(HBDT) - Dỏ la̒ nô̭i chí da̭w kuố tính dổi vởi chương chi̒nh hổ chơ̭ hô̭ nge̒w dỏn Thết Ngwiên dản Tân Khứw 2021. Thew rỉ ta̭i kwiết dinh xổ 122/QĐ-UBND ngă̒i 20/1/2021 kuố UBNZ tính kwiết di̭nh bố xung zư̭ twản chi NXNN hổ chơ̭ hô̭ nge̒w ăn Thết, mức hổ chơ̭ 400.000 dôô̒ng/ hô̭. Kết kwá ra̒ xwát dêểnh năm 2020, to̒n tính kỏ 18.847 hô̭ nge̒w, tống kinh fỉ hổ chơ̭ dơ̭t ni̒ tlêênh 7,5 tí dôô̒ng.


Xớ LD-TB&XH va̒ da̭i ziḙ̂n Kwi̭ Thiḙ̂n Tâm, Tâ̭p dwa̒n Vingroup tă̭ng kwa̒ hô̭ nge̒w xa̭ Thă̒nh Xơn (Mai Châw). 

Nhửng ngă̒i záp Thết Ngwiên dản, kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế xa̭ hô̭i, tố chức, nha̒ háw tâm tloong va̒ wa̒i tính da̒ kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng hổ chơ̭ kác vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, tă̭ng kwa̒ Thết hô̭ nge̒w; Tính Dwa̒n hổ chơ̭ ngă̒i kôông zo̭n nha̒, tă̭ng kwa̒ hô̭ hwa̒n kắnh khỏ khăn. Bô̭ CHKX tính, Hô̭i KCB kỏ chương chi̒nh "Ngiḙ̂ ti̒nh dôô̒ng dô̭i” thăm hói, dôô̭ng viên za di̒nh chỉnh xắch…

Tloong kác ngă̒i 19 - 21/1, Xớ LD-TB&XH fổi hơ̭p Kwi̭ Thiḙ̂n tâm, Tâ̭p dwa̒n Vingroup dêểnh nhửng vu̒ng dăch biḙ̂t khỏ khăn ta̭i kác hwiḙ̂n: Da̒ Bắc, Tân La̭c, Iên Thwí, Mai Châw, TF Hwa̒ Bi̒nh dớ tlaw kwa̒ Thết cho hô̭ nge̒w, tlé em. Chương chi̒nh ză̒nh tă̭ng 750 khất kwa̒, mối khất tli̭ zả 600 ngi̒n dôô̒ng, môô̭ch xổ nhu iểw fấm va̒ thiê̒n. Tôống tli̭ zả hwa̭t dôô̭ng hổ chơ̭ 450 tliḙ̂w dôô̒ng.

Ză̒nh xư̭ chăm lo thiết thư̭c cho tlé em nge̒w, Kwi̭ Báw chơ̭ tlé em tính da̒ fổi hơ̭p môô̭ch xổ tố chức tư̒ thiḙ̂n nhơ tlươ̒ng THFT chwiên Ngwa̭i ngư̭, Da̭i hoo̭c Kwuốc za tăng kwa̒ 363 hoo̭c xinh tlươ̒ng TH&THKX Iên Thươ̭ng, xa̭ Tha̭ch Iên, hwiḙ̂n Kaw Foong…

Kác dổi tươ̭ng báw chơ̭ xa̭ hô̭i ản ruôi zươ̭ng ta̭i Tlung tâm báw chơ̭ xa̭ hô̭i, ngươ̒i kai ngiḙ̂n ta̭i kác kơ xớ luôn ản kwan tâm. Xớ LD-TB&XH fổi hơ̭p Hô̭i CTD tính fát dôô̭ng kỏ hiḙ̂w kwá foong tla̒w úng hô̭ Thết vi̒ ngươ̒i nge̒w, hwa̭t dôô̭ng Thết xum vâ̒i cho kôông nhân law dôô̭ng.. kác diḙ̂ fương thươ̒ng xwiên ra̒ xwát, nẳm bắt ti̒nh hi̒nh dơ̒i khôổng nhân zân dớ kỏ fương ản hổ chơ̭ ki̭p thơ̒i. Tloong zi̭p Thết va̒ nhửng khảng záp ha̭t, bớ nguô̒n ngân xắch diḙ̂ fương da̒ hổ chơ̭ hơn 78 tẩn kảw cho 1.426 lươ̭t hô̭ kỏ ngwi kơ thiểw dỏl zi̭p Thết.

