(HBDT) – Thew Lwâ̭t Zảw zṷc xướ dối, hoo̭c xinh mâ̒m non 5 thuối khu vư̭c khỏ khăn xḙ ản miḙ̂n hoo̭c fỉ chôổng nhơ hoo̭c xinh bơơ̭c tiếw hoo̭c.Hoo̭c xinh mâ̒m non 5 thuối vu̒ng khỏ khăn xḙ ó fái doỏng ho fỉ (Ánh PV/Viḙtnam+) 

Ngă̒i 1/7 Lwâ̭t Zảw zṷc xướ dối năm 2019 chỉnh thức kỏ hiḙ̂w lư̭c. Khwán 4, Diê̒w 99 kuố Lwâ̭t kwi di̭nh bố xung dổi tươ̭ng ản miḙ̂n hoo̭c fỉ la̒ kon rét mâ̒m non 5 thuối ớ thôn, xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, vu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ, vu̒ng xâw, vu̒ng xa, vu̒ng ba̭i ngang ven biến, hái dáw

Tlước rỉ thew Nghi̭ di̭nh xổ 86/2015NĐ-CP kuố Chỉnh fú, chí hoo̭c xinh tiếw hoo̭c tlươ̒ng kôông ản miḙ̂n hoo̭c fỉ.

Wa̒i diếm mởi hoo̭c fỉ cho hoo̭c xinh mâ̒m non, ta̭i Khwán 5, Diê̒w 99 ku̒ng kwi di̭nh "kon rét zưởi 5 thuối ó thuô̭c dổi tươ̭ng kwi di̭nh ta̭i khwán 4 Diê̒w ni̒ va̒ hoo̭c xinh tlung hoo̭c kơ xớ ản miḙ̂n hoo̭c fỉ thew lô̭ chi̒nh zo Chỉnh fú kwi di̭nh”

Lwâ̭t i kwi di̭nh ớ diḙ̂ ba̒n ó dú tlươ̒ng kôông lâ̭p, hoo̭c xinh tiếw hoo̭c tloong kơ xớ zảw zṷc tư thcṷ ản nha̒ nước hổ chơ̭ doỏng thiê̒n hoo̭c fỉ. Mức hổ chơ̭ zo hô̭i dôô̒ng nhân zân kấp tính kwiết di̭nh

Bên bang kác kwi di̭nh wê̒l hoo̭c fỉ, Lwâ̭t zảw zṷc xướ dối năm 2019 kỏ nhê̒w dối mởi chương chi̒nh, kheéch zảw khwa zảw zṷc fố thôông thew Kwiết di̭nh xổ 29-NQ/TW va̒ Ngi̭ kwiết xổ 88/2014/QH13./.

 

Theo Vietnamplus.vn


KÁC TIN KHÁC


Kái thiḙ̂n vẩn dê̒ rác kheḙch va̒ vḙ̂ xinh môi tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – Dâ̒n tôi dêểnh thăm tlươ̒ng mâ̒m non Xwân Foong, xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) baw nhửng ngă̒i kuổi khảng 6. Ni i la̒ thơ̒i diếm ziḙ̂n tha dơ̭t rẳng noong kăng thắng. Măl mẳn cho hoo̭c xinh ớ ni, da̒ hơn a năm năi bớ khi̒ chiến wê̒l tlươ̒ng mởi, 11 foo̒ng hoo̭c kuố nha̒ tlươ̒ng dê̒w ản xâi zư̭ng khang chang nha̒ vḙ̂ xinh khép kỉn, kỏ dâ̒i dú dác kheḙch dớ xứ zṷng.

Kwán lỉ chất lươ̭ng an twa̒n thư̭c fấm nôông xán tâ̭n kôôc

(HBDT) – Dỏ la̒ môô̭ch chương chi̒nh hă̒nh dô̭ng ản ngă̒nh NN&FCNT chủ tloo̭ng chiến khai nhă̒m báw vḙ̂ khức khwé cho ngươ̒i tiêw zu̒ng.

Hiḙ̂w kwá bước dâ̒w thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 50

(HBDT) -Chất lươ̭ng zảw zṷc fố thôông (ZZFT) ko̒n thấp xo kôô̒ng iêw kâ̒w, mă̭t bă̒ng kiển thức; ki̭ năng chươ dáp ửng iêw kâ̒w dối mởi, nhất kác vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn. Chương chi̒nh ZZFT ki̒n nă̭ng wê̒l lỉ thwiết, nhḙl wê̒l thư̭c hă̒nh, tỉnh ửng zṷng thấp. Môô̭ch xổ kản bô̭ zảw viên chươ thew ki̭p iêw kâ̒w dối mởi zảw zṷc, thâ̭m chỉ ko̒n vi fa̭m da̭w dức ngê̒ ngiḙ̂p…

Zô̒n khức khắc fṷc hâ̭w kwá, tải thiết khâw thiên tai

(HBDT) – Nhửng năm khânh ni, tính ha chi̭w ánh hướng nă̭ng kuố kác lo̭i thiên tai, gâi thiḙ̂t ha̭i rất lởn wê̒l nha̒ kướ, kác kôông chi̒nh va̒ ká kon ngươ̒i. Cho rêênh kôông tác foo̒ng, chôổng thiên tai (FCTT) tlêênh diḙ̂ ba̒n tính luôn ản chủ tloo̭ng dă̭ch lêênh ha̒ng dâ̒w.

Xơ kết kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho tâ̭p 6 khảng dâ̒w năm 2020

(HBDT) – Ngă̒i 30/6, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ xơ kết kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p va̒ Dê̒ ản 281/QĐ-TTg luố Thú tưởng Chỉnh fú 6 khảng dâ̒w năm 2020; xơ kết 3 khảng thứ ngiḙ̂m mô hi̒nh "kôông zân hoo̭c tâ̭p” "dơn vi̭ hoo̭c tâ̭p” kấp hwiḙ̂n, kấp tính.