(HBDT) – Khởm 28/3, Foo̒ng Thương ma̭i va̒ Kôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam (VCCI) ku̒ng Kơ kwan Fát chiến Kuốc tể Hwa Ki̒ (USAID) tố chức Lḙ̂ kôông bổ Chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp tính (PCI) năm 2018


 Kwang kắnh  Lḙ̂ kôông bổ Chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp tính (PCI) năm 2018

Ni la̒ năm thử 14 liên tiếp VCCI va̒ USAID kôông bổ bô̭ chí xổ ni̒. Bảw kảw CPI năm 2018 la̒ "tâ̭p hơ̭p thiểng khể” kuố dôông zwanh ngiḙ̂p tloong va̒ wa̒i nước wê̒l chất lươ̭ng die̒w hă̒nh va̒ môi tlươ̒ng kinh zwanh ta̭i kác tính, thă̒nh fổ ká nước. Bảw cảw ản xâi zư̭ng zươ̭ tlêênh thôông tin fán hô̒i pớ hơn 12.000 zwanh ngiḙ̂p, tloong rỉ khânh 11.000 zwanh ngiḙ̂p zân zwanh dang hwa̭t dôô̭ng ta̭i 63 tín, thă̒nh va̒ tlêênh 1.500 zwanh ngiḙ̂p kỏ vổn dâ̒w tư nước wa̒i (FDI) dang hwa̭t dôô̭ng ta̭i 20 diê fương, da̒ kung kấp góc nhi̒n da za̭ng wê̒l chất lươ̭ng zái kwiết thú tṷc hă̒nh chỉnh, nguô̒n lư̭c va̒ kơ xớ ha̭ thơ̒ng ta̭i Viḙ̂t Nam.

PCI ản xâi zư̭ng nhă̒m deẻnh zả wê̒l môi tlươ̒ng kinh zwanh, chất lươ̭ng diê̒w hă̒nh kinh tể va̒ kái kắch hă̒nh chỉnh kuố chỉnh kwiê̒n kác tính, kwa rỉ thúc dấi xư̭ fát chiến kuố khu vư̭c kinh tể tư nhân tloong nước.

Kết kwâ cho thẩi, tính Kwáng Ninh tiếp tṷc dửng dâ̒w báng xếp ha̭ng CPI năm 2018 vởi 70,36 diếm/100 diếm.Xếp thử 2 la̒ tính Dô̒ng Tháp ản 70,19 diếm, tính Long An xếp thử 3vởi 68,09 diếm, tính Bên Tle xếp thứ 4 ản 67,67 diếm.

Ớ kuổi báng la̒ tính Dắk Nông ản 58,16 diếm; tính Lai Châw ản 58,33 diếm xếp thử 62 va̒ tính Bi̒nh Fước ản 60,02 diếm xếp thử 61.

Tloong báng ni̒, tính Hwa̒ Bi̒nh ản 61,73 diếm, dửng thử 48. Như vâ̭i khâw 2 năm liên tiếp xếp thử 52 (2016 , 2017) , năm 2018, chí xổ PCI kuố tính da̒ tăng 4 bơ̭c.

Thew VCCI, kết kwá diê̒w tla PCI năm 2018 cho thẩi mức dô̭ la̭c kwan kuố kác zwanh ngiḙ̂p wê̒l chiến voo̭ng linh zwanh thơ̒i zan dêểnh ớ mức dô̭ tương dổi kaw, 49% zwanh ngiḙ̂p zân zwanh va̒ 58% zwanh ngiḙ̂p FDI cho mắt xḙ vớ rôô̭ng kwi mô kinh zwanh tloong 2 năm dêểnh. Twi nhiên, diê̒w tla năm 2018 cho thẩi zẩw hiḙ̂w  za tăng tí lḙ̂ zwanh ngiḙ̂p dang kă̭p khỏ khăn tloong hwa̭t dôô̭ng, tloong rỉ fâ̒n lởn la̒ kác zwanh ngiḙ̂p tư nhân nhó va̒ xiêw nhó. Tloong kwả chi̒nh ni̒, vai tlo̒ kuố kác chỉnh kwiê̒n kấp tính dang ka̭ng ngă̒i kwan tloo̭ng hơn khi̒ no̒.

