(HBDT) – Xác di̭nh kâl miể la̒ môô̭ch tloong nhửng kâl tlôông chú lư̭c kuố tính tloong fát chiến kinh tể, tăng thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân, tính ha da̒ xâi zư̭ng, fát chiến vu̒ng ngwiên liḙ̂w miể dươ̒ng. Mṷc dích hưởng dêểnh xán xwất bên vưng, ó chí la̒ vẩn dê̒ vớ rôô̭ng kwi mô ziḙ̂n tích ma̒ ko̒n fái thăi thể zôổng miể ku bă̒ng zôổng mởi kỏ năng xwất kaw hơn, dấi meḙnh kơ zởi hwả dớ ta̭w tha xán fấm kỏ tỉnh kă̭nh chănh kaw. Twi nhiên ka̭ nf, wiḙ̂c fát chiến vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w tlêênh diḙ̂ ba̒n tính kỏ ngwi kơ tiếp tṷc ó da̭t kể hwă̭ch khâw nhê̒w năm khỏ khăn.

Thư̭c tla̭ng xán xwất miể ngwiên liḙ̂w

Ziḙ̂n tích, năng xwất, xán lươ̭ng miể ngwiên liḙ̂w kuố tính zai dwa̭n 2011 – 2018 ó ốn di̭nh di̭nh va̒ kỏ xu hưởng zám. Năm 2018, ziḙ̂n tích miể ngwiên liḙ̂w chí ko̒n khwáng khânh 1.300 ha, năng xwất bi̒nh kwân 56,8 tẩn/ha, xán lươ̭ng miể ngwiên liḙ̂w zám ko̒n khwáng 69.000 tẩn, ánh hướng ngiêm tloo̭ng dêểnh hwa̭t dôô̭ng xán xwất dươ̒ng kuố Kôông ti kố fâ̒n miể dươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh.

 

Ngwiên nhân ziḙ̂n tích miể ngwiên liḙ̂w nhê̒w năm ó da̭t kể hwă̭ch zo thu nhâ̭p bớ kâl miể thấp hơn xo kơ̒ng nhê̒w lo̭i kâl tlôô̒ng khác.. Kwa tỉnh tỏn, thu nhâ̭p bi̒nh kwân kuố ngươ̒i tlôông miể khwáng bớ 55 – 60 tliḙ̂w/ha, chi fỉ khác khwáng 35 tliḙ̂w dôông/ha, lơ̭i nhwâ̭n khwáng bớ 20 – 25 tliḙ̂w/ha. Xo ku̒ng miể ăn thươi va̒ kác kâl tlôô̒ng khác, mức lơ̭i nhwâ̭n ni̒ thấp, cho rêênh hiḙ̂n tươ̭ng ngươ̒i zân dá tlôông miể ngwiên liḙ̂w da̒ xắi tha. Xu hưởng kâl miể bi̭ kâl ăn tlải lẩn át tloong thơ̒i zan dêểnh la̒ vẩn dê̒ kâ̒n fái kwan tâm dớ ốn di̭nh ziḙ̂n tích tlôông miể, nhất la̒ miể ngwiên liḙ̂w.

Xư̭ thiểw hṷt law dôô̭ng tloong xán xwất i la̒ ngwiên nhân la̒ cho ziḙ̂n tích miể zám meḙnh. Kác năm khânh ni kác khu kôông ngiḙ̂p fát chiến da̒ thu hút lươ̭ng lởn law dôô̭ng bớ nôông giḙ̂p chiến la̭i kôông ngiḙ̂p, zẩn dêểnh thiểw hṷt law dôô̭ng, nhất la̒ thơ̒i vṷ tlôông va̒ thu hwăch miể. Thiểw law dôô̭ng la̒ ch chi fỉ thê nhân kôông tăng. Ớ kác diḙ̂ fương, chi fỉ chă̭ch miể, la̒ kó miể ka̭ ni̒ bớ 150.000 – 180.000 dôô̒ng/ buối, tăng 20 – 25% xo ku̒ng năm 2016. Chi fỉ chiểm 30% tlớ lêênh tôống thu nhâ̭p tlôông miể, la̒ cho nhê̒w hô̭ za di̒nh tlôông miể tlôông miể chăng kỏ la̭i, hwă̭c kỏ rất thấp.

