(HBDT) – Thew Kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 fân khu Ngo̒i Hwa thuô̭c xa̭ Ngo̒i Hwa (Tân La̭c). Ni la̒ fân khu tluung tâm kuố Ku zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kỏ kác hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch chỉnh, kỏ khôông zan mang tỉnh bưiếw tươ̭ng dă̭c chưng kuố Khu zu li̭chhô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Fân khu kỏ ziḙ̂n tích 1.200 ha ản kwi hwă̭ch xâi zư̭ng kác khu ngí zươ̭ng xinh thải ven hô̒, kheéch xa̭n, nha̒ ha̒ng, kôông viên chwiên dê̒, khu thế thaw zả ngwa̭i, thế thaw chơ̒ dác, tlang tla̭i xinh thải kết hơ̭p ngí zươ̭ng.


Môô̭ch ngoóc vi̭nh Ngo̒i Hwa, xa̭ Ngo̒i Hwa, hwiḙ̂n Tân La̭c

Dêểnh ka̭ ni̒, khu vư̭c xa̭ Ngo̒i Hwa kỏ 7 nha̒ dâ̒w tư ngiên kửw, kháw xát, thư̭c hiḙ̂n dâ̒w tư tôống ziḙ̂n tích 1.714,215ha. Tloong rỉ UBND tính da̒ kwiết di̭nh chú chương dâ̒w tư cho 3 zư̭ ản, gô̒m: Zư̭ ản Khu ngí zươ̭ng va̒ zu li̭ch xinh thải hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ ziḙ̂n tích xứ zṷng mă̭t dất  304,9 ha, vổn dăng kỉ dâ̒w tư 800 tí dôô̒ng; zư̭ ản Khu zu li̭ch xinh thải Ngo̒i Hwa vởi ziḙ̂n tích xứ zṷng dất 304,9 ha, vổn dăng kiỉ dâ̒w tư 474,719 tí dôô̒ng, zư̭ ản Khu zu li̭ch xinh thải V’Star- Ngo̒i Hwa kỏ ziḙ̂n tích xứ zṷng dất 183,55ha, vổn dăng kỉ dâ̒w tư 125 tí dôô̒ng. Kỏ 2 zư̭ ản dang lâ̭p hô̒ xơ chú chương dâ̒w tư la̒ zư̭ ản Khu zu li̭ch xinh thải hô̒ Gươm – Sông Đa̒ va̒ zư̭ ản khu zu li̭ch xinh thải ngí zươ̭ng Hô̒ Tiên – Ngo̒i Hwa. 2 zư̭ ản dang tloong kwả chi̒nh ngiên kửw, kháw xát la̒ zư̭ ản Khu zu li̭ch xinh thải, thế thaw, bui chơi zái chỉ Thung Nai – Hwa̒ Bi̒nh va̒ khu zu li̭ch xinh thải thung lṷng Hwa Da̒w.

Vởi kác zư̭ ản da̒ ản UBND tính fê zwiḙ̂t chú chương dâ̒w tư da̒ chú dôô̭ng fổi hơ̭p vởi chỉnh kwiê̒n va̒ diḙ̂ fương ku̒ng kác kơ kwan chức năng do da̭c, kiếm dểm ziḙ̂n tích va̒ tố chức thư̭c hiḙ̂n dê̒n bu̒ zái foỏng  mă̭t bă̒ng thew kwi di̭nh kuố Nha̒ nước. Tiển hă̒nh kác bước lâ̭p kwi hwă̭ch chi tiết 1/500; lâ̭p bảw kảw deẻnh zả tác dôô̭ng môi tlươ̒ng va̒ thư̭c hiḙ̂n kác thú tṷc chiến khai thew kwi di̭nh. Kác nha̒ dâ̒w tư dang lâ̭p hô̒ xơ chú chương dâ̒w tư dớ hwa̒n thiḙ̂n hô̒ xơ chi̒nh kơ kwan chức năng thấm di̭nh, chi̒nh kấp kỏ thấm kwiê̒n ban hă̒nh.
Nểw kác zư̭ ản tlêênh khởm ản chiến khai thư̭c hiḙ̂n va̒ wiḙ̂c nơng kấp tiển dươ̒ng 435 bớ TF Hwa̒ Bi̒nh di vi̭nh Ngo̒i Hwa kết nổl khu lo̭i Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tôống chiê̒w za̒i 21,18km ku̒ng bển thwiê̒n Ngo̒i Hwa hwa̒n thă̒nh tloong năm 2020, thi̒ diếm zu li̭ch vi̭nh Ngo̒i Hwa xa̭ kỏ khu ngí zươ̭ng chất lươ̭ng kaw kấp vởi kác kheéch xa̭n da̭t tiêw chwấn 4 khaw, ku̒ng kác zi̭ch vṷ ngí zươ̭ng, bui chơi zái chỉ kaw kấp. Vi̭nh Ngo̒i Hwa xḙ tlớ thee̒nh tluung tâm zu li̭ch kuố Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, thu hút nhê̒w zu kheéch dêểnh tham kwan, ngí zươ̭ng va̒ la̒ môô̭ch tloong nhửng diếm zu li̭ch kwan tloo̭ng, kóp fâ̒n khởm dươ Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh da̭t kác tiêw chỉ tlớ thee̒nh Khu zu li̭ch kuốc  za.

