(HBDT) – kwi hwă̭ch tôống thế Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh (KZLKZHHB) tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 ản Thú tưởng Chỉnh fú kwi di̭nh ta̭i Kwiết di̭nh xổ 1528/QĐ-TTg ngă̒i 1/8/2016 ản bước dâ̒w dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, la̒ kơ xớ va̒ dôô̭ng lư̭c kwan tloo̭ng dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, va̒ chiến khai lâ̭p kwi hwă̭ch, zư̭ ản thă̒nh fâ̒n nhă̒m mṷc tiêw fát hwi zả tli̭ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kóp fâ̒n fát chiến zu li̭ch va̒ KT-XH kuố tính.Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ vé dḙp xơn thwí hư̭w ti̒nh, hưở hḙn la̒ diếm dêểnh zu li̭ch hấp zâ̭n zu kheéch. 

Thew nhâ̭n di̭nh kuố UBNZ tính, dớ kỏ kơ xớ lâ̭p kác dô̒ ản kwi hwă̭ch fân khu, kwi hwă̭ch chi tiết, chấn bi̭ dâ̒w tư kơ xớ ha̭ thơơ̒ng, kêw go̭i nguô̒n lư̭c dâ̒w tư̭ fát chiến kwi hwă̭ch ta̭i KZLKZHHB. Dôô̒ng thơ̒i, kṷ thế hwả kác kôông zan fát chiến KZL… Zo rỉ, wiḙ̂c lâ̭p kwi hwă̭ch chung xâi zư̭ng dêểnh 2035 la̒ rất kâ̒n thiết, dớ kṷ thế hwả . Bớ rỉ nhă̒m mṷc tiêw fát chiến hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm hấp zâ̭n, thu hút wê̒l zu li̭ch kuố vu̒ng tlung zu, miê̒n nủi fiể Bắc vởi kác xán fấm zu li̭ch dă̭c chưng, gẳn vởi văn hwả chiê̒n thôổng kuố tính va̒ hḙ̂ xinh thải loo̒ng hô̒

Eenh Hwa̒ng Nam Xơn ớ kwâ̭n Thanh Xwân (Ha̒ Nô̭i) kỏ diê̒w kiḙ̂n di zu li̭ch ớ kác vu̒ng, miê̒n tloong to̒n kwuốc, xoongnăm no̒ za di̒nh eenh i ză̒nh thơ̒i zan dêểnh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh vi̒ kỏ khức hút riêng. Ớ ni khả thwâ̭n lơ̭i wê̒l zaw thôông, diḙ̂ hi̒nh da za̭ng, kắnh kwan thiên nhiên chu̒ fủ, ziḙ̂n tích mă̭t rác rôô̭ng, khôông khỉ tloong lee̒nh maách mé. Nguô̒n ta̒i ngwiên nhân văn foong fủ vởi kác nét dă̭c chưng văn hwả kác zân tôô̭c Tă̒i, Mươ̒ng, Thải, Zaw kết hơ̭p kác diếm zi tích, zu li̭ch tâm linh nối thiểng, ku̒ng kác xán vâ̭t dôô̭c dảw, hấp zâ̭n…

Ka̭ ni̒ KZLHHB kỏ 16 zư̭ ản dâ̒w tư zi̭ch vṷ zu li̭ch ản kấp fép chửng nhâ̭n dâ̒w tư., tôống ziḙ̂n tích xứ zṷng dất khwáng 1.444ha, tôống nguô̒n vổn nha̒ dâ̒w tư khânh 3.303.900 tliḙ̂w dôô̒ng. Kác zư̭ ản kỏ mṷc tiêw dâ̒w tư dáp ửng nhu kâ̒w zi̭ch vṷ zu li̭ch, ngí zươ̭ng, bui chơi zái chỉ, kết hơ̭p tlôông va̒ báw vḙ̂ rư̒ng, báw tô̒n văn hwả kác zân tôô̭c, zu li̭ch tâm linh, chơ̭ ấm thư̭c...

Wa̒i kác zư̭ ản dâ̒w tư KZL thơ̒i zan kwa, tính da̒ chiến kác zư̭ ản dâ̒w tư ha̭ thơơ̒ng zu li̭ch, báw tô̒n zi tích, văn hwả kác zân tôô̭c tloong KZL nhơ: zư̭ ản ha̭ thơơ̒ng zu li̭ch khôông Da̒, ha̭ thơơ̒ng zu li̭ch xỏm Mô̭ 2, xa̭ Bi̒nh Thanh (Kaw Foong); báw tô̒n, tôn ta̭w khu zu li̭ch Thác Bơ̒... Twi nhiên thư̭c tể cho thẩi, kơ xớ ha̭ thơơ̒ng va̒ kơ xơ vâ̭t chất ki̭ thwâ̭t ko̒n iểw kẻm. Zư̭ ản dâ̒w tư hḙ̂ thôổng thu gom, khu xs lỉ chất thái chươ ản chủ tloo̭ng. Xán fấm zu li̭ch dơn diḙ̂w, thiẻw kác chươgn chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng hấp zâ̭n cho zu kheéch ta̭i kác diếm tham kwan…Vi̒ thể dớ KZL fát chiến xửng tâ̒m kâ̒n fái chiến khai kwi hwă̭ch chung.

