(HBDT) - Hơn 2 năm kwa, thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ -NQ/TW, ngă̒i 20/8/2019 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l di̭nh hưởng hwa̒n thiḙ̂n thế chể ,chỉnh xắch, nơơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá hơ̭p tác dâ̒w tư nước wa̒i dêểnh năm 2030, tính da̒ xâi zưư̭ng kể hwă̭ch chiến khai kṷ thế, chủ tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác ngwa̭i zaw kinh tể, nhă̒m thúc dấi thu hút dâ̒w tư nước wa̒i, ta̭w dôô̭ng lư̭c fát chiến.


Kôông ti măi xwất khấw Sma Vina Viḙ̂t - Ha̒n (TF Hwa̒ Bi̒nh) xán xwất, kinh zwănh, zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương.

Xác di̭nh kôông tác thu hút dâ̒w tư doỏng vai tlo̒ kwan tloo̭ng, ta̭w khứ bâ̭t fát chiến kinh tể, tính tâ̭p chung dấi meḙnh kwáng bả hi̒nh ắnh, tiê̒m năng, thể meḙnh nhă̒m vâ̭n dôô̭ng thu hút dâ̒w tưbaw kác zư̭ ản zănh mṷc ưw tiên. Xư̭ kwiết liḙ̂t tloong ́chí da̭w , diê̒w hă̒nh va̒ xư̭ fổi hơ̭p kuố kác kấp, kác ngă̒nh da̒ tư̒ng bước kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư kuố tính. Chí xổ năng lư̭c năng lư̭c kă̭nh chănh (PCI) năm 2020 kuố tính dưửng thử 44/63 t́ính thă̒̉nh, dưửng thử 7/14 tính tluung zu va̒ miê̒n nủi fiể Bắc. Chí xổ hiḙ̂w kwá kwán tli̭ va̒ hă̒nh chỉnh kôông (PAPI) NĂM 2020 kuố tính dưửng thử 11/63 tính,thă̒nh fổ , nă̒m tloong nhỏm cao kuố ká nước.

Dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính thu hút 624 zư̭ ản dâ̒w tư vổn wa̒i ngân xắch ko̒n hiḙ̂w lư̭c hwa̭t dôô̭ng, tloong rỉ kỏ 39 zư̭ ản vổn dâ̒w tư chư̭c tiếp nước wa̒i, tôống xổ vổn dâ̒w tư dăng kỉ khwáng 620 tliḙ̂w USD; 585 zư̭ ản dâ̒w tư tloong nước, tôống xổ vổn dăng kỉ khwáng 119.481 tí dôô̒ng. Zai dwa̭n 2015 - 2020, kwi mô xwất, nhâ̭p khấw tăng leenh tôống kim ngă̭ch xwất khấw dêểnh kuổi năm 2020 kấp 3,5 lâ̒n xon kôô̒ng năm 2015. Thi̭ tlươ̒ng xwất khấw tâ̭p chuung chú iểw baw kác thi̭ tlươ̒ng chiê̒n thôổng nhơ: Mi̭, Ănh, ha̒n Kwuốc, Nhâ̭t Bán, Tluung Kwuốc...; fát chiến vớ rôô̭ng môô̭ch xổ thi̭ tlươ̒ng mởi ma̒ Viḙ̂t Nam tham za hiḙ̂p di̭nh thương ma̭i tư zo nhơ: Thi̭ tlươ̒ng kác nước thă̒nh viên kuố Hiḙ̂p di̭nh CPTPP, Hiḙ̂p di̭nh EU, Canada, Ẩn Dô̭...

Vởi chú chương dấi meḙnh hơ̭p tác, thu hút dâ̒w tư kuu̒ng nhơ kâ̒n kỏ cho̭n loo̭c, kiên kwiết tư̒ chổi kác zư̭ ản xứ zuṷng kôông ngḙ̂ la̭c hâ̭w, zư̭ ản kỏ rẩw hiḙ̂w, zư̭ ản kỏ rẩw hiḙ̂w rẩw boỏng zan lâ̭n thương ma̭i. Dấi meḙnh hwa̭t dôô̭ng xúc tiển dâ̒w tư, nơơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác fổi hơ̭p zái kwiết thú tṷc hă̒nh chỉnh, hổ chơ̭ thảw gơ̭ khỏ khăn cho zwănh ngiḙ̂p va̒ nha̒ dâ̒w tư.


 

 


KÁC TIN KHÁC


Dấi meḙnh kái kắch thú tṷc hă̒nh chỉnh dớ thu hút dâ̒w tư

(HBDT) - Nhă̒m chăng ngư̒ng kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư kinh zwănh, nơơng kaw chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp tính, tloong thơ̒i zan kwa, Tluung tâmXúc tiển dâ̒w tư thương ma̭i zi̭ch vṷ tính da̒ dấi meḙnh kôông tác kái kắch thú tṷc hă̒nh chỉnh (TTHC), kiếm tla, zảm xát chắch nhiḙ̂m tloong thư̭c thi kôông vṷ; ưửng ưư̭ng KNTT tloong zái kwiết thú tṷc, ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i nhất cho nha̒ dâ̒w tư (NDT).

Thu ngân xắch Nha̒ nước da̭t 124,3% zư̭ twản Chỉnh fú zaw

(HBDT) - Khởm 5/1, Kṷc Thể tính tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác thể năm 2021chiến khai nhiḙ̂m vṷ, zái fáp năm 2022. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Kwắch Tất Liêm, Fó Chú ti̭ch UBNZ tính; Dă̭ng Ngoo̭c Minh, Fỏ Tôống kư̭c tlướng Tôống kṷc Thwể.

Wê̒l Iên Thwí muô̒ bưới chỉn

(HBDT) - Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, to̒n hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 880 ha bưới, ziḙ̂n tích daang cho thu hwă̭ch 415ha; hi̒nh thă̒nh kác vuu̒ng kâl xán xwất kỏ mủi an twa̒n tâ̭p chuung nhơ xỏm Da̭i Dôô̒ng (xa̭ Ngo̭c Lương), xỏm Dô̭i 2 (xa̭ Báw Hiḙ̂w), khu nôông tlươ̒ng thi̭ chẩn Haa̒ng Tla̭m. Thu nhâ̭p bi̒nh kwân bớ kâl bưới Ziḙ̂n da̭t 300 - 400 tliḙ̂w dôô̒ng/ha/năm. To̒n hwiḙ̂n kỏ khânh 120 ha bưới ta̭i kác xa̭: Ngoo̭c Lương, Hư̭w Lơ̭i, Báw hiḙ̂w, thi̭ chẩn Haa̒ng Tla̭m xán xwất thew tiêw chấn VietGAP, hư̭w kơ.

Kôông ngḙ̂ xổ tloong xán xwất nôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Chiến dối xổ (CDX) tloong lỉnh vư̭c nôông ngiḙ̂p bớ lô da̒ thee̒nh zái fáp kwan tloo̭ng dớ nơơng kaw zả tli̭ nôông xán. Nhưửng năm kwa wiḙ̂c ửng zuṷng kôông ngḙ̂ thôông tin (KNTT) baw xán xwất nôông ngiḙ̂p, tiêw thṷ nông xán (TTNX) (TTNX) zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c.