 

 


Xa̭ Thươ̭ng Kốc (La̭c Xơn) tiếp tṷc fát chiến vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w

Xán xwất nhó lé, ziḙ̂n tích manh mủn, chú iểw xán xwất kwi mô hô̭ za di̒nh, wiḙ̂c thă̒nh lâ̭p kác hơ̭p tác xa̭ liên kết tlôông miể ha̭n chể, kôông tác kung ửng miể zôổng, zám xát chất lươ̭ng miể zôổng ha̭n chể...

Môô̭ch xổ ngwiên khác nhơ wiḙ̂c dươ kơ zởi hwả baw xán xwất mới chí ửng zṷng ản tloong khâw la̒ dất, vâ̭n chiến. Thơ̒i tiết ziḙ̂n biển fức ta̭p ánh hướng dêểnh xinh tlươ̒ng kâl miể, nhe̒w ziḙ̂n tích miể kanh tác nhê̒w năm chươ ản lwân kanh la̒ za tăng khu bêḙ̂nh, zám năng xwất miể ngwiên liḙ̂w, chu ki̒ thu hwă̭ch miể zám la̒ tăng chi fỉ tlôông la̭i...

Nhửng năm khânh ni, zo xứ zṷng zôổng mởi, áp zṷng tiển bô̭ KHKT cho rêênh chư̭ dơ̒ng kuố kác vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w kỏ tăng, ó nhê̒w. Chư̭ dươ̒ng bi̒nh kwân da̭t bớ 10CCS (bi̒nh kwân chung kuố ká nước la̒ 9,9CCS), hiḙ̂w xwất chể biển dươ̒ng da̭t mức 10 tẩn miể ngwiên liḙ̂w/1 tẩn dươ̒ng, dáp ửng ản iêw kâ̒w chể biển dươ̒ng kôông ngiḙ̂p. Khá năng dáp ửng vu̒ng ngwiên liḙ̂w cho kôông ti miể dươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh chí dáp ửng ản khwáng 60% kôông xwất thiêt kể (KXTK). Zo vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w chươ ốn di̭nh, năm 2018 zả tli̭ xán xwất miể ngwiên liḙ̂w la̒ 69.087 tliḙ̂w dôô̒ng, chí chiểm khwáng 5% tôống zả tli̭ xán xwất miể.

Lơ̒i zái tăng năng xwất, chất lươ̭ng

Thư̭c tể cho thẩi, ziḙ̂n tích tlôông miể ngwiên liḙ̂w nhó, lé, fân tản, chươ ản dâ̒w tư tương xửng vởi iêw kâ̒w xán xwất ha̒ng hwả tâ̭p chung, kỏ tỉnh kôông ngiḙ̂p. Năng xwất miể bi̒nh kwân rất thấp, hiḙ̂w xwất thu hô̒i dươ̒ng ít, kwi mô, kôông xwất nha̒ mẳi dươ̒ng nhó, chi fỉ xán xwất dươ̒ng kaw,... zẩn dêểnh zả thă̒nh kaw, khá năng kă̭nh chănh thấp, ngươ̒i nôông zân chươ iên tâm xán xwất. Chươ kỏ kơ chể hổ chơ̭ nôông zân ốn di̭nh xán xwất miể. Wiḙ̂c bổ chỉ vu̒ng ngwiên liḙ̂w chươ hơ̭p lỉ la̒ cho chi fỉ vâ̭n chiến môô̭ch xổ vu̒ng ngwiên liḙ̂w dêểnh nha̒ mẳi tương dổi kaw.

