(HBDT) – Ngă̒i 8/4, Văn foo̒ng UBND tính kỏ Kôông văn xổ 1979/VPUBND-KGVX wê̒l wiḙ̂c tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng bêḙ̂nh za̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Thew rỉ xét Bảw kảw xổ 93/BC-SYT ngă̒i 4/4/2019 wê̒l wiḙ̂c kỏ tlươ̒ng hơ̭p ngi za̭i ta̭i xa̭ Tlung Xơn, hwiḙ̂n Lương Xơn, dôô̒ng chỉ Fỏ Chú ti̭ch UBND tính Bu̒i Văn Kứw kỏ ỉ kiển nhơ khâw: Iêw kâ̒w Xớ I tể, Xớ NN&PTNT, kác xớ, ngă̒nh liên kwan va̒ UBND kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ chú dôô̭ng thư̭c hiḙ̂n ngiêm kác nhiḙ̂m vṷ ản zaw tloong Kể hwă̭ch xổ 95/KH-BCDPCD kuố Ban chí da̭w foo̒ng, chôổng zi̭ch kuố tính wê̒l wiḙ̂c foo̒ng, ể bêḙ̂nh za̭i ớ ngươ̒i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, Kể hwă̭ch xổ 154/KH-UBND ngă̒i 3/1/2018 kuố UBND tính wê̒l wiḙ̂c chiến khai kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng va̒ khôổng chể bêḙ̂nh za̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính năm 2019; dôô̒ng thơ̒i tăng kươ̒ng kôông tác fổi hơ̭p thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc Chí thi̭ xổ 09/CT-UBND tính ngă̒i 2/7/2018 kuố Chú ti̭ch UBND tính wê̒l tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổnḙ̂nh za̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Bảw kảw Chú ti̭ch UBND tính thew kwi di̭nh.

PV


KÁC TIN KHÁC


Mô hi̒nh ruôi kủi bă̒ng zươ̭c liḙ̂w kuố fṷ nư̭ xỏm Tân Xơn

(HBDT) – Thơ̒I zan kwa tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ kỏ nhê̒w mô hi̒nh fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw. Mô hi̒nh ruôi kủi bă̒ng zươ̭c liḙ̂w kuố hô̭i viên fṷ nư̭ Chi hô̭i xỏm Tân Xơn, xa̭ Lô̭ Xơn (Tân La̭c) la̒ môô̭ch tloong nhửng mô hi̒nh tiêw biếw xảng ta̭w va̒ kỏ hiḙ̂w kwá kuố ủn ma̭ng hô̭i viên ớ ni.

Tha kwân chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ dôông năm 2019 ta̭i xa̭ Vâ̒i Nươ va̒ Hiê̒n Lương

(HBDT) – Ngă̒I 18/12, Dwa̒n Thanh niên, Hô̭i Nôông zân fươ̒ng Hư̭w Ngi̭ fổi hơ̭p vởi Hô̭i Dông i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố chức tha kwân Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ dôông năm 2019 va̒ Xwân i̒nh ngwiḙ̂n năm 2020 ta̭i xỏm Ngu̒ (xa̭ Hiê̒n Lương) va̒ 2 xỏm Cha̒ng Ang, Zướng thuô̭c xa̭ Vâ̒i Nươ.

Kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l kôông tác khwiển hoo̭c

(HBDT) – Khởm ngă̒i 18 – 12, Hô̭i Kwiển hoo̭c tính da̒ fổi hơ̭p vởi Xớ Khwa hoo̭c & Kôông ngḙ̂, Liên hiḙ̂p kác Hô̭i Khwa hoo̭c va̒ Ki̭ thwâ̭t kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l "Dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i tính Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2020 - 2025”