Bảw kảw kuố UBNZ tính wê̒l xâi zư̭ng Dô̒ ản kwi hwă̭ch chung KZLKZHHB, DÔÔ̒Ng chỉ Châ̒n Hái Lâm, Zảm dôốc Xớ Xâi zư̭ng cho mắt: Vởi mṷc tiêw di̭nh hưởng tố chức khôông zan, kwi hwă̭ch xứ zṷng dất, hḙ̂ thôổng ha̭ thơơ̒ng ki̭ thwâ̭t, vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng, ha̭ thơơ̒ng xa̭ hô̭i zi̭ch vṷ dôô̒ng bô̭ gẳn vởi vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng, báw vḙ̂ kắnh kwan xinh thải rư̒ng; kết nổl kác zănh lam thẳng kắnh, KZL tloong vu̒ng tlung zu, miê̒n nủi fiể Bắc... Tôống ziḙ̂n tích khu vư̭c ngiên kửw kwi hwă̭ch la̒ 52.200ha, chiê tha 2 khu vư̭c: khu vư̭c fát chiến zu li̭ch tâ̭p chung khwáng 21.880ha, khu vư̭c wa̒i 30.320ha.

Tlaw dối wê̒l vẩn dê̒ ni̒, dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Niê̒m, Zảm dôốc Xớ VH-TT&ZL Ccho ră̒ng: wiḙ̂c xâi zư̭ng dô̒ ản kwi hwă̭ch chung KZLKZHHB kâ̒N kwan tâm ra̒ xwát khôông zan kác ngă̒nh kinh tể. Wa̒i khu tlung tâm bui chơi, rêênh chủ tloo̭ng thêm kác khu văn hwả, thế thaw, nhất la̒ kác môn thế thaw chơ̒ rác dớ kwi hwă̭ch hưởng khôông zan, bớ rỉ kêw go̭i dâ̒w tư, thu hút xa̭ hô̭i hWẢ Ớ KHU Vư̭C ni̒. Dôô̒ng thơ̒i kwi hwă̭ch bố xung môô̭ch xổ diếm kwi hwă̭ch fṷ chơ̭ nhơ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm NGo̒i, xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c), bán Xưng, xa̭ Kaw Xơn (Da̒ Bắc)...

Năm 2019, KZLKZHHB dỏn 550.000 lươ̭t kheéch, chiểm khânh 18% tôống kheéch to̒n tính, tloong rỉ kỏ 26.000 lươ̭t kheéch kwuốc tể, tôống thu da̭t khwáng 160 tí dôô̒ng, chiểm khânh 8% tôống thu kác hwa̭tt dôô̭ng zu li̭ch to̒n tính. Kết kwá bi̒ cho thẩi, KZLKZHHB fát chiến chươ tương xửng kôô̒ng tiê̒m năng. Twi nhiên kheéch kỏ tăng mê chú iểw tâ̭p chung baw zi̭p dâ̒w năm, thơ̒i zan ớ la̭i ít, hiḙ̂w kwá hwa̭t dôô̭ng chươ kaw, tôống zwănh thu bớ zu li̭ch ko̒n thấp… Chỉnh vi̒ thể, xoong xong kôông wiḙ̂c tiếp tṷc dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 14, ngă̒i 22/6/2017 kuố BTV Tính wí wê̒l fát chiến KZLKZHHB thee̒nh KZLKZ, thi̒ wiḙ̂c KZLKZHHB thee̒nh KZLKZ thì wiệc xâi zựng Dồ ản kwi hwă̭ch chung cho hô̒ Hwa̒ Bi̒nh la̒ hết khức kâ̒n thiết.


Hwa̒ng Nga


KÁC TIN KHÁC


Fổ Ngiḙ̂ Zân do̒n kết xâi zư̭ng nôông thôn mởi, dô thi̭ văn minh

(HBDT) – Ản xáp nhâ̭p bớ xỏm Ngiḙ̂ va̒ fổ Zân Chú ku, fổ Ngiḙ̂ Zân, thi̭ chẩn Vṷ Bán (La̭c Xơn) kỏ 181 hô̭, 702 nhân khấw, zân tôô̭c Mươ̒ng chiểm 54,7%. Thôông kwa tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng, kuô̭c vâ̭n dôô̭ng To̒n zân xâi zư̭ng NTM, dô thi văn minh ản kản bô̭, nhân zân hướng ửng, tham za tích kư̭c.

Thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw kép Mai Châw vấn la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw fát chiến KT-XH tloong diê̒w kiḙ̂n ko̒n kă̭p nhê̒w khỏ khăn, dă̭c biḙ̂t tlước ziển biển fức ta̭p kuố zi̭ch Covid-19, mê hwiḙ̂n Mai Châw vấn da̭t ản nhửng kết kwá dảng gi nhâ̭n.

Xâi zư̭ng thương hiḙ̂w, hi̒nh ắnh, vi̭ thể Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Nhửng năm khânh ni, kôông tác tiên chiê̒n, kwáng bả, xúc tiển zu li̭ch ản tính kwan tâm, xác di̭nh kwa rỉ ta̭w hiḙ̂w ửng tốt zúp hi̒nh ắnh, vi thể Khu zu li̭ch (KZL) hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản nơơng kaw, hô̭i nhâ̭p kwuốc tể.