kiếw mâ̭w va̒ xa̭ da̭t chấn NTM nơơng kaw lâ̒n thử I, zo UB MTTK hwiḙ̂n fổi hơ̭p vởi kác do̒n thế CT-XH tố chức. Kác hwiḙ̂n tloong tính ku̒ng tố chức hô̭i thi thew kể hwă̭ch, hưởng zâ̭n kuố UN MTTK tính. Thôông kwa hô̭i thi tiên chiê̒n kác chú chương, chỉnh xắch wê̒l xâi zư̭ng NTM va̒ NTM mởi nơơng kaw. Dă̭c biḙ̂t la̒ nối bâ̭t xư̭ tham za doỏng kóp kuố hḙ̂ thôổng MTTK, kác dwa̒n thế, hô̭i viên, dwa̒n viên, nhân zân.

Bức chănh nôông thôn mởi ớ chiển khu Mươ̒ng Khỏi

(HBDT) - Ảng khả wê̒l tlung tâm xa̭ rái nhươ̭, thêênh thang, ảng khả nổl liê̒n kác xỏm la̒ng dê̒w kửng hwả, thwâ̭n lơ̭i cho wiḙ̂c zaw thương, di la̭i. Diḙ̂n lưởi kwuốc za tlảng tư̒ng nha̒, naanh wâ̒n, dô̒l rư̒ng xum xê, lỉw tlải... Dỏ la̒ nhửng hi̒nh ắnh thươ tlảng ớ chiê̒n khu Mươ̒ng Khỏi hơ, năi la̒ miê̒n kwê Tân Mi̭ (La̭c Xơn) zâ̒w chiê̒n thôổng kắch ma̭ng măi ni̒.