KÁC TIN KHÁC


Bu̒i Văn Kương thănh niên năng dôô̭ng fát chiến kinh tể

(HBDT) – Cha̒ng tlai 8X Bu̒i Văn Kương ớ xỏm Chă̒ng Wa̒i, xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) ản mo̭i ngươ̒i mắt dêểnh la̒ môô̭ch thănh niên nhiḙ̂t hwiết kôô̒ng kôông tác Dwa̒n, năng dôô̭ng, xảng ta̭w tloong fát chiến kinh tể. Mô hi̒nh chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng kỏ mủi va̒ HTX zi̭ch vṷ nôông ngiḙ̂p kuố eenh da̒ kỏ nhửng hiḙ̂w kwá nhất di̭nh, zoong la̭i nguô̒n htu nhâ̭p ốn di̭nh cho za di̒nh.

Xa̭ Dôô̒ng Tâm Vựng bước tlêênh chă̭ng dươ̒ng mởi

(HBDT) – Năm 2020, nhửng kết kwá da̭t ản tloong fát chiến KT-XH da̒ dă̭ch nê̒n moỏng cho bước di vưng chắc chăng dươ̒ng mởi 2021 kuố xa̭ Dôô̒ng Tâm. Tloong lẳnh da̭w fát chiến KT-XH, xa̭ chủ tloo̭ng dươ tí tloo̭ng kơ kẩw kinh tể di dủng hưởng, vởi nôông, lâm, thwí xán chiểm 19%, tiếw thú kôông ngiḙ̂p – xâi zư̭ng chiểm 30%, zi̭ch vṷ, zu li̭ch va̒ thu nhâ̭p khác 51%