(HBDT) - Tloong khảng 4 vươ̒ kwa kim ngă̭ch xwất khấw kuố tính ước da̭t 121,836 tliḙ̂w USD, tăng 3% xo khảng tlước/ Lwi̭ kể 4 khảng dâ̒w năm ước da̭t 395,836 tliḙ̂w USD, tăng 9,85 xo kuu̒ng ki̒, da̭t 27,55% kể hwă̭ch năm.


Bước baw năm 2022, Kôông ti TNHH Midori Apparel Viḙ̂t Nam Hwa̒ Bi̒nh (Khu kôông ngiḙ̂p Lương Xơn) da̒ fṷc hô̒i meḙnh hwa̭t dôô̭ng xán xwất - kinh zwănh, doỏng kóp tích kư̭c baw kim ngă̭ch xwất khấw kuố tính.

Kim ngă̭ch nhâ̭p khấw khảng 4 ước da̭t 93,637 tliḙ̂w USD, tăng 5,9% xo khảng 3/2022. Lwi̭ kể 4 khảng ước da̭t 354,637 tliḙ̂w USD, tăng 15,05% xo kuu̒ng ki̒ da̭t 32,33% kể hwă̭ch năm.

Kuu̒ng tloong khảng 4 xán xwất to̒n ngă̒nh kôông ngiḙ̂p ước tăng 8,79% xo khảng 3/2022. Môô̭ch xổ ngă̒nh chú iểw nhơ: Kôông ngiḙ̂p chê rbiển, chể ta̭w ước tăng 1,8%, ngă̒nh xán xwất, fân fổi diḙ̂n, dác noỏng, hơi dác va̒ diê̒w hwa̒ khôông khỉ ước tăng 18,6%; ngă̒nh kôông ngiḙ̂p khai khwảng ước zám 22,55%, ngă̒nh kuung kấp dác, hwaj dôô̭ng kwán lỉ va̒ xứ lỉ dác thái tăng2,97%. Nhơ thể kôô̭ng zô̒n bớ dâ̒w năm chí xổ xán xwất kôông ngiḙ̂p kuố tính ước tăng 6,03% xo khảng 4/2021.


KÁC TIN KHÁC


Thúc dấi tải kơ kẩw ngă̒nh thwi xán

(HBDT) - Hwa̒ Bi̒nh kỏ tiê̒m năng fát chiến thwí xán tương dổi lởn tlêênh 14.560ha mă̭t dác aw, hô̒, kôông chi̒nh thwí diḙ̂n, thwí lơ̭i. Tloong ti̒nh ko̒n kỏ mốch xổ khôông, hỏl rôô̭ng kỏ thế ruôi kả lôô̒ng, be̒, hwă̭c tốc chức kwán lỉ báw vḙ̂ dớ tải ta̭w fát chiến nguô̒n lơ̭i cho khai thác tư̭ nhiên. Dă̭c biḙ̂t hô̒ thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh ản loi la̒ kho ta̒ng kwỉ wê̒l thwí xinh vâ̭t va̒ nguô̒n lơ̭i thwí xán kuố vuu̒ng Tâi Bắc.

Khắng di̭nh thương hiḙ̂w ka La̭c Thwí

(HBDT) - Tloong bổi kắnh nhê̒w hô̭ chăn ruôi ka ká nước law daw vi̒ zả thức ăn cgăn ruôi tăng kaw, thi̭ tlươ̒ng tiêw thu ka thương fấm chăng ốn di̭nh.... Ta̭i hwiḙ̂n La̭c Thwí kác tlang tla̭i, HTX, hô̭ za di̒nh chăn ruôi zôổng ka La̭c Thwí kwi mô lởn vấn "khổng khwé". Thương hiḙ̂w ka "Ka La̭c Thwí" ngă̒i kaa̭ng ta̭w ản niê̒m tin kôô̒ng ngươ̒i tiêw zuu̒ng ká nước. Kỏ ản wi tỉn tlêênh thi̭ tlươ̒ng nhơ chì nì là hành chình vươ̭t lêênh xâi zưư̭ng thương hiḙ̂w "Ka La̭c Thwí".

Iên Thwí - dơn vi̭ ti dâ̒w chí xổ năng lư̭c kă̭nh tlănh kấp hwiḙ̂n, thă̒nh fổ

(HBDT) – Teẻnh zả chí xổ năng lư̭c kă̭nh tlănh kấp xớ, ngă̒nh kôô̒ng kác diḙ̂ fương năm 2021, hwiḙ̂n Iên Thwí ản kôô̭ng dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p (ZN) teẻnh zả la̒ hwiḙ̂n ti dâ̒w kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ pơ̭i thaang diếm 89/100 diếm. Kết kwá ni̒ thế hiḙ̂n ta̒n nô̭ lư̭c kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n tloong chwiến dối, nôông kaw hiḙ̂w kwá chí da̭w, diê̒w hă̒nh thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh, thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw xâi zư̭ng chỉnh kwiê̒n dôô̒ng hă̒nh, hô̭ tlơ̭ ZN pơ̭i ngươ̒i zân kuố hwiḙ̂n Iên Thwí.