(HBDT) – Ngă̒i 19/1 Hiwḙ̂n Dwa̒n Mai Châw, Hô̭i LHTN Viḙ̂t Nam hwiḙ̂n Mai Châw da̒ fổi hơ̭p Pơ̭i Kṷm Dwa̒n xa̭ thi̭ chẩn xổ 4 kuố Hwiḙ̂n Dwa̒n Vṷ Thư̭ (tính Thải Bi̒nh) tố chức chương chi̒nh ti̒nh ngwiḙ̂n vởi chú dê̒ "Ẩm áp muô̒ dôông 2019” ta̭i xa̭ Na̒ Me̒w (Mai Châw)


Ta̭i chương chi̒nh, dwa̒n tính ngwiḙ̂n da̒ tlaw tă̭ng kác ủn hoo̭c xinh tlươ̒ng Tiếw hoo̭c va̒ tlươ̒ng Mâ̒m Non kuố xa̭ Na̒ Me̒w hơn 200 khất kwa̒. Tloong rỉ tă̭ng kác ủn hoo̭c xinh Tiêw hoo̭c 118 khất kwa̒, môô̭ch khất 20 kwiến vớ, tă̭ng thêm 300 kg kảw cho 30 ủn hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn, môô̭ch khất 10 kg, tă̭ng nha̒ tlươ̒ng 200 kg kảw. Ớ tlươ̒ng Mâ̒m Non dwa̒n tă̭ng 90 bô̭ kwâ̒n ảw, tất mởi, 100 thủl beẻnh kḙw, 20 chăn ẩm mởi va̒ 100 kg kảw cho nha̒ tlươ̒ng. Wa̒i tha, dwa̒n ko̒n tă̭ng 42 khất kwa̒ cho kác hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w va̒ chư̭c tiếp thăm hói tă̭ng kwa̒ cho 10 hô̭ za di̒nh kỏ hwa̒n kắnh dă̭c biḙ̂t khỏ khăn kuố xỏm Na̒ Mo, xa̭ Na̒ me̒w. Tôống zả tli̭ kwa̒ tă̭ng kuố chương chi̒nh la̒ 45 tliḙ̂w dôô̒ng.


Tloong khuôn khố chương chi̒nh, dwa̒n tính ngwiḙ̂n tă̭ng ka̒ cho kác hô̭ za di̒nh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn kuố xỏm Na̒ Mo, xa̭ Na̒ Me̒w (Mai Châw)Dwa̒n tính ngwiḙ̂n tă̭ng chăn ẩm, kwâ̒n ảw mởi va̒ beẻnh kḙw cho kác ủn hoo̭c xinh Tlươ̒ng Mâ̒m Non xa̭ Na̒ Me̒w (Mai Châw)

Chương chi̒nh da̒ thê shiḙ̂n tinh thâ̒n xung kích, chắch nhiḙ̂m kuố DVTN tloong hwa̭t dôô̭ng an xinh xa̭ hô̭i, la̒ môi tlươ̒ng dớ DVTN kác dơn vi̭ zwa lưw, hoo̭c tâ̭p kinh ngiḙ̂p tloong thư̭c hiḙ̂n kôông tác Dwa̒n, foong tla̒w thanh thiểw niên. Nhửng mỏn kwa̒ tă̭ng da̒ kóp fâ̒n chiê xé khỏ khăn cho kác hoo̭c xinh nge̒w, hô̭ za di̒nh khỏ khăn, nhất la̒ thơ̒i diếm Thết Nam mởi Kí Hơ̭i 2019 dang kâ̭n kê̒.

KÁC TIN KHÁC


Tha kwân chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ dôông năm 2019 ta̭i xa̭ Vâ̒i Nươ va̒ Hiê̒n Lương

(HBDT) – Ngă̒I 18/12, Dwa̒n Thanh niên, Hô̭i Nôông zân fươ̒ng Hư̭w Ngi̭ fổi hơ̭p vởi Hô̭i Dông i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố chức tha kwân Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ dôông năm 2019 va̒ Xwân i̒nh ngwiḙ̂n năm 2020 ta̭i xỏm Ngu̒ (xa̭ Hiê̒n Lương) va̒ 2 xỏm Cha̒ng Ang, Zướng thuô̭c xa̭ Vâ̒i Nươ.

Kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l kôông tác khwiển hoo̭c

(HBDT) – Khởm ngă̒i 18 – 12, Hô̭i Kwiển hoo̭c tính da̒ fổi hơ̭p vởi Xớ Khwa hoo̭c & Kôông ngḙ̂, Liên hiḙ̂p kác Hô̭i Khwa hoo̭c va̒ Ki̭ thwâ̭t kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l "Dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i tính Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2020 - 2025”

Hwiḙ̂n Kim Bôi tích kư̭c chiến khai kác zái fáp foo̒ng bêḙ̂nh tan mẩw bấm xinh

(HBDT) – Năm 2009, Bêḙ̂nh viḙ̂n Nhi Tlung ương thư̭c hiḙ̂n diê̒w tla, la̒ xét ngiḙ̂m gen bêḙ̂nh tan mẩw bấm xinh (TMBX) ta̭i 3 xa̭: Nam Thư̭ng, Dủ Xảng, Vi̭nh Dô̒ng thuô̭c hwiḙ̂n Kim Bôi. Kết kwá cho thẩi, 3 diḙ̂ fương tlêênh kỏ tí lḙ̂ mo̭l vắc bêḙ̂nh TMBX kaw hơn kác diḙ̂ fương khác; tloong rỉ zân tôô̭c Mươ̒ng kỏ dêểnh 23% ngươ̒i zân vắc bêḙ̂nh. Tlước thư̭c tể rỉ, kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n kim Bôi da̒ nổ lư̭c thi̒m ngwiên nhân va̒ dê̒ tha zái fáp fu̒ hơ̭p dớ foo̒ng bêḙ̂nh TMBX