(HBDT) - Vởi chú chương tâ̭n zuṷng tổi da lơ̭i thể bớ kác hiḙ̂p di̭nh thương mai tư̭ do dớ vớ rôô̭ng thi̭ tlươ̒ng nhă̒m dấi meḙnh xwất khấw, nhất la̒ kác mă̭t haa̒ng kỏ zả tli̭ za tăng kaw; ưw tiên kác thi̭ tlươ̒ng khởm khôi fṷc la̭i khâw da̭i zi̭ch Covid-19... tloong kwi I/2022, hwa̭t dôô̭ng xwất, nhâ̭p khấw kuố tính da̭t kết kwá tích kư̭c. Kim ngă̭ch xwất khấw tlêênh diḙ̂ ba̒n ước da̭t 361,854 tliḙ̂w USD, tăng 86,13% xo kuu̒ng ki̒ năm tlước, thư̭c hiḙ̂n da̭t 25,18% kể hwă̭ch năm.


3 khảng dâ̒w năm năi, Kôông ti TNHH xán xwất ha̒ng măi mă̭c Esquel Viḙ̂t Nam - Hwa̒ Bi̒nh (KKN Lương Xơn) da̒ nô̭ lư̭c fṷc hô̒i xán xwất, doỏng kóp bawkim ngă̭ch xwất khấw tính.

Ka̭ ni̒, kơ kẩw kim ngăch xwất khấw ha̒ng hwả kuố tính kơ bán ốn di̭nh, tloong rỉ nhỏm ha̒ng diḙ̂n tứ ước da̭t 208,12 tliḙ̂w USD, tăng 101,01% xo kuu̒ng ki̒ , chiểm 29,35% kim ngăch xwất khấw. xwất khấw zḙ̂t măi ước da̭t 106,236 USD, tăng 52,28% xo kuu̒ng ki̒, chiểm 29,35%. Ni la̒ nhưửng mă̭t ha̒ng kỏ kim ngă̭ch xwất khấw lởn, tôốc dô̭ tăng kaw. Wi̒ tah, xwất khấw môô̭ch xổ mă̭t haa̒ng nôông xán kỏ tỉn hiḙ̂w dảng mơ̒ng, xoong mới chiểm tí lḙ̂ 5% tloong kơ kẩw xwất khấw, chươ tương xưửng kôô̒ng tiê̒m năng. Xwất kuố tính vấn tâ̭p chuung baw kác thi̭ tlươ̒ng chiê̒n thôổng nhơ: Hwa Ki̒, EU, Tluung Kwuốc, Hanh Kwuốc, Nhâ̭t Bán, Nga va̒ kác nước ASEAN...

Tloong kwi̭ I, kim ngă̭ch xwất khấw tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ước da̭t 272,469 tliḙ̂w USD, tăng 72,56 xo kuu̒ng ki̒ năm hơ, thư̭c hiḙ̂n 24,84% kể hwă̭ch năm.KÁC TIN KHÁC


6 khaảng tâ̒w năm, Tôống xán fấm tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ước tăng 5,13%

(HBDT) – Ngă̒i 30/6, Kṷc Thôổng kê tố chức ho̭p bảw kôông bổ xô liḙ̂w thôổng kê KT-XH 6 khaảng tâ̒w năm 2022 kuố tính.

Kôông bổ kết kwá chỉnh thức tôống diê̒w tla kinh tể pơ̭i diê̒w tla kơ xớ hă̒nh chỉnh năm 2021

(HBDT) - Ngă̒i 29/6, Ban Chí da̭o (BCD) Tôống diê̒w tla kinh tể (TDTKT) T.Ư - BCD Diê̒w tla kơ xớ hă̒nh chỉnh (DTKXHC) T.Ư tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c twiển twa̒n kuốc kôông bổ kết kwá chỉnh thức TDTKT pơ̭i DTKXHC năm 2021. Dôô̒ng chỉ Tlương Hái Loong, Thử tlướng Bô̭ Nô̭i bṷ zư̭ chí da̭w hô̭i ngi̭. Ta̭i diếm kâ̒w tính, zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Dinh Kâng Xử, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Tlướng BCD TDTKT tính năm 2021 kôô̒ng kác thă̒nh biên BCD tính.

Thúc tểi thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw tăng tlướng kinh tể

(HBDT) - Năm 2022, Ngi̭ kwiết Tính wí dê̒ tha mṷc tiêw tăng tlướng kinh tể da̭t 9% tlớ lêêng. Nhưng do ti̒nh hi̒nh kinh tể thể zởi va̒ tloong nước kỏ tứ khỏ  khăn do di̭ch Covid-19, thi̭ tlướng tiêw thṷ haa̒ng hwả khỏ, zả xăng tăăng ánh hưởng tê hwa̭t dôô̭ng kuố kác thăă̒nh fâ̒n kinh tể, rêêng kác khaảng tấw năm, tăăng tlướng kinh tể kuố tính châ̭m xo vởi mṷc tiêu dế tha.

Fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh bươ̭t mức chí tiêw thu ngân xắch Nha̒ nước năm 2022

(HBDT) - Năm 2022, zư̭ twản thu ngân xắch Nha̒ nước (NXNN) kuố tính ản Thú tưởng Chỉnh fú zaw 3.897 tí dôô̒ng; HDNZ tính zaw 6.410 tí dôô̒ng, tăng 1.340 tí dôô̒ng xo pơ̭i zư̭ twản năm 2021. Ni la̒ nhiḙ̂m bṷ nă̭ng nê̒ tloong bổi kắnh kác thă̒nh fâ̒n kinh tể ko̒n chi̭w tác dôô̭ng kuố zi̭ch Covid-19, wiḙ̂c hṷt thu khi thư̭c hiḙ̂n kác chỉnh xắch hô̭ tlơ̭ ngươ̒i nô̭p thwể kôô̒ng ti̒nh hi̒nh thiên tai zư̭ bảw kỏ tư̒ ziḙ̂n biển fức ta̭p, khỏ lươ̒ng, ắnh hướng têểnh fát chiến KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n nỏi chuung, nhiḙ̂m bṷ thu NXNN nỏi ziêng.

Chiến la̭m kác xán fấm la̒ vươ̒n va̒ xinh vâ̭t kắnh lâ̒n thử III - năm 2022

(HBDT) - Vư̒ơ̒ kwa ta̭i Tluung tâm Kwáng tlươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh, Hô̭i la̒ vươ̒n xinh vâ̭t kắnh tố chức khai ma̭c chiến la̭m tlưưng bă̒i kác xán fấm la̒ vươ̒n va̒ xinh vâ̭t kắnh tính lâ̒n thử III. Dôô̒ng chỉ Dinh Kôông Xử, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính zư̭ lḙ̂ khai ma̭c.

Vươ̭t thắch thức ză̒nh thẳng lơ̭i tloong xán xwất vṷ xwân 2022

(HBDT) - Vươ̭t lên khỏ khăn zo xư̭ chăng thwâ̭n kuố thơ̒i tiết, zo zi̭ch Covid-19, zi̭ch bêḙ̂nh tlêênh kâl tlôô̒ng vâ̭t ruôi... Kuu̒ng vởi xư̭ chí da̭w dôô̒ng bô̭, chă̭t chḙ kuố tính va̒ ngă̒nh nôông ngiḙ̂p, nôông zân tloong tính da̒ nổ lư̭c hwa̒n thă̒nh thẳng lơ̭i kể hwă̭ch xán xwất vṷ dôông xwân năm 2022 va̒ da̭t nhê̒w kết kwá kwan tloo̭ng.