(HBDT) – Thư viḙ̂n tính ban hă̒nh Thôông bảw xổ 51/TB-TVT, ngă̒i 10/6/2021 wê̒l wiḙ̂c kấp thé thư viḙ̂n miḙ̂n fỉ năm 2021 . Thư viḙ̂n tính tố chức nhê̒w hwa̭t dôô̭ng zúp hoo̭c xinh tiếp kâ̭n va̒ hi̒nh thă̒nh thỏi kwen dco̭ kheéch, bảw nhê̒w hơn

Nhă̒m ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho thănh thiểw niên, hoo̭c xinh kỏ diê̒w kiḙ̂n tiếp kâ̭n thôông tin bố ích tloong kheéch, bảw ản lưw zư̭ la̭i tloong Thư viên, dôô̒ng thơ̒i fát chiến foong tla̒w doo̭c kheéch, tloong lưở thuối thănh thiểw niên, hoo̭c xinh, ta̭w xân chới lee̒nh meḙnh, bố ích tloong nhửng ngă̒i he̒, Thư viḙ̂n tính chiến khai wiḙ̂c kấp thé thư viḙ̂n miḙ̂n fỉ, kheéch xe ô tô thư viḙ̂n viên lưw dôô̭ng da fương tiḙ̂n va̒ kấp thé miḙ̂n fỉ cho ba̭n doo̭c, hoo̭c xinh ta̭i kho kheéch thiểw nhi.

Dổi tươ̭ng kấp thé miḙ̂n fỉ la̒ la̒: Thănh thiểw biêb, nhi dôô̒ng, hoo̭c xinh bớ THKX tlớ thuổng. Riêng thé miḙ̂n fỉ kheéch xe ô tô, kấp miḙ̂n fỉ cho mo̭i lưở thuối, dổi tươ̭ng kỏ nhu kâ̒w doo̭c, maa̭nh kheéch baw kác ngă̒i la̒ wiḙ̂c tloong twâ̒n.

Thú tṷc la̒ thé leenh, go̭n, dơn zán. Khi̒ dêểnh thư viḙ̂n la̒ thé, ba̭n doo̭c zoong thew môô̭ch tloong xổ kác zẩi tơ̒ khâw: Thé hoo̭c xinh, xổ hô̭ khấw, chửng minh thư nhân zân, xổ diḙ̂n thwa̭i liên hḙ̂ kôô̒ng bổ, mḙ̂… 32 ắnh 3x4; 3 tem + 3 foong bi̒. Tlươ̒ng hơ̭p ba̭n doo̭c maa̭nh kheéch zoong wê̒l nha̒, kon rét dă̭ch kươ̭c 50.000 dôô̒ng, dưở ká dă̭ch kươ̭c 100.000 dôô̒ng, ba̭n doo̭c tlá kheéch, thư viḙ̂n tlá la̭i thiê̒n. Thơ̒i zan kấp thé miḙ̂n fỉ thư̭c hiḙ̂n bớ khảng  6-9/2021 ta̭i Thư viḙ̂n tính


KÁC TIN KHÁC


Khơi nguồn “waa̒ng tlẳng” Mươ̒ng Đôô̭ng

(HBDT) -–"Ươ kha̒ cho thi̭t, cho xôi/ Két kha̒ dươ dêểnh Kim Bôi, Ha̭ Bi̒" - Dó la̒ kâw chiḙ̂n dơ̒i hơ, Kim Bôi măi ni̒ kỏ thế chươ thư̭c xứ fát chiến, nhưng ôm tloong mêê̒nh "Lôô̭c kuố tlơ̒i" ôm ká môô̭ch vuu̒ng dất zu li̭ch ngí zươ̭ng. Kuu̒ng mṷc tiêw dươ zu li̭ch thee̒nh ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh, hwiḙ̂n dang kỏ nhửng chiển lươ̭c kṷ thế khơi nguô̒n "waa̒ng tlẳng" ớ Mươ̒ng Dôô̭ng

Zư̭ ản khu zu li̭ch ngí zươ̭ng Robinson- diếm nhẩn tlêênh hôg Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Tloong 47 dáw kon, to mêênh môông tlêênh loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, dáw Xuung thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc) kỏ vi̭ chỉ tluung tâm va̒ la̒ dáw to nhất rôô̭ng 133 ha. Daảng chủ ỉ, Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh daang dâ̒w tư xâi zư̭ng zư̭ ản khu zu li̭ch (KZL) thiên nhiên Robinson. Zư̭ ản kỏ kwi mô lởn, chất lươ̭ng kaw, ó chí thwá ma̭n nhu kâ̒w bui chơi, zái chỉ ma̒ ko̒n dáp ưửng nhu kâ̒w ngí zươ̭ng kaw kấp kuố kheéch tloong nước va̒ kwuốc tể.

Thết Dô̭c Lâ̭p "muô̒ Covid" ta̭i Haang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) - Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ kỏ tlêênh 90% zân xổ la̒ dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Môông. Haa̒ng năm, khwáng bớ ngă̒i 25/8, ngươ̒i zân xa̭ Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ da̒ ta̭m kác la̭i nhửng kôông wiḙ̂c haa̒ng ngă̒i dớ chấn bi̭ dỏn Thết Dôô̭c Lâ̭p.

Hwiḙ̂n Mai Châw: Law daw zu lich, laa̒ng ngê̒ do ắnh hướng kuố da̭i zi̭ch Covid-19.

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch, laa̒ng ngê̒ kuố hwỉḙ̂n Mai Châw daang chái kwa kwaa̭ng thơ̒i zan châ̒m lẳng zo ắnh hướn kuố da̭i zi̭ch Covid-19. Nhê̒w hô̭ la̒ zu li̭ch, ngê̒ chiê̒n thôổng tloong tính kắnh law daw, kôông wiḙ̂c fâ̭p fu̒, nguô̒n thu nhâ̭p chăng ốn di̭nh.

Kôông bổ kwi hwă̭ch chuung xâi zưư̭ngKhu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2035

(HBDT) – Ngă̒i 25/8, UBNZ tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chư̭c tiển kôông bôe kwi hwă̭ch chuung xâi zưư̭ng Khu zu li̭ch (KZL) kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ bi̒nh dêểnh năm 2035. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Kuu̒ng tham zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chsu ti̭ch UBNZ tính, lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh: KH&DT, Ta̒i chỉnh, TN&MT.... Kác diếm kâ̒w chư̭c tiển TF Hwa̒ Bi̒nh, kác hwiḙ̂n Tân La̭c, Kaw Foong, Mai Châw, Da̒ Bắc, kỏ kác dôô̒ng chỉ lẳnh da̭w Thă̒nh wí, Hwiḙ̂n wí, UBNZ, HDNZ.

Xa̭ La̭c Lương: To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn minh

(HBDT) – Dớ kuúng kổ, nơơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w To̒n zân do̒n kết xâi zưư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (DKXZDKVH), xa̭ La̭c Lương (Iên Thwí) da̒ kiḙ̂n to̒n Ban chí da̭w foong tla̒w kuố diḙ̂ fương, xâi zư̭ng kwi chể hwa̭t dôô̭ng va̒ kể hwă̭ch tố chức, thư̭c hiḙ̂n xát kôô̒ng ti̒nh hi̒nh thư̭c tể