(HBDT) – Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP) vởi muc tiêw fát chiến kinh tể nôông thôn thew hưởng fát hwi nô̭i lư̭c va̒ a tăng za tli̭, tloo̭ng tâm la̒ fát chiến xán fấm nôông ngiḙ̂p, fi nôông ngiḙ̂p, zich vṷ... kỏ lơ̭i thể kuố tư̒ng diḙ̂ fương. Thew rỉ khi̒ thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh OCOP xa̭ kóp fâ̒n fát chiến ha̒ng hwả kwi mô xán xwất tâ̭p chung thew chuô̭i zả tli̭ va̒ kỏ lơ̭i thể ớ diḙ̂ fương. Dó la̒ mṷc tiêw kuố hwiḙ̂n Kim Bôi tloong thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh OCOP.


Xán fấm kam dươ̒ng Kanh Thung Rêếch kuố HTX NN&TM Mươ̒ng Dô̭ng, xa̭ Tủ Xơn (Kim Bôi) ản ngươ̒i tiêw zu̒ng tin tướng, dỏn nhâ̭n.

 

Tlêênh kơ xớ kác phiểw dăng kỉ xán fấm tham za chương chi̒nh OCOP năm 2019 kuố kác HTX, kơ xớ xán xwất va̒ kác hô̭, UBND hwiḙ̂n Kim Bôi da̒ tố chức xét cho̭n cho 14 xán fấm tham za OCOP năm 2019 thuô̭c kác nhỏm ha̒ng, gômg: Nhỏm ha̒ng thư̭c fấm kỏ 9 xán fấm, nhỏm ha̒ng dô̒ oỏng 3 xán fấm; nhỏm ha̒ng tháw zươ̭c 2 xán fấm. Xin nêw môô̭ch xổ xán fấm nhơ: Xán fấm za̭n Xơn Thwí kuố HTX ZVNN Xơn Thwí. Xán fấm mâ̭ch oong Thươ̭ng Tiển kuố HTX ZVNN Thươ̭ng tiển, xa̭ Thươ̭ng Tiển; xán fấm hô̭t tlói Nuông Zăm kuố hô̭ ôông Đinh Kông Kiếng, xa̭ Nuông Zăm... Tất ká dê̒w la̒ nhửng xán fấm dôô̭c dảw, kwi mô xán xwất lởn dớ tiếp kâ̭n vởi thi̭ tlươ̒ng. Hwiḙ̂n ku̒ng da̒ va̒ dang tiếp tṷc lươ̭ cho̭n kác xán fấm dă̭c chưng dớ dâ̒w tư nơng kaw chất lươ̭ng, xâi zư̭ng nha̭n hiḙ̂w. Hwiḙ̂n ku̒ng da̒ tích kư̭c tham za tlưng bă̒i, zởi thiḙ̂w môô̭ch xổ xán fấm ta̭i kác hô̭i chơ̭ tloong va̒ wa̒i tính ản ngươ̒i tiêw zu̒ng dỏn nhâ̭n.

Dôô̒ng chỉ Lê Dức Hu̒ng, Fỏ Chú ti̭ch UBND hwiḙ̂n cho mắt: OCOP la̒ môô̭ch chương fát chiến kinh tể kwan tloo̭ng. Hwiḙ̂n ku̒ng chí da̭w mối diḙ̂ fương kâ̒n nẳm bắt kơ hô̭i va̒ tố chức la̭i xán xwất, gẳn xán xwất vởi thi̭ tlươ̒ng, ta̭w thêm xán fấm chương chi̒nh OCOP kỏ zả tli̭ kaw wê̒l kinh tể, xa̭ hô̭i, văn hwả... la̒ tiê̒n dê̒ tloong kwi hwa̭ch, chiển lược fát chiến tlêênh kơ xớ lơ̭i thể, thể meḙnh vu̒ng miê̒n... Lô̭ chi̒nh năm 2020, hwiḙ̂n xḙ bổ chỉ ngân xách dớ chiến khai nhê̒w kơ chể, chỉnh xách hổ chơ̭ ngươ̒i zân, hơ̭p tác xa̭, tố hơ̭p tác va̒ kác zwanh ngiḙ̂p tham za Chương chi̒nh OCOP nhơ: xâi zư̭ng mâ̭w ma̭, baw bi̒, xâi zư̭ng kác diém zởi thiḙ̂w, kết nổl tiêw thṷ xán fấm OCOP. Bớ rỉ kóp fâ̒n thăi dối fương thức xán xwất mởi cho ngươ̒i zân, hưởng dêểnh wiḙ̂c tải kơ kẩw nga̒nh nôông ngiḙ̂p gẳn vởi xâi zư̭ng nôông thôn mởi ớ diḙ̂ fương.

 

Dinh Thẳng


KÁC TIN KHÁC


Hơ̭p tác xa̭ di dâ̒w thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh OCOP

(HBDT) -–la̒ lư̭c lươ̭ng di dâ̒w thư̭c hiḙ̂ Chương chi̒nh OCOP cho rêênh kác hơ̭p tác xa̭ (HTX) luôn chú dôô̭ng nôơng kaw chất lươ̭ng xán fấm, dâ̒w tư baw bi̒, nha̭n mác, tem chwi xwất nguô̒n kôốc xán fấm ản dew khaw OCOP. Kết kwá năm 2019, to̒n tính kỏ 27 xán fấm OCOP kấp tính, tloong rỉ kỏ 16 xán fấm kuố 13 HTX ản xếp ha̭ng, gô̒m: 5 xán fấm 4 khaw, 11 xán fấm 3 khaw.

Zoong kâl la̒ zâ̒w lêênh vu̒ng “dất khỏ”

(HBDT)- Khâw khi ti̒m hiếw, ngiên kửw, chi̭ Fan Twiết nga, hwiḙ̂n Chương Mi̭ (Ha̒ Nô̭i) da̒ zoong zôổng kâl văng tâi lêênh tl vu̒ng dất khỏ, thôn Bển Ngiḙ̂, xa̭ Fủ Ngiḙ̂ (La̭c Thwí) Ản khânh r5 năm fát chiến, mô hi̒nh tlôông văng tâi kuố chi̭ Nga zoong la̭i hiḙ̂w kwá, cho thu nhâ̭p khả, tư̒ng bước ản nhân rôô̭ng ta̭i kác vu̒ng deenh kweenh.