(HBDT) – Bớ dươ̭c tí lḙ̂ rái ngân vổn dâ̒w tư kôông (RNVDTK) khả ít, dêểnh hết khaảng 9, tí lḙ̂ rái ngânvổn dâ̒w tư kôông da̒ ản 62%, da̭t mṷc tiêw Thú tưởng Chỉnh fú (TTCF) iêw kâ̒w dêểnh ngă̒i 30/9/2021, rái ngân tổi thiếw fát da̭t 60% kể hwă̭ch vổn (KHV) TTCF zaw dâ̒w năm.


Ản ki̭p thơ̒i bổ chỉ vổn dâ̒w tư, zư̭ ản dươ̒ng kết nổl kwuốc lô̭ 6 kôô̒ng dươ̒ng Chi Lăng (TF Hwa̒ Bi̒nh) da̒ dươ baw xứ zuṷng thew kể hwă̭ch.

Kể hwă̭ch DTC vổn NXNN năm 2021 kuố tính ản TTCF zaw 3.781 tí dôô̒ng. Xổ kể hwă̭ch ản HDNZ tính thôông kwa 4.086 tí dôô̒ng. Tỉnh dêểnh ngă̒i 30/9, UBNZ da̒ fân bố, zaw chi tiết kể hwă̭ch VDTK cho kác zư̭ ản la̒ 4.033,3 tí dôô̒ng, da̭t 107 KHV TTCF zaw, da̭t 99% KHV HDNZ tính thôông kwa.

Vởi xứ chí da̭w rảw riết, linh hwa̭t kuố Tính wí, UBNZ tính, xư̭ baw kuô̭c kỏ chách nhiḙ̂m kuố KDT, tỉnh dêểnh ngă̒i 30/9, vởi khu vư̭c KHV DTK năm 2021, tống xổ vổm da̒ rái ngân ản 2.335 tí dôô̒ng, da̭t 62% kể hwă̭ch TTCF zaw, da̭t 58% KHV ản UBNZ tính zaw chi tiết cho kác zư̭ ản. Kṷ thế, vổn dâ̒w tư tloong kân dổi ngăn xắch tính zái ngân 1.617,7 tí dôô̒ng, da̭t 75% KHV TTCF zaw, da̭t 66% KHV ản UBNZ tính zaw. Vổn ODA rái ngân 255,3 tí dôô̒ng, da̭t 35% KHV zaw

Dă̭c biḙ̂t, kỏ 14 CDT tí lḙ̂ rái ngân bă̒ng hwă̭c kaw hơn kam kết. Diến hi̒nh nhơ UBNZ hwiḙ̂n Da̒ Bắc, tí lḙ̂ rái ngân dêểnh ngă̒i 30/9 da̭t 100%. UBNZ hwiḙ̂n Lương Xơn rái ngân da̭t 93%, kam kết 87%. UBNZ hwiḙ̂n Iên Thwí rái ngân da̭t 100%, kam kết 96%. BKL kác zư̭ ản kác kôông chi̒nh zaw thôông rái ngân da̭t 89%, kam kết 84%. Xớ ZTVT rái ngân da̭t 99%, kam kết 94%. Twi nhiên i kỏ 3 CDT tí lḙ̂ rái ngân chăng da̭t thew kam kết la̒: UBNZ hwiḙ̂n Kaw Foong, Xớ NN&FCNT, Xớ ZZ&DT

Deẻnh zả wê̒l kôông tác RNVDTK, Chú ti̭ch UBNZ Bu̒i Văn Khẳnh nhẩn mḙnh: Ti̒nh dêểnh ngă̒i 30/9, tính nă̒m tloong tóp 11 diḙ̂ fương tlêênh ká nước kỏ tí lḙ̂ rái ngân tốt. Twi nhiên nhiḙ̂m vṷ 3 khaảng kuổi năm ko̒n khả nă̭ng nê̒, kâ̒n xư̭ nổ lư̭c hơn nươ̭ mởi kỏ thế hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ.

Kác ngă̒nh chức năng diḙ̂ fương kâ̒n nẳm ti̒nh hi̒nh, bảm xát thư̭c tể, dấi meḙnh kôông tác zảm xát, kiếm tla, dôn dôốc, chí da̭w xứ lỉ ki̭p thơ̒i khỏ khăn, vưởng vắc, bất kâ̭p tloong RNVDTK.KÁC TIN KHÁC


Hwa̒ Bi̒nh ză̒nh 2 zái waa̒ng ta̭i chuung kết kuô̭c thi̭ “Thách thức xaảng kiển kinh zwănh”

(HBDT) – Ngă̒i 11/11, Ban Tố chức (BTC) kuô̭c thi "Thắch thức xaảng kiển kinh zwănh” tố chức woo̒ng chuung kết thew hi̒nh thức chư̭c twiển.

Dối mởi mô hi̒nh tăng tlướng, nơơng kaw khức kă̭nh chănh kuố nê̒n kinh tể

(HBDT) – Daáng bô̭ tính tâ̭p chuung lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 05-NQ/TW wê̒l môô̭ch xổ chú chương, chỉnh xắch lởn, nhă̒m tiếp tṷc dối mởi mô hi̒nh tăng tlướng, nơơng kaw chất lươ̭ng tăng tlướng, năng xwất law dôô̭ng, khức kă̭nh chănh kuố nê̒n kinh tể tlêênh diḙ̂ ba̒n da̭t ản kết kwá kwan tloo̭ng. Kwi mô kinh tể kuố tính ản vớ rôô̭ng, tôốc dô̭ tăng tlướng GRDP da̭t khả, kaw hơn mức bi̒nh kwân chuung kuố ká nước.

Hwiḙ̂n Kim Bôi: Chú dôô̭ng xán xwất vṷ dôông

(HBDT) – Vṷ dôông 2021 - 2022, hwiḙ̂n Kim Bôi fẩn dẩw zew tlôô̒ng 1.920 ha, thâw mâ̒w, tâ̭p chuung baw môô̭ch xổ kâl tlôô̒ng nhơ rố, khwai tâi, kú voỏng, kâl thâw, dâ̭w kác lo̭i... Chănh thú ngă̒i zớ thảw, nôông zân tlêênh diḙ̂ ba̒n tâ̭p chung thu hwă̭ch ziḙ̂n tích kâl mâ̒w vṷ he̒ - thu ko̒n la̭i, dấi leenh tiển dô̭ tlôông kâl mâ̒w vṷ dôông thew khuung thơ̒i vṷ.

Xâi zưư̭ng ha̭ thơơ̒ng thương ma̭i, văn hwả, thế thaw va̒ zu li̭ch

(HBDT) – Nhưửng năm khânh ni, với xư̭ kwan tâm hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c dâ̒w tư kết kẩw ha̭ thơơ̒ng thương ma̭i, zu li̭ch, zi̭ch vṷ văn hwả thăi dối meḙnh, kóp fâ̒n nơơng kaw chất lươ̭ng dơ̒i khôổng tiinh thâ̒n nhân zân, chấn bi̭ nhửng diê̒w kiḙ̂n kâ̒n thiết dươ zu li̭ch, zi̭ch vṷ la̒ ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh kuố tính.