(HBDT) – Ôốc bươw wa̒ng (OBW) dang kỏ mâ̭t dô̭ fố biển 1 – 3 kon/m2, dươ̭c kaw 7 – 10 kon/m2. Kan kử ti̒nh hi̒nh chi̒ ni̒, Chi kṷc TT&BVTV zư̭ bảw dổi tươ̭ng ni̒ kỏ xu hưởng tăng meḙnh ká wê̒l mâ̭t dô̭ va̒ ziḙ̂n fân bổ, kaw diếm nhất la̒ thơ̒i zan bớ ka̭ ni̒ cho dêênh dâ̒w khảng 8/2019, gâi ha̭i nhê̒w va nă̭ng nhất tlêênh ziḙ̂n tích lo̭ mởi kẩl – dé nhảnh hwă̭c ziḙ̂n zew xj, nhiê̒w na̒ xḙ fái kẩl ză̭m, kẩl la̭i nểw chăng ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá OBWKản bô̭ xớ NN&FCNT, Chi kṷc TT&BVTV kiếm tla ziển biển OBW va̒ chất lươ̭ng ma̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Kim Bi̒nh (hwiḙ̂n Kim Bôi)

Dớ báw vḙ̂ xán xwất, Chi kṷc dê̒ ngi̭ kác kơ kwan chwiên mon kấp hwiḙ̂n fổi hơ̭p chí da̭w kơ xớ va̒ hưởng zâ̭n nôông zân thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp foo̒ng tlư̒ OBW bớ chí ni̒ dêểnh kuổi khảng 7/2019. Zo OBW thươ̒ng xwất hiḙ̂n va̒ gâi ha̭i meḙnh tl lo̭ zai dwa̭n mởi kẩl – dé nhảnh rô̭, cho rêênh ni la̒ thơ̒i diếm tích hơ̭p dớ kác diḙ̂ fương fát dôô̭ng chiển zi̭ch ziḙ̂t chư̒ OBW. Tloong thơ̒i zan chiến khai chiển zi̭ch, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ kác lư̭c lươ̭ng chwiên nga̒nh kâ̒n chí da̭w tốt wiḙ̂c kiếm tla dôô̒ng ruô̭ng, khwanh vu̒ng kác tṷ diếm kuư chủ OBW. Hwi dôô̭ng ngươ̒i zân thu gom OBW, tloởng, ôốc non tlêênh khắp nơi dớ ngăn chă̭n xư̭ lâi lan tha dôô̒ng na̒, zám xát chă̭t wiḙ̂c tiêw hwí hăi xứ zṷng OBW la̒ thức ăn cho dôô̭ng vâ̭t. Ta̭i kác nơi chú dôô̭ng tác, kỏ thế xứ zṷng môô̭ch xổ lo̭i thuốc chư̒ OBW dă̭c zṷng nhơ: Tob 1.25H, 1.88H, Bolis 6B, 10B; Corona 6G,... Dă̭c biḙ̂t Chi kṷc TT&BVTV khwiển kảw dổi vởi nhửng na̒ mởi kẩl hăi dé nhảnh bi̭ OBW gâi ha̭i vất khwáng, kâ̒n ză̭m bố xung ngăi, dôô̒ng thơ̒i tăng kươ̒ng khâw chăm xoóc, bỏn fân, thúc dấi xư̭ dé nhảnh kuố lo̭.

T.TKÁC TIN KHÁC


Da̒ Bắc khát voo̭ng vươn lêênh

(HBDT) – Da̒ bắc la̒ hwiḙ̂n vu̒n kaw kỏ diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên tương dổi dă̭c thu̒, nhê̒w dô̒l, khṷ, khôông, hỏl xen kḙ bi̭ kắch, fả mj, dất kỏ dô̭ chắn bi̒nh kwân 350. Wiḙ̂c ni̒ ó chí gâi tlơ̒ nga̭i cho zaw thôông ma̒ ko̒n la̒ thắch thức cho wiḙ̂c khai thác ta̒i ngwiên va̒ fát chiến kinh tể kuố diḙ̂ fương. Ka̭ ni̒, Da̒ Bác la̒ hwiḙ̂n zwi nhất kuố tính ko̒n la̒ hwiḙ̂n nge̒w zai dwa̭n 2018 – 2020 thew kwiết di̭nh xổ 275 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kuổi năm 2019 khwáng 32%, kaw nhất tính, kaw hơn nhê̒w xo mức bi̒nh kwân chung to̒n tính la̒ 11,64%

Cha̒w Lương Xơn hwiḙ̂n Nôông thôn mởi

(HBDT) – Cha̒w xwân 2020, hwiḙ̂n Lương Xơn kỏ môô̭ch tâm thể hwa̒n twa̒n khác xo vởi nhê̒w muô̒ xwân năm tlước khi tất kác kác xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n dê̒w da̭t chấn nôông thôn mởi (NTM) dang hưởng dêểnh hwiḙ̂n Lương Xơn ản kôông nhâ̭n hwiḙ̂n da̭t chấn NTM.

Kác zwănh ngiḙ̂p dang tích kư̭c thu muô, zái foỏng vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w

(HBDT) – Thew thôông tin bớ Xớ NN&FCNT, kác zwănh ngiḙ̂p, baw gô̒m Kôông ti KF dươ̒ng miể Viḙ̂t – Da̒i, Kôông ti KF T&T 159 chi nhẳnh Hwa̒ Bi̒nh dang chú dôô̭ng thu muô miể ngwiên liḙ̂w cho nôông zân