                                                                                           HN

KÁC TIN KHÁC


Ruôi kả lôô̒ng ta̭w khức hút dớ zu li̭ch ho̒ Hwa̒ Bi̒nh fát chiến

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒Bi̒nh la̒ hô̒ nhân ta̭w lởn nhất Dôông Nam Ả, kỏ chiê̒w za̒i 70km, 17 xa̭ thuô̭c 5 hwiḙ̂n tha̒nh fổ záp hô̒. Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản vỉ nhơ vi̭nh Ha̭ Long tlêênh khṷ kỏ kánh kwan thiên nhiên hwang xơ, hu̒ng vi̭. Hô̒ ko̒n la̒ môi tlươ̒ng tloong kheḙch, nguô̒n thwí xinh foong fủ, thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến ngê̒ ruôi kả lôô̒ng, kỏ nhê̒w lo̭i kả kwỉ hiẻm, kỏ zả tli̭ kinh tể kaw. Nhă̒m khai thác tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch loo̒ng hô̒, kác siḙ̂ fương thuô̭c Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p chung dâ̒w tư fát chiến ruôi kả lôô̒ng, dớ kác lo̭i kả kwỉ tlớ thee̒nh xán fấm zu li̭ch fṷc vṷ nhu kâ̒w kuố zu kheéch, nhất la̒ kheéch nước wa̒i.

Xa̭ Vṷ Lâm vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích tlôông kó vô̭ bẻw da̒n za xúc

(HBDT) – Dấi meḙnh chăn ruôi za xúc thew hưởng xán xwất ha̒ng hwả, nhửng năm kwa mô hi̒nh tl kó ruôi bo̒ ớ xa̭ Vṷ Lâm (La̭c Xơn) da̒ zoong la̭i nhửng hiḙ̂w kwá kinh tể ro̭ nét, zúp xwả dỏl, zám nge̒w, nơng kaw thu nhâơ̭ cho ba̒ kon nơi ni̒.

Hwiḙ̂n Mai Châw tôống kết 10 năm xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒i 14/8, UBNZ hwiḙ̂n Mai châw tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) zai dwa̭n 2010 - 2020

Hwiḙ̂n Kaw Fong: Foo̒ng tlư̒ zi̭ch bêḙ̂nh wa̒ng lả tlêênh kâl kam

(HBDT) – Dâ̒n tôi thi̒m dêểnh wâ̒n kam kuố hô̭ enh Ngwiḙ̂n Xwân Chươ̒ng ớ xa̭ Thu Fong, hwiḙ̂n Kaw Fong, môô̭ch nôông zân kỏ thâm niên tlôông kâl kam tlêênh diḙ̂ ba̒n. Eenh Chươ̒ng cho mắt: Nha̒ tôi kỏ hơn 200 kô̭ kam năm thử 6. Bớ dâ̒w năm tôi thẩi kỏ hiḙ̂n tươ̭ng wa̒ng lả, mắt la̒ kâl kỏ ngwi kơ bi̭ bêḙ̂nh, cho rêênh tôi xứ zṷng nhê̒w thuốc dớ chươ̭. Kam Kanh, am V2, kam Malaixia kơ bán chươ ản, riêng zôổng kam loo̒ng wa̒ng rất khỏ chươ, zo nhiḙ̂m vu rút. Dêểnh ka̭ ni̒ hơn 40 kô̭ kâl kam loo̒ng wa̒ng bi̭ hoóng zo bêḙ̂nh wa̒ng lả gân xeenh. Vṷ kam năm hơ, hơn 40 kâl cho năng xwất khwáng 1 tẩn, năm năi chươ chắc ản va̒i ta̭. Eenh Chươ̒ng cho mắt thêm hâ̒w hết kác hô̭ tlôông kam dê̒w bi̭ bêḙ̂nh wa̒ng lả, hổi rḙt. Twi̒ tư̒ng diê̒w kiḙ̂n chăm xoóc, chon zôổng... ma̒ tí lḙ̂ bi̭ bêḙ̂nh khác kha̒. Kỏ hô̭ kâl bi̭ chiểm dêểnh 70% xổ lươ̭ng kâl.