(HBDT) – Ngă̒i 29/1, UBNZ tính ban hă̒nh Kôông văn xổ 149/UBNZ-KGVX wê̒l wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05/CT-TTg ngă̒i 28/1/2021 kuố Thú tưởng Chỉnh fú va̒ kôông diḙ̂n xổ 95/CĐ-BYT ngă̒i 28/1/2021 kuố Ban Chí da̭w (BCD) Kwuốc za foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19.


 

Ngươ̒i zân thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc wiḙ̂c dew khấw chang ớ dươ̭c tâ̭p chung kho̭m kha̒. Dớ foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

 

Chú ti̭ch UBNZ tính iêw kâ̒w:

- Zảm dôốc kác xớ, Thú tlướng kác ban, ngă̒nh, dwa̒n thế, Chú ti̭ch UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ thew chức năng, nhiḙ̂m vṷ, fổi hơ̭p chiến khai thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc Chí thi̭ xổ 05/CT-TTg ngă̒i 28/1/2021 kuố Thú tưởng Chỉnh fú va̒ kôông diḙ̂n xổ 95/CĐ-BYT ngă̒i 28/1/2021 kuố Ban Chí da̭w (BCD) Kwuốc za foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19 wê̒l wiḙ̂c diê̒w tla xứ lỉ ố zi̭ch Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, thă̒nh fổ va̒ kác văn bán chí da̭w kuố T.Ư va̒ kuố tính wê̒l foo̒ng, chôổng zich Covid-19 da̒ ban hă̒nh. Ra̒ xwát, xiết chă̭t wiḙ̂c thư̭chiḙ̂n ká biḙ̂n fáp foo̒ng chôổng zi̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n... Hwa̭n kác kuô̭c ho̭p, hô̭i ngi̭, liên hwan... ó kâ̒n thiết. Chi̭w chắch nhiḙ̂m tlước Chú ti̭ch UBNZ tính wê̒l kôông tác foo̒ng chổng zi̭ch...

- UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ: Thư̭c hiḙ̂n dâ̒i dú chắch nhiḙ̂m, kwiê̒n ha̭n, chú dôô̭ng hơn, kwiết liḙ̂t hơn, linh hwa̭t kwiết di̭nh áp zṷng kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n. Chấn bi̭ ki̭ch bán, fương ản ửng fỏ kác ti̒nh huổng zi̭ch, tlươ̒ng hơ̭pxwất hiḙ̂n ka vắc mởi fái kích hwa̭t thâ̒n tôốc, kwiết liḙ̂t, kwiết liḙ̂t khwănh vu̒ng go̭n, zâ̭p zi̭ch leenh, ó dớ lâi lan tha kôô̭ng dôô̒ng… Fát hiḙ̂n kỏ dổi tươ̭ng ngi nhiḙ̂m fái thư̭c hiḙ̂n nhanh khwănh vu̒ng, kiên kwiết kắch li ngăi. Iêw kâ̒w ngươ̒i zân thư̭c hiḙ̂n ngiêm kác zái fáp wê̒l dew khấw chang, ha̭n chể tṷ tâ̭p dôông mo̭l, zư̭ khwáng kắch nơi kôông kôô̭ng… Chú dôô̭ng bổ chỉ kinh fỉ fṷc vṷ kôông tác foo̒ng chôổng zi̭ch ta̭i diḙ̂ fương. Báw dám kung kấp dú fương tiḙ̂n, vâ̭t tư, thuốc, chang thiết bi̭, hâ̭w kâ̒n fṷc vṷ kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n.

- Xớ Zaw thôông vâ̭n tái: Thư̭c hiḙ̂n ngiêm biḙ̂n fáp ngăn ngươ̒ lâi lan zi̭ch tlêên kác fương tiḙ̂n zaw thôông công cô̭ng; iêw kâ̒w nhân viên, lải xe, fṷ xe kheéch liên tính thư̭c hiḙ̂n khai bảw i tể bắt buô̭c, dew khấw chang dổi vởi tất ká hee̒nh kheéch tlêênh kác fương tiḙ̂n vâ̭n tái kheéch…

- Kôông an tính: Dấi meḙnh wiḙ̂c ra̒ xwát, fát hiḙ̂n kác dổi tươ̭ng di bớ vu̒ng kỏ zi̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n, ra̒ xwát, fát hiḙ̂n kác dổi tươ̭ng di bớ vu̒ng kỏ zi̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n, ra̒ xwát, kwán lỉ káctlươ̒ng hơ̭p ngi nhiḙ̂m Covid-19, kung kấp thôôg tin cho Xớ I tể, BCD foo̒ng, chôổng Covid-19 ác kấp kỏ biḙ̂n fáp dớ xứ lỉ fu̒ hơ̭p. Tiếp tṷc fổi hôp Xớ Thông tin va̒ Chiê̒n thôông kiếm xwát chă̭t kác thôông tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh. Tiếp tṷc fổi hơ̭p thư̭c hiḙ̂n dám báw an ninh, châ̭t tư̭ ta̭i kác khu kắch li

- Bô̭ chí hwi Kwân xư̭ tính: Tiếp tṷc fổi hơ̭p kôô̒ng kác xớ, ngă̒nh, UBNZ kác hưiện, thaznhf fổ và kác dơn vi̭ liên kwan tố chức tiếp nhâ̭n, fân lo̭i, kắch li tâ̭p chung dổi vởi kác tlươ̒ng hơ̭p fái áp zṷng hi̒nh thức kắch li tâ̭p chung. Kỏ fương ản xă̭n xa̒ng hwi dôô̭ng lư̭c lươ̭ng kwân dô̭i tham za kác hwa̭t dôô̭ng foo̒ng, chôổng zi̭ch khi̒ zi̭ch bêḙ̂nh lâi lan tl kôô̭ng dôô̒ng.

