(HBDT) – Ngă̒i 25/4, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí la̒ wiḙ̂c vơ̭i Thươ̒ng chư̭c hwiḙ̂nwí Lương Xơn va̒ La̭c Thwí wê̒l xâi zư̭ng hwiḙ̂n Lương Xơn thee̒nh dô thi̭ lo̭i IV, hwiḙ̂n nôông thôn mởi (NTM) năm 2020; xâi zư̭ng hwiḙ̂n La̭c thwí tlớ thee̒nh hwiḙ̂n NTM . Tham zư̭ buối la̒ wiḙ̂c kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zủng, fỏ Chú ti̭ch UBND tính, lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế tloong tính.


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí fát biếw ta̭i buối la̒ wiḙ̂c biểu kết luận buổi làm việc.

Dêểnh năm 2018, Lương Xơn kỏ 11/19 xa̭ da̭t chwấn NTM, chiểm 57%. Xỏ tiêw chỉ bi̒nh kwân/ xa̭ tloong to̒n hwiḙ̂n la̒ 17,63 tiêw chỉ, tăng 1,52 tiêw chỉ/ xa xo vơ̭i năm 2017. Hwiḙ̂n ko̒n 2 tiêw chỉ chươ da̭t la̒ tiêw chỉ xổ 2 (zaw thôông) va̒ tiêw chỉ xô5 (i tể – văn hwả – zảw zṷc). Zư̭ kiển khảng 5 năm năi kỏ thêm 5 xa̭ wê̒l dích NTM, gô̒m: Hơ̭p Hwa̒, Hơ̭p Thanh, Tân Tha̒nh, Long Xơn va̒ Chươ̒ng Xơn. Kác xa̭ ko̒n la̭i hwa̒n thă̒nh hô̒ xơ dê̒ ngi̭ kôông nhâ̭n NTM tloong khảng 9/2019, dêểnh ka̭ ni̒, thi̭ chẩn Lương Xơn va̒ khu vư̭c zư̭ kiẻn vớ rôô̭ng da̒ kơ bán kỏ dú kác diê̒w kiḙ̂n dô thi̭ lo̭i IV; tiển dô̭ xâi zư̭ng dô thi̭ Chơ̭ bển châ̭m hơn xo vởi iêw kâ̒w.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí dêểnh ka̭ ni̒ kỏ 8/13 xa̭ da̭t chấn NTM, chiểm 61,54%. Xổ tiêw chỉ bi̒nh kwân/xa̭ da̭t 16,92 tiêw chỉ, tăng 1,23 tiêw chỉ/ xa̭ xo năm 2017. Hwiḙ̂n dă̭ch mṷc tiêw dêểnh năm 2020 hwa̒n thă̒nh bô̭ tiêw chỉ NTM va̒ dê̒ ngi̭ kôông nhâ̭n da̭t chấn NTM baw năm 2021. Ta̭i buối la̒ wiḙ̂c, kác hwiḙ̂n, ngă̒nh liên kwan fân tích, la̒ ro̭ kết kwá xâi zư̭ng NTM. Dôông thơ̒i dê̒ xwất tính kwan tâm bổ chỉ nguô̒n lư̭c xâi zư̭ng kác tiêw chỉ dáp ửng iêw kâ̒w tiển dô̭ xâi zư̭ng NTM va̒ xâi zư̭ng dô thi̭.

Fát biếw kết lwâ̭n buối la̒ wiḙ̂c, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí cho ră̒ng:Xư̭ kwiết tam kaw, chí da̭w tâ̭p chung, xư̭ baw kuôc kuố kác kấp, ngă̒nh va̒ ngươ̒i zân, chương chi̒nh xâi zư̭ng NTM kuố tính da̭t ản kết kwá kwan tloo̭ng, dửng dâ̒w kác tính Tâi Bắc. Wê̒l nhiḙ̂m vṷ thơ̒i zan dêểnh, dô̒ng chỉ dê̒ ngi̭: Kâ̒n kỏ kwiết tâm chỉnh tli̭ meḙnh, xư̭ baw kuô̭c kuố ká hḙ̂ thr chỉnh tli̭, thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp dôô̒ng bô̭, ta̭w chiến biển meḙnh tloong thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh xâi zư̭ng NTM, fẩn dẩw thư̭c hiḙ̂n vươ̭t chí tiêw Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVI.

2 hwiḙ̂n Lương Xơn va̒ La̭c Thwídă̭ch mṷc tiêw tlớ thee̒nh hwiḙ̂n NTM tloong năm 2019 va̒ 2020 tloong diê̒w kiḙ̂n ngân xắch khỏ khăn, kâ̒n kỏ kwiết tâm chỉnh tli̭, xảng ta̭w tloong kắch la̒, nhất la̒ wiḙ̂c hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c wa̒i ngân xắch. Thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp ta̭w nguô̒n thu bớ dất dớ dâ̒w tư kết kẩw ha̭ thơ̒ng dô thi̭, nôông thôn, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh kác tiêw chỉ chươ da̭t, lâ̭p hô̒ xơ kôông nhâ̭n xa̭ xa̭, hwiḙ̂n da̭t chwấn NTM thew kể hwă̭ch. Ban Chí da̭w NTM, kác kấp, ngă̒nh, kấp wí kác hwiḙ̂n fân kôông tlắch nhiḙ̂m kṷ thế cho kác kả nhân, dơn vi̭ tâ̭p chung chí da̭w thư̭c hiḙ̂n kác tiêw chỉ NTM chươ da̭t, zư̭ vưng, nơng kaw chất lươ̭ng kác tiêw chỉ da̒ da̭t ản thew kwi di̭nh mởi kuố bô̭ tiêw chỉ NTM, báw dám tỉnh bê̒n, vưng tloong chương chi̒nh xâi zư̭ng NTM.

