(HBDT) - Hơn 2 năm kwa, thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ -NQ/TW, ngă̒i 20/8/2019 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l di̭nh hưởng hwa̒n thiḙ̂n thế chể ,chỉnh xắch, nơơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá hơ̭p tác dâ̒w tư nước wa̒i dêểnh năm 2030, tính da̒ xâi zưư̭ng kể hwă̭ch chiến khai kṷ thế, chủ tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác ngwa̭i zaw kinh tể, nhă̒m thúc dấi thu hút dâ̒w tư nước wa̒i, ta̭w dôô̭ng lư̭c fát chiến.


Kôông ti măi xwất khấw Sma Vina Viḙ̂t - Ha̒n (TF Hwa̒ Bi̒nh) xán xwất, kinh zwănh, zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương.

Xác di̭nh kôông tác thu hút dâ̒w tư doỏng vai tlo̒ kwan tloo̭ng, ta̭w khứ bâ̭t fát chiến kinh tể, tính tâ̭p chung dấi meḙnh kwáng bả hi̒nh ắnh, tiê̒m năng, thể meḙnh nhă̒m vâ̭n dôô̭ng thu hút dâ̒w tưbaw kác zư̭ ản zănh mṷc ưw tiên. Xư̭ kwiết liḙ̂t tloong ́chí da̭w , diê̒w hă̒nh va̒ xư̭ fổi hơ̭p kuố kác kấp, kác ngă̒nh da̒ tư̒ng bước kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư kuố tính. Chí xổ năng lư̭c năng lư̭c kă̭nh chănh (PCI) năm 2020 kuố tính dưửng thử 44/63 t́ính thă̒̉nh, dưửng thử 7/14 tính tluung zu va̒ miê̒n nủi fiể Bắc. Chí xổ hiḙ̂w kwá kwán tli̭ va̒ hă̒nh chỉnh kôông (PAPI) NĂM 2020 kuố tính dưửng thử 11/63 tính,thă̒nh fổ , nă̒m tloong nhỏm cao kuố ká nước.

Dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính thu hút 624 zư̭ ản dâ̒w tư vổn wa̒i ngân xắch ko̒n hiḙ̂w lư̭c hwa̭t dôô̭ng, tloong rỉ kỏ 39 zư̭ ản vổn dâ̒w tư chư̭c tiếp nước wa̒i, tôống xổ vổn dâ̒w tư dăng kỉ khwáng 620 tliḙ̂w USD; 585 zư̭ ản dâ̒w tư tloong nước, tôống xổ vổn dăng kỉ khwáng 119.481 tí dôô̒ng. Zai dwa̭n 2015 - 2020, kwi mô xwất, nhâ̭p khấw tăng leenh tôống kim ngă̭ch xwất khấw dêểnh kuổi năm 2020 kấp 3,5 lâ̒n xon kôô̒ng năm 2015. Thi̭ tlươ̒ng xwất khấw tâ̭p chuung chú iểw baw kác thi̭ tlươ̒ng chiê̒n thôổng nhơ: Mi̭, Ănh, ha̒n Kwuốc, Nhâ̭t Bán, Tluung Kwuốc...; fát chiến vớ rôô̭ng môô̭ch xổ thi̭ tlươ̒ng mởi ma̒ Viḙ̂t Nam tham za hiḙ̂p di̭nh thương ma̭i tư zo nhơ: Thi̭ tlươ̒ng kác nước thă̒nh viên kuố Hiḙ̂p di̭nh CPTPP, Hiḙ̂p di̭nh EU, Canada, Ẩn Dô̭...

Vởi chú chương dấi meḙnh hơ̭p tác, thu hút dâ̒w tư kuu̒ng nhơ kâ̒n kỏ cho̭n loo̭c, kiên kwiết tư̒ chổi kác zư̭ ản xứ zuṷng kôông ngḙ̂ la̭c hâ̭w, zư̭ ản kỏ rẩw hiḙ̂w, zư̭ ản kỏ rẩw hiḙ̂w rẩw boỏng zan lâ̭n thương ma̭i. Dấi meḙnh hwa̭t dôô̭ng xúc tiển dâ̒w tư, nơơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác fổi hơ̭p zái kwiết thú tṷc hă̒nh chỉnh, hổ chơ̭ thảw gơ̭ khỏ khăn cho zwănh ngiḙ̂p va̒ nha̒ dâ̒w tư.


 

 


KÁC TIN KHÁC


Thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm, dô̭t fả ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn: Thwát khói vuu̒ng luṷng wê̒l thu hút dâ̒w tư

(HBDT) - La̭c Xơn la̒ hiwḙ̂n rôô̭ng zân dôông, ỏi diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến. Thơ̒i zan kwa, hwiḙ̂n da̒ vâ̭n zuṷng hiḙ̂w kwá chú chương, di̭nh hưởng kuố tính baw diê̒w kiḙ̂n kṷ thế, tâ̭p chuung lẳnh da̭w, chí da̭w kác nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, tloo̭ng tâm, dô̭t fả, ản mắt dêểnh la̒ diếm tlaảng tloong kôông tác kản bô̭, kwán lỉ dất dai, thu hút dâ̒w tư, hiḙ̂n thư̭c hwả kác Nghi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng kác kấp.

Tói tiể - xán vâ̭t buu̒ng kaw Mai Châw

(HBDT) - Tói tiể Mai Châw (tói Noong Luông) bươ̒ lo̭t Top 100 dă̭c xán kwa̒ tă̭ng kuố Viḙ̂t Nam (2021 - 2022) zo Tố chức Kí lṷc Viḙ̂t Nam kôông bổ mởi ni tloong hă̒nh tli̒nh thi̒m kiểm, kwáng bả kác zả tli̭ ấm thư̭c, dă̭c xán Viḙ̂t Nam. Kác xán fấm, mỏn ăn khi lo̭t Top 100 ản kôông bổ, zởi thiḙ̂w tlêênh kôống thôông tin diḙ̂n tứ kuố Tố chức Kí lṷc Viḙ̂t Nam (VietKings), Top Viḙ̂t Nam, Tố chức Kí lṷc mo̭l Viḙ̂t twa̒n kâ̒w (VietWorld), tlêênh kác kânh chwiê̒n thôông thuô̭c hḙ̂ thôổng kí lṷc Viḙ̂t Nam, bớ tha kơ hô̭i lởn tí kwáng bả hi̒nh ắnh mỏn ăn, dă̭c xán, zả tli̭ ấm thư̭c Viḙ̂t Nam tloong pơ̭i wa̒i nước.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí: Fát chiến hơ̭p tác xa̭ nôông ngiḙ̂p gẳn kôô̒ng chuô̭i liên kết

(HBDT) - Hwiḙ̂n La̭c Thwí ka̭ ni̒ kỏ hơn 40 hơ̭p tác xa̭ (HTX) nôông ngiḙ̂p, chiểm 83,3% tôống HTX. Thơ̒i zan kwa, HTX nôông ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n khắng di̭nh ản va̒i tlo̒ tloong thúc dấi fát chiến kinh tể diḙ̂ fương. Nhê̒w HTX nôông ngiḙ̂p leenh, nhă̭i nẳm bắt thi̭ thiểw thi̭ tlươ̒ng, za tăng khâw zi̭ch vṷ liên kết, hớp tác kôô̒ng kha̒ kôô̒ng zwănh hi̒nh thă̒nh chuô̭i xán xwất bê̒n vưưng.