- Xớ Thôông tin va̒ Chiê̒n thôông: Fổi hơ̭p ngă̒nh I tể, kác diḙ̂ fương tloong wiḙ̂c tên chiê̒n tlêênh kác fương tiḙ̂n thôông tin, da̭i chủng nhơ: Fát thanh kwa hḙ̂ thôổng lwa, da̒i fát thănh tiển hwiḙ̂n, xa̭… Chí da̭w, di̭nh hưởng kác kơ kwan chiê̒n thôông dăng ta̒i kác bán tin chỉnh xác wê̒l zichhj, ki̭p thơ̒i kwán lỉ va̒ xứ lỉ ngiêm kác tlươ̒ng hơ̭p dươ tin ó chỉnh xác, gâi hwang mang lo lẳng tloong kôô̭ng dôô̒ng…

-Xớ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w: Thư̭c hiḙ̂n ngiêm Chí thi̭ xổ 79/CT-BGDĐT ngă̒i 28/1/2021 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w twa̭ (ZZ&DT) wê̒l môô̭ch xổ biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 tloong kác kơ xớ ZZ&DT…

- Xớ I tể: Tố chức zảm xát chă̭t ha̒ng ngă̒i ti̒nh hi̒nh khức khwé dổi vởi tất ká kác tlươ̒ng hơ̭p tiếp xúc khânh liên kwan kôô̒ng bêḙ̂nh nhân, nếw fát hiḙ̂n bất ki̒ tlươ̒ng hơ̭p no̒ kỏ biếw hiḙ̂n xốt, hen, hắt hơi, xố mui, nho̭c, dẳl chả thi̒ lâ̭p tức cho kắch li ngăi ta̭i kơ xớ i tể (KXIT) va̒ lể mâ̭w xét ngiḙ̂m. Ra̒ xwát, xiết chă̭t wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n, dă̭c biḙ̂t la̒ kác KXIT, tlươ̒ng hoo̭c, khu kôông ngiḙ̂p… kác nơi kỏ hwa̭t dôô̭ng tâ̭p chung dôông mo̭l. Thư̭c hiḙ̂n tốt thôông diḙ̂p 5K gô̒m khấw chang – khứ khwấn – khwáng kắch – ó tṷ tâ̭p – khai bảw tể. Ha̭n chể tố chức xư̭ kiiên tâ̭p chung dôông mo̭l, zư̭ khwáng kắch nơi kôông kôô̭ng. Kỏ kwi di̭nh chă̭t chḙ wê̒l tiếp nhâ̭n bêḙ̂nh nhân, ó dớ môô̭ch kả nhân lâi nhiḙ̂m ánh hướng dêểnh hwa̭t ư̭ kuố to̒n bô̭ bêḙ̂nh viḙ̂n

Iêw kâ̒w Zảm dôốc kác xớ, Thú tlướng kác ban, ngă̒nh, dwa̒n thế, Chú ti̭ch UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ ngiêm túc, khấn chương chiến khai thư̭c hiḙ̂n. Zaw Xớ I tể (Kơ kwan thươ̒ng chư̭c BCD foo̒ng chôổng zichj Covid-19) chú chi̒, fổi hơ̭p kôô̒ng kác kơ kwan dôn dôốc, kiếm tla ti̒nh hi̒nh chiến khai thư̭c hiḙ̂n, tôống hơ̭p kết kwá, ha̒ng ngă̒i bảw kảw Tính wí, UBNZ tính thew kwi di̭nh.


FV (TH)


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kim Bôi Chăm lo kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c

(HBDT) – Hwiḙ̂n Kim Bôi – Mươ̒ng Dôô̭ng, la̒ môô̭ch tloong 4 vu̒ng Mươ̒ng lởn kuố tính, kỏ nhê̒w dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c (DBZT) kinh khôổng, tloong rỉ zân tôô̭c Mươ̒ng chiểm khwáng 75% zân xổ. Nhê̒w năm kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n da̒ chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kác chỉnh xắch zân tôô̭c, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX), fát hwi, tăng kươ̒ng khổi da̭i do̒n kết zân tôô̭c, thúc dấi xư̭ bi̒nh dắng kuố kác zân tôô̭c – dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Diḙ̂p, Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt.

Hwiḙ̂n Tân La̭c: Tăng kươ̒ng foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Ngă̒i 30/1, khâw khi xwất hiḙ̂n ka zương tỉnh kôô̒ng Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c, ta̭i thi̭ chản Ma̭n Dức ra̒ xwát kỏ 101 dổi tươ̭ng F1, 157 dổi tươ̭ng F2, 452 dổi tươ̭ng F3. Ban chí da̭w (BCD) foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 hwiḙ̂n va̒ kác xa̭, thi̭ chẩn dang chái kwa nhửng ngă̒i khả kăng thắng dớ ngăn chă̭n zi̭ch ó dớ lâi lan tha kôô̭ng dôô̒ng.