(HBDT) – Ngă̒I 14/7/2020, Fỏ Thú tưởng Tli̭nh Di̒nh Zủng da̒ kỉ kwiết di̭nh xổ 1018/QĐ-TTg kôông nhâ̭n hwiḙ̂n Lương Xơn, tính Hwa̒ Bi̒nh da̭t chấn nôông thôn mởi (NTM) năm 2019.Dwa̒n kôông tác Booj NN&FCNT kiếm tla, thấm di̭nh hwiḙ̂n Lương Xơn da̭t chwấn nôông thôn mởi

Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú zaw UBNZ tính Hwa̒ Bi̒nh kỏ chắch nhiḙ̂m kôông bổ va̒ khen thướng thew kwi đi̭nh, chí da̭w hwiḙ̂n Lương Xơn tiếp tṷc zwi chi̒ va̒ nơơng kaw chất lươ̭ng kác tiêw chỉ, chủ tloo̭ng tiêw chỉ wê̒l môi tlươ̒ng dớ dám báw tỉnh bê̒n vưng tloong xâi zư̭ng NTM

Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú zaw Bô̭ tlướng, Thútlướng kơ kwan ngang bô̭ thuô̭c Chỉnh fú, thă̒nh viên Ban chí da̭w Tlung ương Chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za xâi zư̭ng NTM zai dwa̭n 2016 -–2018, Chú ti̭ch UBNZ tính Hwa̒ bi̒nh va̒ kác tố chức, kả nhân liên kwan chi̭w chắch nhiḙ̂m thi hă̒ng Kwiết di̭nh ni̒.


P.V(TH)

KÁC TIN KHÁC


Nhửng diếm tlảng năm 2020

(HBDT) – Năm 2020, tloong bổi kắnh vươ̒ fái foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh, vươ̒ fái thư̭c hiḙ̂n kác mṷc tiêw fát chiến KT-XH, xoong vởi xư̭ kổ gẳng kuố Dáng bô̭, Nhân zân kác zân tôô̭c tloong tính, da̒ da̭t ản nhửng kết kwá kwan tloo̭ng tlêênh tất ká kác lỉnh vư̭c fát chiến KT-XH, KF-AN, xâi zư̭ng Dáng, ta̭w nê̒n táng thư̭c hiện mṷc tiêw fát chiến leenh, bê̒n vưng, fẩn dẩw xâi zư̭ng tính da̭t mư̭c tlung bi̒nh khả baw kác năm dêểnh.

Xa̭ Twa̒n Xơn Wê̒l dích bớ hwi dôô̭ng khức zân

(HBDT) – Kuu̒ng vởi xư̭ kwan tâm dâw tư, hổ hcơ̭ kuố Nha̒ nước, xa̒ Twa̒n Xơn (Da̒ Bắc) da̒ hwi dôô̭ng, vâ̭n dṷng hiḙ̂w kwá khức zân dớ dươ xa̭ kản dích NTM ngăi tlước thê̒m năm mởi 2021.

Ngát xeenh zan Xơn Thwí

(HBDT) – Ră̒NG dêểnh vu̒ng zan Xơn Thwí, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) hhê̒w ngư̒i chứ dêểnh ôông Bu̒i Văn Lư̭ch, ngwiên Bỉ thư Dáng wí xa̭ Xơn Thwí tlước ni, i la̒ ngươ̒i kỏ kôông dâ̒w "kâl wa̒ng"” wê̒l dôô̒ng dất kwê nha̒. Dớ la̒ "kâl wa̒ng"” i ó kwả, vi̒ bớ tlôông zan, nhê̒w za di̒nh ớ Xwân Thwí da̒ thwá nge̒w, vươn lêênh kuô̭c khôổng khả zá