Thảw gơ̭ khỏ khăn tloong vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích, nơng kaw năng xwất, chất lươ̭ng miể ngwiên liḙ̂w la̒ lơ̒i zái thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá nhất cho ngă̒nh miể dươ̒ng. Ka̭ ni̒, Kôông ti KP Miể dươ̒ng da̒ chiến khai kác mô hi̒nh thâm kănh miể ngwiên liḙ̂w, diê̒w chính kơ kẩw bô̭ zôổng kỏ năng xwất, chất lươ̭ng kaw, tiếp tṷc kháw ngiḙ̂m kác zôổng miể dớ thew ro̭i, deẻnh zả khá năng thích dất dai, khỉ hâ̭w, khá năng foo̒ng chổng chi̭w khu bêḙ̂nh va̒ cho năng xwất . Ni la̒ kác lươ̭ cho̭n bô̭ zôổng tốt, fṷc vṷ cho xư̭ fát chiến vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w kuố tính.

Tính dang kwi hwă̭ch fát chiến miể ngwiên liḙ̂w zai dwa̭n 2018 – 2021 va̒ di̭nh hưởng fát chiến dêểnh năm 2030 vởi nhê̒w chỉnh xắch, zái fáp kwan tloo̭ng. Zai dwa̭n 2018 – 2020 vổn dâ̒w tư cho xán xwất miể rhew Zư̭ ản xâi zư̭ng vu̒ng xán xwất miể ngwiên liḙ̂w tâ̭p chung ta̭i kác hwiḙ̂n La̭c Xơn, Tân La̭c, iên Thwí kỏ tôống ziḙ̂n tích khwáng1.740 ha, tloong rỉ hwiḙ̂n Tân La̭c 340 ha, La̭c Xơn 700 ha, Iên Thwí 400 ha. Vổn hổ chơ̭ ước tỉnh khwáng 26.100 tiḙ̂w dôô̒ng. Kôông Ti KF Miể dươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh kỏ vai tlo̒ chú da̭w tloong wiḙ̂c xâi zư̭ng vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w.

Thew zư̭ kiển dêển năm 2030, tôống ziḙ̂n tích tlôông miể ngwiên liḙ̂w la̒ 3.500 ha, năng xwất mể bi̒nh kwân khwáng 95 tẩn/ha, chư̭ dươ̒ng bi̒nh kwân 12 – 13 CCS, xán lươ̭ng mỉe khwáng 332.500 tẩn (nhu kâ̒w khwáng 300.000 tẩn/năm)

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính cho mắt: Xán xwất miể ngwiên liḙ̂w da̒ zúp cho ngươ̒i nôông zân khai hwang, fṷc hwả, chiến zi̭ch kơ kẩw kâl tlôông, zái kwiết wiḙ̂c la̒. Zo rỉ, dớ tăng năng xwất, chất lươ̭ng miể kâ̒n thư̭c hiḙ̂n dô̒ng bô̭ kác zái fáp wê̒l tiêw thṷ va̒ tố chức laix án xwất dổi vởi miể ngwiên liḙ̂w. Kôông ti KF Miể dươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh va̒ kác kôông ti miể khu vư̭c lân kâ̭n thu muô xán fấm cho ngươ̒i nôông zân thôông kwa hơ̭p dôô̒ng kung kấp ngwiên liḙ̂w vởi zả hơ̭p lỉ. Ngă̒nh NN&PTNT fổi hơ̭p vởi kác diḙ̂ fương thă̒nh lâ̭p nhỏm, tố hơ̭p tác xán xwất miể ta̭i kác xa̭ dớ ta̭w tha khu vư̭c kẳnh dôô̒ng lởn, áp zṷng dô̒ng bô̭ kơ zởi hwả va̒ kác biḙ̂n fáp ki̭ thwâ̭t thâm kănh tăng năng xwất, chất lươ̭g xán fấm, tăng kươ̒ng mổi kwan hḙ̂ tloong xán xwất, tiêw thṷ miể ngwiên liḙ̂w. Dôô̒ng thơ̒i xác di̭nh ro̭ chắch nhiḙ̂m, xư̭ fổi hơ̭p va̒ hổ chơ̭ kha̒ zươ̭ Kôông ti KF Miể dươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh, kác diḙ̂ fương va̒ ngơ̒i tlôông miể, dám báw fát chiến xán xwất ốn di̭nh, lô za̒i.