Twẩn Hu̒ng (Fo̒ng Kwán lỉ Zu li̭ch – Xớ VH-TT&DL)


KÁC TIN KHÁC


Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính thăm va̒ tă̭ng kwa̒ khu kăn kử kách ma̭ng Kaw Fong – Tha̭ch Iên

(HBDT) - Nhân zi̭p kí niḙ̂m 74 năm Kwuốc khảnh 2 – 9, ngă̒i 26,8 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ thăm, tă̭ng kwad Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n, nhân zân khu kăn kử kắch ma̭ng Kaw Fong – Thă̭ch Iên. Ku̒ng di kỏ lảnh da̭w Xớ LD-TB&XH; BÔ̭ CHKX tính, Hô̭i Chư thâ̭p dó, Hô̭i Kư̭w chiển binh va̒ Liên minh hơ̭p tác xa̭ tính; lảnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ, Wí ban MTTK hwiḙ̂n Kaw Fong

Xa̭ Tân Mai khai thác tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch

(HBDT) – Xa̭ Tân Mai (Mai Châw) kỏ dô̭ kaw 800 – 900m xo vởi mư̭c dác biến. Ớ ni kỏ diḙ̂ hi̒nh dô̒l, khṷ, thung lṷng dan xen, kweenh năm khỉ hâ̭w maách mé. Ngươ̒i zân luôn kỏ ỉ thức báw tô̒n nhửng foong tṷc, tâ̭p kwản, bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒n, Zaw, Thải. Ka̭ ni̒ ma̭ng lưởi zaw thôông dêểnh Tân Mai khả thwâ̭n tiḙ̂n, xa̭ kỏ tính lô̭ 432 chă̭l kwa nổl kwuốc lô̭ 6, tiển da̒ng liên xa̭, liên xỏm ản nơng kấp Wa̒i tha, kỏ thế dêểnh Tân Mai bă̒ng dư̒ng thwí tlêênh khôông Da̒ dêểnh bến Xuổi Lốn. Dỏ la̒ nhửng lơ̭i thể dớ Tân Mai fát chiến zu li̭ch

Thôổng nhất kác nô̭i zung kôông tác tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019

(HBDT) – Khởm ngă̒i 19/8, UBND tính ho̭p thôổng nhất kác nô̭i zung kôông tác tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlươ̒ng ban tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019 chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lảnh dawk môô̭ch xổ xớ, nga̒nh tha̒nh viên thuô̭c Ban Tố chức UBNZ kác hwiḙ̂n: Kaw Fong, Tân La̭c, Mai Châw va̒ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Khấn chương dươ dê̒ ản “Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tôô̭c Mươ̒ng” di baw khuô̭c khôổng

(HBDT) – Tính ha ka̭i ni̒ kỏ tlêênh 63% zân xổ la̒ mo̭l Mươ̒ng, twi nhiên bán xắc văn hwả, nhất la̒ thiêng Mươ̒ng da̒ bi̭ fai nha̭t khả nhê̒w. Lơ̭i thể wê̒l văn hwả kác zân tô̭c nỏi chung, zân tô̭c Mươ̒ng nỏi riêng chươ ản khai thác, fát hwi hiḙ̂w kwá dớ la̒ dôô̭ng lư̭c cho fát chiến KT-XH kuố tính. Khâw môô̭ch thơ̒i zan ngiên kửw, chấn bi̭ ki̭, dê̒ ản "Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tôô̭c Mươ̒ng” da̒ ản ban ha̒nh da̒ zoong la̭i nhê̒w ki̒ voo̭ng cho wiḙ̂c zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả diḙ̂ fương ku̒ng nhơ fát hwi tiê̒m năng, lơ̭i thể nô̭i thư̭c bán xắc văn hwả zân tô̭c Mươ̒ng.

Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt.

(HBDT) – Ngă̒I 14/8 Chi kṷc Zân xổ – Kể hwă̭ch hwả za di̒nh (ZX/KHHZD) tính fổi hơ̭p vởi Ban chí da̭w ZX/KHHZD hwiḙ̂n Kaw Fong tố chức Chương chi̒nh "Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt” Tham zư̭ kỏ 40 za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong.

Káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch

(HBDT) – Ta̭i káng Thung Nai thuô̭c xa̭ Thung Nai, hwiḙ̂n Kaw Fong ó dớ xắi tha ti̒nh tla̭ng che̒w kẻw kheéch. Thew chí zâ̭n kuố tố báw vḙ̂, kheéch ha̒ng muô vẻ va̒ thuổng tâ̒w. Chú tâ̭w tlang bi̭ dâ̒i dú ảw faw, hưởng zâ̭n kheéch zu li̭ch nhửng ki̭ năng an twa̒n khi tlêênh tâ̒w. Dêểnh tla̭m kiếm tla Kánh xát dươ̒ng thwí nô̭i diḙ̂ xḙ kiếm tla xổ lươ̭ng kheéch, lâ̭nh xwất bển... Chất lươ̭ng zi̭ch vṷ káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch