(HBDT) - Dớ dám báw kuung kấp diḙ̂n ốn di̭nh Thết Năm mới Nhâm Râ̒n 2022, Kôông ti diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh (PC Hwa̒ Bi̒nh) chú dôô̭ng xâi zưư̭ng kể hwă̭ch, chấn bi̭ kác fương ản lṷ thế tloong kwán lỉ, vâ̭n hă̒nh kuu̒ng nhơ kiếm tla, kái ta̭w lải diḙ̂n tlêênh diḙ̂ ba̒n.


Nhưửng khaảng kuổi năm, FC Hwa̒ Bi̒nh tôống kiếm tla lải diḙ̂n, xứ lỉ kác diếm xuung iểw dớ kấp diḙ̂n ốn di̭nh, an twa̒n tloong zi̭p Thết Năm mởi Nhâm Râ̒n 2022.

Nhă̒m nơơng kaw chất lươ̭ng kuung ưửng diḙ̂n, nhưửng năm kwa PC Hwa̒ Bi̒nh chiến khai thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp, dấi meḙnh kôông tác dâ̒w tư, kái ta̭w nơơng kấp ha̭ thơơ̒ng dươ̒ng diḙ̂n. Tloong năm 2021, kác dơn vi̭ diḙ̂n lư̭c da̒ thư̭c hiḙ̂n kẩl mởi 77 tla̭m biển áp chôổng kwả tái dươ̒ng râi. Nhơ̒ rỉ chất lươ̭ng kuung ưửng diḙ̂n ngă̒i kaa̭ng nơơng kaw, fṷc vṷ ngă̒i kaa̭ng tốt hơn nhu kâ̒w fát chiến KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Thew dôô̒ng chỉ Lương Văn Fương, Fỏ Zảm dôốc PC Hwa̒ Bi̒nh, baw nhưửng khaảng kuổi năm 2021 va̒ Thết Năm mởi Nhâm Râ̒n 2022kôông ti da̒ chí da̭w kác diḙ̂n lư̭c xâi zưư̭ng kể hwă̭ch, chấn bi̭ fương ản dớ dám báw kuung kấp diḙ̂n ốn di̭nh cho Nhân zân,nhất la̒ zi̭p Thết Năm mởi.

Thew rỉ, kôông ti iêw kâ̒w kác dơn vi̭ tố chức tôống kiếm tla to̒n bô̭ thiêt bi̭ tla̭m biển áp tluung zan, tla̭m biển áp fân fổi, thiết bi̭ tlêênh lưởi diḙ̂n. Bớ rỉ lâ̭p fương ản báw zươ̭ng, xướ chượ, xứ lỉ ngăi kác diếm xuung iểw, dáp ưửng iêw kâ̒w mức dô̭ kuung kấp diḙ̂n an twa̒n. Kác dơn vi̭ lâ̭p fương ản chư̭c tloong nhưửng ngă̒i Thết Năm mởi nhâm Râ̒n 2022; dươ tha ti̒nh huổng xư̭ kổ va̒ fương ản xứ lí, chấn bi̭ dâ̒i dú vâ̭t tư zư̭ foo̒ng kâ̒n thiết. Lư̭c lươ̭ngchư̭c dăng kỉ xổ diḙ̂n thwa̭i, dám báw chư̭c 24/24 va̒ dám báw kwân xổ dớ xứ lỉ leenh khi xư̭ kổ xắi tha.

Tluung tâm diê̒w khiến xa lâ̭p fương thức vâ̭n hă̒nh kấp diḙ̂n an twa̒n tlêênh to̒n lưởi diḙ̂n tính, dám báw tỉnh linh hwa̭t tloong xứ lỉ xư̭ kổ và kấp diḙ̂n hổ chơ̭ tloong zi̭p Thết. Tlường hơ̭p kỏ lâ̭nh xa thái, kăn kử bảw kảw kuố kác diḙ̂n lư̭c uw tiên kuung kấp diḙ̂n cho kác fṷ tái kwan tloo̭ng, diḙ̂ diếm ziḙ̂n tha kác hwa̭t dôô̭ng chỉnh tli̭, văn hwả, xa̭ hô̭i. Zư̭ bảw fṷ tái, tỉnh tỏn fương thức, lâ̭p kể hwă̭ch... ha̭n chể tổi da ti̒nh tlaa̭ng fát ngươ̭c kôông xwất fán khaảng baw lưởi diḙ̂n chiê̒n tái tloong thơ̒i zan fṷ tái thấp.

Vởi nhưửng fương ản rỉ, dôô̒ng chỉ Lương Văn Fương, Fỏ Zảm dôốc PC Hwa̒ Bi̒nh nhẩn meḙnh, kôông tí xḙ dám báw kuung kấp diḙ̂n ốn di̭nh, an twa̒n fṷc vṷ nhân zân kác zân tô̭c tloong tính bui xwân, dỏn Thết.


KÁC TIN KHÁC


Kác nôông zân thơ̒i 4.0

( HBDT) – Tâ̒ng pước tiển têểnh niê̒n nôông ngiḙ̂p an twa̒n, thâng minh, ta̒n năm tlước ni, kôô̒ng xư̭ hô̭ tlơ̭ kuố kâng nghḙ̂, tư̒ nôô̒ng zân tlêênh diḙ̂ ba̒n tính i ta̒ chăng ngâ̒n nga̭i thăi dối tư zwi xán xwất nôông nghiḙ̂p. I pớ ka̭ dỉ, ta̒n tôô̒ng na̒ hôô̭ng kôô̒ng nôông xán chất lươ̭ng kaw. Ta̒n nôông tla̭i kwi mô dâ̒w tư haa̒ng tí dôô̒ng ản hi̒nh thă̒nh, zoong la̭i thu nhâ̭p pơ̭i tơ̒i khôổng ẩm do cho tư̒ hô̭ nôông zân.

Xâi zưư̭ng hwiḙ̂n La̭c Xơn tlớ thee̒nh tluung tâm zu li̭ch, ngí zươ̭ng, chăm xóc khức khwé chất lươ̭ng kaw

(HBDT) - "Xác di̭nh dêểnh năm 2030 hwiḙ̂n Lacj Xơn tlớ thee̒nh tluung tâm zu li̭ch, ngí zươ̭ng chất lươ̭ng kaw kuố khu vư̭c va̒ ká nước zươ̭ tlêênh tiê̒m năng la̒ nguô̒n khwảng noỏng, kắnh kwan thiên nhiên tươ dḙp, môi tlươ̒ng tloong lee̒nh, kỏ hô̒ dác ngoo̭ch nhân ta̭w lởn nhất miê̒n Bắc, kỏ bán xắc văn hwả dôô̭c dảw" - Ni la̒ nô̭i zuung kết lwâ̭n kuố Tính wí dổi vởi kôông tác kwi hwă̭ch kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn.

32 xán fấm dăng kỉ tham za Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm

(HBDT) - Năm 2022, to̒n tính ha kỏ 32 xán fấm dăng kỉ tham za Chương chi̒nh Mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP). Tloong rỉ, kác hwiḙ̂n: Iên Thwí, La̭c Thwí, La̭c Xơn, mối diḙ̂ fương 3 xán fấm; Kim Bôi, Tân La̭c, mai Châw, TF Hwa̒ Bi̒nh mối diḙ̂ fương 2 xán fấm; Da̒ Bắc 5 xán fấm, Kaw Foong 4 xán fấm, Lương Xơn 6 xán fấm.

Xa̭ Fủ Lai: Xâi zưư̭ng nôông thôn kiếw mâ̭w

(HBDT) - Ngi̭ kwiết kuố Ban Chấp hă̒nh Dáng bô̭ xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí) nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025 dă̭ch tha mṷc tiêw "Xâi zưư̭ng xa̭ Fủ Lai da̭t chấn nôông thôn mởi kiếw mâ̭w (NTMKM) năm 2022". Dớ hwa̒n thă̒nh mṷc tiêw ni̒, xa̭ da̒ ban hă̒nh ngi̭ kwiết chwiên dê̒ va̒ kwiết tâm chiến khai dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp mởi, moong muổn ta̭w xư̭ bứt fả tloong fát fát chiến KT-XH, nơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho nhân zân.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Hơ̭p tác xa̭ kóp fâ̒n ta̭w wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng nôông thôn

(HBDT) - Hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ 44 hơ̭p tác xa̭ (HTX) 579 thă̒nh viên. Kác HTX da̒ linhhwa̭t thích ưửng kôô̒ng thi̭ tlươ̒ng, kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho khwáng 700 law dôô̭ng thươ̒ng xwiên, thu nhâ̭p bớ 3,5 - 5 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khảng.