Dôô̒ng chỉ Kwắch Thi̭ Kiê̒w, Zảm dốc Xớ LD-TB&XH cho mắt: Bên bang Chương chi̒nh mTKZ zám nge̒w bê̒n vưng, ta̭w nguô̒n xinh kể zúp ngươ̒i nge̒w vươn lêênh thwát nge̒w bê̒n vưng, báw vḙ̂, chăm xóc tlé em hwa̒n kắnh dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, ngươ̒i kỏ kôông kôô̒ng kắch ma̭ng, chương chi̒nh hổ chơ̭ ngươ̒i zân ăn Thết kóp fâ̒n dám báw an xinh xa̭ hô̭i...

Tloong zi̭p ni̒, UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ i da̒ chú dôô̭ng xâi zư̭ng kể hwă̭ch thăm hói, tă̭ng kwa̒, chơ̭ zúp xa̭ hô̭i, vâ̭n dôô̭ng kácc tố chức, kả nhân, bổ chỉ ngân xắch diḙ̂ fương chăm lo Thết cho ngươ̒i nge̒w va̒ kác dổi tươ̭ng khác. Ngă̒nh LD-TB&XH tố chức tă̭ng kwa̒ Chú ti̭ch nước, Chú ti̭ch UBNZ tính dêểnh ngươ̒i kỏ kôông va̒ thân nhân ngươ̒i kỏ kôông. Tloong rỉ tlêênh 10.700 khất kwa̒ kuố Chúti̭ch nước, kinh fỉ tlêênh 2,2 tí dôô̒ng, tlêênh 13.300 khất kwa̒ kuố tính, kinh fỉ 2,7 tí dôô̒ng. UBNZ tính kỏ chương chi̒nh thăm hói, tă̭ng kwa̒, dôô̭ng viên za di̒nh chỉnh xắch, ngươ̒i kỏ kôông, thương binh nă̭ng va̒ hô̭ ngươ̒i kỏ kôông thuô̭c ziḙ̂n nge̒w tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.


Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kim Bôi Chăm lo kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c

(HBDT) – Hwiḙ̂n Kim Bôi – Mươ̒ng Dôô̭ng, la̒ môô̭ch tloong 4 vu̒ng Mươ̒ng lởn kuố tính, kỏ nhê̒w dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c (DBZT) kinh khôổng, tloong rỉ zân tôô̭c Mươ̒ng chiểm khwáng 75% zân xổ. Nhê̒w năm kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n da̒ chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kác chỉnh xắch zân tôô̭c, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX), fát hwi, tăng kươ̒ng khổi da̭i do̒n kết zân tôô̭c, thúc dấi xư̭ bi̒nh dắng kuố kác zân tôô̭c – dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Diḙ̂p, Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt.

Hwiḙ̂n Tân La̭c: Tăng kươ̒ng foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Ngă̒i 30/1, khâw khi xwất hiḙ̂n ka zương tỉnh kôô̒ng Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c, ta̭i thi̭ chản Ma̭n Dức ra̒ xwát kỏ 101 dổi tươ̭ng F1, 157 dổi tươ̭ng F2, 452 dổi tươ̭ng F3. Ban chí da̭w (BCD) foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 hwiḙ̂n va̒ kác xa̭, thi̭ chẩn dang chái kwa nhửng ngă̒i khả kăng thắng dớ ngăn chă̭n zi̭ch ó dớ lâi lan tha kôô̭ng dôô̒ng.