(HBDT) – Thew zư̭ bảw, vṷ dôông xwân 2018 – 2019 ớ miê̒n Bắc la̒ vṷ tlơ̒i ẩm, thơ̒i tiết kỏ thế ziḙ̂n biển fức ta̭p, kỏ niếw hiḙ̂n kư̭c dwan. Dớ dám báw thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i xán xwất, Xớ NN&PTNT da̒ kỏ văn bán dê̒ ngi̭ kác diḙ̂ fương tâ̭p chung chí da̭w tốt xán xwất dổi vởi kâl tlôô̒ng vṷ xwân 2019.


Dổi vởi ziḙ̂n tích lo̭ cha̒ khởm va̒ chỉnh vṷ: Tăng kươ̒n kiếm tla dôô̒ng na̒, chăm xoóc, la̒ kó, bỏn thúc dâ̒i dú, kân dổi thew kwi chi̒nh ki̭ thwâ̭t, dám báw cho kâl lo̭ xinh tlướng fát chiến khwé. Ziḙ̂n tích cha̒ muô̭n ka̒n zư̭ lớp dác raal tlêênh mă̭t na̒, zúp kâl bẻn rḙt hô̒i xeenh.

Hưởng zâ̭n nôông zân xứ lỉ kjip thơ̒i kác ziḙ̂n tích lo̭ kỏ bếw hiḙ̂n wa̒ng lả, ngḙt rḙt bă̒ng kác biḙ̂n fáp nh diê̒w tiết dác, la̒ kó, xuvj bu̒n, tâ̭p chung bỏn bố xung fân lân supe hwă̭c lân hư̭w kơ khwảng, kết hô̭ fân vi lươ̭ng va̒ fân bỏn lả. Tăng kươ̒ng kiếm tla dôô̒ng ruô̭ng dớ fát hiḙ̂n khởm kác ố zi̭ch ha̭i xứ lỉ ki̭p thơ̒i thew hưởng zâ̭n kuố kác kơ kwan chwiên môn.

Vởi kâl mâ̒w vṷ xwân: Tâ̭p chung chí da̭w dấi meḙnh tiển dô̭ la̒ dất, zew tlôô̒ng kâl mâ̒w vṷ xwân tloong khung thơ̒i vṷ, fẩn dẩw xoong tlước ngă̒i 5/3/2019. Ziḙ̂n tích dất tlôông tlêênh dất 1 vṷ lo̭ kâ̒n kỏ khung thơ̒i vṷ va̒ kâl tlôô̒ng fud hơ̭p dám báw thu hwă̭ch khởm zái foỏng dất zew kẩl lo̭ vṷ muô̒. Tiển hă̒nh chăm xoóc, tiế ză̭m, bỏn fân dâ̒i dú, kân dổi thew iêw kâ̒w kuố tư̒ng nhỏm kâl mâ̒w zúp xinh tlươ̒ng, fát chiến tốt.

- Với ziḙ̂n tích kâl ăn tlải: Tâ̭p chung chăm xoóc cho kâl fát chiến lôô̭c xwân, tha hwa, dâ̭w tlải va̒ fát chiến tlải non. Áp zṷng tốt kác biḙ̂n fáp chăm xoóc, bỏn dâ̒i dú, kân dổi zươ̭ kác lo̭i fân, dám báw dú lươ̭ng fân hư̭w kơ thew kwi chi̒nh ki̭ thwâ̭t. Chăng xứ zṷng fân bỏn, thuốc báw vḙ̂ thư̭c vâ̭t ó ro̭ nguô̒n kốc, xwất xử, wa̒i zanh mṷc ản xứ zṷng ớ Viḙ̂t Nam

Ziḙ̂n tích thơ̒i ki̒ kâ̒n dấi meḙnh chửng nhâ̭n VietGAP cho kác ziḙ̂n tích tlôông tâ̭p chung, tloong kwi hwă̭c da̒ ản UBND tính fê zwiḙ̂t. Tăng kươ̒ng liên kết xán xwất va̒ tiêw thṷ xán fấm. Áp zṷng kác biḙ̂n fáp thâm kănh bê̒n vưng, thư̭c hiḙ̂n tốt kác kwi di̭nh wê̒l môi tlươ̒ng tloong xứ zṷng fân bỏn, hwả chất va̒ xứ lỉ chất thái nông nghiḙ̂p.

Dấi leenh tiển dô̭ tlôông ziḙ̂n tich miể mởi thew kể hwă̭ch. Kâl miể tỉm vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích tlôông mởi, xứ zṷng zôổng bă̒ng fương fáp ruôi kẩl mô. Ó xứ zṷng zôổng bớ kác roo̭ng miể bi̭ bêḙ̂nh tlến ngo̭n non, rj miể xinh tlướng kẻm, bi̭ rḙ̂p ha̭i nă̭ng.