Dinh Thẳng

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Ruôi kả lôô̒ng ta̭w khức hút dớ zu li̭ch ho̒ Hwa̒ Bi̒nh fát chiến

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒Bi̒nh la̒ hô̒ nhân ta̭w lởn nhất Dôông Nam Ả, kỏ chiê̒w za̒i 70km, 17 xa̭ thuô̭c 5 hwiḙ̂n tha̒nh fổ záp hô̒. Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản vỉ nhơ vi̭nh Ha̭ Long tlêênh khṷ kỏ kánh kwan thiên nhiên hwang xơ, hu̒ng vi̭. Hô̒ ko̒n la̒ môi tlươ̒ng tloong kheḙch, nguô̒n thwí xinh foong fủ, thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến ngê̒ ruôi kả lôô̒ng, kỏ nhê̒w lo̭i kả kwỉ hiẻm, kỏ zả tli̭ kinh tể kaw. Nhă̒m khai thác tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch loo̒ng hô̒, kác siḙ̂ fương thuô̭c Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p chung dâ̒w tư fát chiến ruôi kả lôô̒ng, dớ kác lo̭i kả kwỉ tlớ thee̒nh xán fấm zu li̭ch fṷc vṷ nhu kâ̒w kuố zu kheéch, nhất la̒ kheéch nước wa̒i.

Xa̭ Vṷ Lâm vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích tlôông kó vô̭ bẻw da̒n za xúc

(HBDT) – Dấi meḙnh chăn ruôi za xúc thew hưởng xán xwất ha̒ng hwả, nhửng năm kwa mô hi̒nh tl kó ruôi bo̒ ớ xa̭ Vṷ Lâm (La̭c Xơn) da̒ zoong la̭i nhửng hiḙ̂w kwá kinh tể ro̭ nét, zúp xwả dỏl, zám nge̒w, nơng kaw thu nhâơ̭ cho ba̒ kon nơi ni̒.

Hwiḙ̂n Mai Châw tôống kết 10 năm xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒i 14/8, UBNZ hwiḙ̂n Mai châw tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) zai dwa̭n 2010 - 2020

Hwiḙ̂n Kaw Fong: Foo̒ng tlư̒ zi̭ch bêḙ̂nh wa̒ng lả tlêênh kâl kam

(HBDT) – Dâ̒n tôi thi̒m dêểnh wâ̒n kam kuố hô̭ enh Ngwiḙ̂n Xwân Chươ̒ng ớ xa̭ Thu Fong, hwiḙ̂n Kaw Fong, môô̭ch nôông zân kỏ thâm niên tlôông kâl kam tlêênh diḙ̂ ba̒n. Eenh Chươ̒ng cho mắt: Nha̒ tôi kỏ hơn 200 kô̭ kam năm thử 6. Bớ dâ̒w năm tôi thẩi kỏ hiḙ̂n tươ̭ng wa̒ng lả, mắt la̒ kâl kỏ ngwi kơ bi̭ bêḙ̂nh, cho rêênh tôi xứ zṷng nhê̒w thuốc dớ chươ̭. Kam Kanh, am V2, kam Malaixia kơ bán chươ ản, riêng zôổng kam loo̒ng wa̒ng rất khỏ chươ, zo nhiḙ̂m vu rút. Dêểnh ka̭ ni̒ hơn 40 kô̭ kâl kam loo̒ng wa̒ng bi̭ hoóng zo bêḙ̂nh wa̒ng lả gân xeenh. Vṷ kam năm hơ, hơn 40 kâl cho năng xwất khwáng 1 tẩn, năm năi chươ chắc ản va̒i ta̭. Eenh Chươ̒ng cho mắt thêm hâ̒w hết kác hô̭ tlôông kam dê̒w bi̭ bêḙ̂nh wa̒ng lả, hổi rḙt. Twi̒ tư̒ng diê̒w kiḙ̂n chăm xoóc, chon zôổng... ma̒ tí lḙ̂ bi̭ bêḙ̂nh khác kha̒. Kỏ hô̭ kâl bi̭ chiểm dêểnh 70% xổ lươ̭ng kâl.