Do̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí zaw nhiḙ̂m vṷ cho kác ngă̒nh tham mưw, dê̒ xwất kơ chể, chỉnh xắch fát chiến thi̭ tlươ̒ng nha̒ ớ, dô thi̭, bất dôô̭ng xán, ta̭w nguô̒n thu bớ dẩw zả dất. Hổ chơ̭ kác diḙ̂ fương thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw xâi zư̭ng NTM, fát chiến dô thi̭, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh thẳng lơ̭i kác chí tiêw Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVI.

Lê Chung


KÁC TIN KHÁC


Ruôi kả lôô̒ng ta̭w khức hút dớ zu li̭ch ho̒ Hwa̒ Bi̒nh fát chiến

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒Bi̒nh la̒ hô̒ nhân ta̭w lởn nhất Dôông Nam Ả, kỏ chiê̒w za̒i 70km, 17 xa̭ thuô̭c 5 hwiḙ̂n tha̒nh fổ záp hô̒. Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản vỉ nhơ vi̭nh Ha̭ Long tlêênh khṷ kỏ kánh kwan thiên nhiên hwang xơ, hu̒ng vi̭. Hô̒ ko̒n la̒ môi tlươ̒ng tloong kheḙch, nguô̒n thwí xinh foong fủ, thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến ngê̒ ruôi kả lôô̒ng, kỏ nhê̒w lo̭i kả kwỉ hiẻm, kỏ zả tli̭ kinh tể kaw. Nhă̒m khai thác tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch loo̒ng hô̒, kác siḙ̂ fương thuô̭c Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p chung dâ̒w tư fát chiến ruôi kả lôô̒ng, dớ kác lo̭i kả kwỉ tlớ thee̒nh xán fấm zu li̭ch fṷc vṷ nhu kâ̒w kuố zu kheéch, nhất la̒ kheéch nước wa̒i.

Xa̭ Vṷ Lâm vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích tlôông kó vô̭ bẻw da̒n za xúc

(HBDT) – Dấi meḙnh chăn ruôi za xúc thew hưởng xán xwất ha̒ng hwả, nhửng năm kwa mô hi̒nh tl kó ruôi bo̒ ớ xa̭ Vṷ Lâm (La̭c Xơn) da̒ zoong la̭i nhửng hiḙ̂w kwá kinh tể ro̭ nét, zúp xwả dỏl, zám nge̒w, nơng kaw thu nhâơ̭ cho ba̒ kon nơi ni̒.

Hwiḙ̂n Mai Châw tôống kết 10 năm xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒i 14/8, UBNZ hwiḙ̂n Mai châw tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) zai dwa̭n 2010 - 2020

Hwiḙ̂n Kaw Fong: Foo̒ng tlư̒ zi̭ch bêḙ̂nh wa̒ng lả tlêênh kâl kam

(HBDT) – Dâ̒n tôi thi̒m dêểnh wâ̒n kam kuố hô̭ enh Ngwiḙ̂n Xwân Chươ̒ng ớ xa̭ Thu Fong, hwiḙ̂n Kaw Fong, môô̭ch nôông zân kỏ thâm niên tlôông kâl kam tlêênh diḙ̂ ba̒n. Eenh Chươ̒ng cho mắt: Nha̒ tôi kỏ hơn 200 kô̭ kam năm thử 6. Bớ dâ̒w năm tôi thẩi kỏ hiḙ̂n tươ̭ng wa̒ng lả, mắt la̒ kâl kỏ ngwi kơ bi̭ bêḙ̂nh, cho rêênh tôi xứ zṷng nhê̒w thuốc dớ chươ̭. Kam Kanh, am V2, kam Malaixia kơ bán chươ ản, riêng zôổng kam loo̒ng wa̒ng rất khỏ chươ, zo nhiḙ̂m vu rút. Dêểnh ka̭ ni̒ hơn 40 kô̭ kâl kam loo̒ng wa̒ng bi̭ hoóng zo bêḙ̂nh wa̒ng lả gân xeenh. Vṷ kam năm hơ, hơn 40 kâl cho năng xwất khwáng 1 tẩn, năm năi chươ chắc ản va̒i ta̭. Eenh Chươ̒ng cho mắt thêm hâ̒w hết kác hô̭ tlôông kam dê̒w bi̭ bêḙ̂nh wa̒ng lả, hổi rḙt. Twi̒ tư̒ng diê̒w kiḙ̂n chăm xoóc, chon zôổng... ma̒ tí lḙ̂ bi̭ bêḙ̂nh khác kha̒. Kỏ hô̭ kâl bi̭ chiểm dêểnh 70% xổ lươ̭ng kâl.