Kác diḙ̂ fương chú dôô̭ng lôô̒ng gép kác chương chi̒nh, zư̭ ản, kinh fỉ hổ chơ̭ na̭w vét kêênh, mương, tu bố hô̒ dâ̭p tích dác, tâ̭p hwẩn ki̭ thwâ̭t chăm xooc, foo̒ng chư̒ khu, bêḙ̂nh... Khwiển khích nôông zân chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng tlêênh ziḙ̂n tích dất lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá. Tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ chất lươ̭ng vâ̭t tư nôông ngiḙ̂p thew kwi di̭nh hiḙ̂n hă̒nh. Tloog tlươ̒ng hơ̭p khu, bêḙ̂nh kỏ ngwi kơ bu̒ng fát thee̒nh zi̭ch ka̒n hwi dôô̭ng nguô̒n nhân lư̭c ta̭i chô̭, hổ chơ̭ vâ̭t tư, fương tiḙ̂n dớ tố chức zâ̭p thắt zi̭ch ki̭p thơ̒i, ó lâi lan rôô̭ng.


KÁC TIN KHÁC


Kư̭w chiển binh thi̭ chẩn Bo thi duô la̒ kinh tể zói

(HBDT) – Hô̭i Kư̭w chiển binh (KCB) thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) kỏ 751 hô̭i viên, xinh hwa̭t ta̭i 16 chi hô̭i. Năm 2019, thu nhâ̭p bi̒nh kwân hô̭i viên da̭t 32 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w ko̒n 1,9%. Dớ kỏ kết kwá tlêênh, kác kấp Hô̭i KCB thi̭ chẩn da̒ xảng ta̭w, fát chiến hiḙ̂w kwá kác mô hi̒nh kinh tể. Kwa rỉ tư̒ng bước nơơng kaw thu nhâ̭p, kái thiḙ̂n chất lươ̭ng kuô̭c khôổng, dôô̒ng thơ̒i khắng di̭nh la̒ lư̭c lươ̭ng tiêng foong, gương mâ̭w tloong fát chiến KT-XH kuố diḙ̂ fương.

Thúc dấi xán xwất nôông ngiḙ̂p tloong diê̒w kiḙ̂n zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Ngă̒i 30/3, UBNZ tính ban hă̒nh Kôông văn xổ 466/UBND-NNNT wê̒l wiḙ̂c thúc dấi fát chiến xán xwất nôông ngiḙ̂p tloong diê̒w kiḙ̂n zi̭ch Covid-19. UBNZ tính iêw kâ̒w xớ NN&FCNT, UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chí da̭w thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ nô̭i zung khâw:

Kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 2 dươ baw xứ zṷng tloong năm 2021

(HBDT) – Zư̭ ản kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 2 la̒ zư̭ ản diếm kwan tloo̭ng kuố tính, kỏ ỉ ngiḙ̂ dă̭c biḙ̂t tloong fát chiến KT-XH, vớ tha khôông zan fát chiến dô thi̭, zi̭ch vṷ kuố thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, nă̒m tloong zănh mṷc kác kôông chi̒nh cha̒w mư̒ng Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII. Vởi ỉ ngiḙ̂ hết khức kwan tloo̭ng rỉ, Tính wí, UBNZ tính chú chương kân dổi kác nguô̒n lư̭c, bổ chỉ dú vổn dớ tâ̭p chung chí da̭w hwa̒n thă̒nh kác ha̭ng mṷc chỉnh kuố zư̭ ản baw năm 2020 dươ baw khai thác năm 20201.

Hwiḙ̂n Iên Thwí tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố Dáng tloong kôông tác zô̒n diê̒n, dối thướ.

(HBDT) – Dớ thư̭c hiḙ̂n thee̒nh kôông môô̭ch wiḙ̂c khỏ nhơ zô̒n diê̒n dối thướ (ZDDT) kâ̒n kỏ xư̭ kwiết tâm kaw kuố kác hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, tloong ri kwan tloo̭ng ha̒ng dâ̒w la̒ tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố Dáng. Ni chính la̒ ba̒i hoo̭c thee̒nh kôông kuố hwiḙ̂n Iên Thwí – dơn vi̭ di dâ̒w, da̭t kết kwá tốt nhất khâw 2 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 35, ngă̒i 22/12/2017 kuố BTV Tính wí wê̒l tăng kươ̒ng xư̭ chí da̭w kuố Dáng ZDDT tlêênh diḙ̂n ba̒n tính