(HBDT) – Ngă̒i 8/4, Văn foo̒ng UBND tính kỏ Kôông văn xổ 1979/VPUBND-KGVX wê̒l wiḙ̂c tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng bêḙ̂nh za̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Thew rỉ xét Bảw kảw xổ 93/BC-SYT ngă̒i 4/4/2019 wê̒l wiḙ̂c kỏ tlươ̒ng hơ̭p ngi za̭i ta̭i xa̭ Tlung Xơn, hwiḙ̂n Lương Xơn, dôô̒ng chỉ Fỏ Chú ti̭ch UBND tính Bu̒i Văn Kứw kỏ ỉ kiển nhơ khâw: Iêw kâ̒w Xớ I tể, Xớ NN&PTNT, kác xớ, ngă̒nh liên kwan va̒ UBND kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ chú dôô̭ng thư̭c hiḙ̂n ngiêm kác nhiḙ̂m vṷ ản zaw tloong Kể hwă̭ch xổ 95/KH-BCDPCD kuố Ban chí da̭w foo̒ng, chôổng zi̭ch kuố tính wê̒l wiḙ̂c foo̒ng, ể bêḙ̂nh za̭i ớ ngươ̒i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, Kể hwă̭ch xổ 154/KH-UBND ngă̒i 3/1/2018 kuố UBND tính wê̒l wiḙ̂c chiến khai kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng va̒ khôổng chể bêḙ̂nh za̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính năm 2019; dôô̒ng thơ̒i tăng kươ̒ng kôông tác fổi hơ̭p thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc Chí thi̭ xổ 09/CT-UBND tính ngă̒i 2/7/2018 kuố Chú ti̭ch UBND tính wê̒l tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổnḙ̂nh za̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Bảw kảw Chú ti̭ch UBND tính thew kwi di̭nh.

PV


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.

Bổ Kha̒ Xu̒ng A Xa va̒ wiḙ̂c xâi zư̭ng nếp khôổng văn văn minh ớ Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Thew foong tṷc chiê̒n thôổng, lḙ̂ tang kuố mo̭l Môông ớ xa̭ Pa̒ Kỏ (Mai Châw) kỏ nhê̒w ngi lḙ̂ khác kha̒, tloong rỉ kỏ nhê̒w hú tṷc la̭c la̭c hâ̭w. Twi nhiên, bă̒ng kẳi lỉ, kẳi ti̒nh kuố ông Xu̒ng A Xa, nhửng foong ti̭c, tâ̭p kwản la̭c hâ̭w da̒ tư̒ng bước bi̭ dấi lu̒i.