(HBDT) – Năm 1998, Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) xa̭ kaw Xơn, Da̒ Bắc ản thă̒nh lâ̭p. Ni la̒ 1 tloong 2 TTHTKD ản xâi zư̭ng thỉ diếm dâ̒w tiên tloong kác nước. Dêểnh khảng 12/2016, to̒n tính 100% xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn kỏ TTHTKD. Ka̭ ni̒ 210 TTHTKD/ 210 xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn hwa̭t dôô̭ng ốn di̭nh, tư̒ng bước nơng kaw. Hwa̭t dôô̭ng kuốc kác TTHTKD kóp fâ̒n kúng kổ kết kwá fố kâ̭p zảw zṷc, xả mu̒ chư̭, ốn di̭nh chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i, xâi zư̭ng khổi da̭i do̒n kết tloong nô̭i bô̭ nhân zân va̒ nổi liên kết zươ̭ kác dwa̒n thế, tó chức xa̭ hô̭i; nơng kaw nhâ̭n thức cho ngươ̒i zân wê̒l hiển fáp va̒ lwâ̭t.
Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng xa̭ Tân Mi̭ (La̭c Xơn) ản dâ̒w tư kheéch, ta̒i liḙ̂w thwâ̭n lơ̭i  cho ngươ̒i zân dêểnh hoo̭c tâ̭p, tla kửw

Thew xổ liḙ̂wthôổng ke kuố Hô̭i Khwiển hoo̭c tính, dêểnh khảng 4, to̒n tính kỏ 2.045/2.068 xỏm, bán, tố zân fổ kỏ Kâw la̭c bô̭ (KLB) fát chiến kôô̭ng dôô̒ng thôn vởi 4.725 thă̒nh viên, kỏ 132 TTHTKD kỏ chṷ xớ hwa̭t dôô̭ng rieng, 13 TTHTKD ản chang bi̭ lwa, da̒i, 100% TTHTKD da̒ khắc rẩw, kỏ tú kheéch kôô̭ng dôô̒ng, nổl ma̭ng iternet fṷc vṷ khai thác ta̒i liḙ̂w hwa̭t dôô̭ng chwiên dê̒. Kỏ 3.751 zảw viên hưởng zẩn viên, kôông tác viên ră̭i chwiên ngiḙ̂p chwiên dê̒ kấp hwiḙ̂n va̒ kấp xa̭

Dôô̒ng chỉ Kwách Thể Tán, Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c tính cho mắt: Thơ̒i zan kwa, kác TTHTKD da̒ dấi meḙnh tiên chiê̒n wê̒l vi̭ hcỉ, vai tlo̒ kuố TTHTKD; tố chức di tlaw dối, hoo̭c tâ̭p kinh nghiḙ̂m , xâi zư̭ng va̒ fát chiến TTHTKD. Dă̭c biḙ̂t kwan tâm fát hciến kác KLB fát chiến kôô̭ng dôô̒ng thôn. Kác TTHTKF da̒ tâ̭p chung tố chức nhửng hwa̭t dôô̭ng thuô̭c mô̭ch xổ lỉnh vư̭c chú iểw: zảw zṷc, chăn ruôi, tlôô̒ng cho̭t, i tể, ngê̒ thú kôông, fáp lwâ̭t, van hwả, văn ngḙ̂... Bớ năm 2009 dêểnh a̭ ni̒, kác TTHTKD tlêênh to̒n tính da̒ tố chức zảw zṷc, hwẩn liḙ̂n, thôông tin, tư vẩn... cho khânh 3,6 tliḙw lươ̭t ngươ̒i zân tham zư̭. Kca chwiên dê̒ hwa̭t dôô̭ng ta̭i TTHTKD kỏ nô̭i zung thiết thư̭c nhơ: xwả mu̒ chư̭, ki̭ thwâ̭t chăn ruôi, tlôô̒ng cho̭ tư vẩn fáp lwâ̭t...

Twi nhiên, hwa̭t dôô̭ng kuố kác TTHTKD ko̒n môô̭ch xổ tô̒n ta̭i, ha̭n chể wê̒l kơ xớ, vâ̭t chất, kinh fỉ hwa̭t dôô̭ng, kôông tác fổi hơ̭p, môô̭ch xổ hwa̭t dôô̭ng chươ hấp zâ̭n ngươ̒i zân, chươ zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c. Ngwiên nhân ản xác di̭nh la̒ zo chi̒nh dô̭ kản bô̭ kwán lỉ, zảw viên, hưởng zẩn viên thiểw kiển thức chwiên ngă̒nh, ta liḙ̂w tham kháw, fương fáp záng ră̭i... chươ dú khá năng dáp ửng nhu kâ̒w kuố kôô̭ng dôô̒ng.

Tlước thư̭c tể rỉ dôô̒ng chỉ Kwách Thể Tán, Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c tính cho mắt thêm; Tloong thơ̒i ăn dêểnh, kác TTHTKD kâ̒n tích kư̭c thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c diê̒w tla nhu kâ̒w ngươ̒i hoo̭c, fát chiến kác KLB kôô̭ng dôô̒ng. Kỏ kể hwă̭ch kṷ thế xâi zư̭ng dô̭i ngṷ zảw viên, bảw kảw viên, hưởng zâ̭n viên kỏ dú kinh ngiḙ̂m va̒ năng lư̭c hwa̭t dôô̭ng ta̭i TTHTKD. Tiếp tṷc dâ̒w tư xâi zư̭ng mởi TTHTKD, kác thiết bi̭ fṷc vṷ hwa̭t dôô̭ng. Tăng kươ̒ng kôông tác xa̭ hô̭i hwả zảw zṷc, hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c hổ chơ̭ hơ̭p fáp cho hwa̭t dôô̭ng kuố TTHTKD. Tố chức da za̭ng, linh hwa̭t cho kác hwa̭t dôô̭ng dáp ửng nhu kâ̒w hoo̭c tâ̭p thươ̒ng xwiên, hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i kuố mo̭i ngươ̒i. Dôô̒ng thơ̒i, kác TTHTKD kâ̒n tiếp tṷc tham mưw vởi kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n ban hă̒nh hḙ̂ thôổng văn bán chí da̭w wê̒l xâi zư̭ng va̒ fát chiến TTHTCD.


Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Iên Thwí tăng kươ̒ng zái fáp foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m xâm ha̭i tlé em

(HBDT) - Kuổi năm hoo̭c 2018 – 2019, Tlươ̒ng THCS Iên la̭c (La̭c Thwí) tố chức hwa̭t dôô̭ng ngwa̭i khwả nhă̒m nơng kaw ỉ thức tham za zaw thôông dươ̒ng bô̭, dă̭c biḙ̂t la̒ kác biḙ̂m fáp foo̒ng, chôổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc tlé vi̭ thă̒nh niên.

 


Hwiḙ̂n Mai Châw kấp rút chấn bi̭ cho ki̒ thi THPT kuốc za

(HBDT) - Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 chí ko̒n it ngă̒i nươ̭ xḙ ziḙ̂n tha. Ta̭i Hwiḙ̂n Mai Châw, kác ban, ngă̒nh tích kư̭c chấn bi̭ dâ̒i dú kơ xớ vâ̭t chất, chang thiết bi̭ kâ̒n thiết fṷc vṷ ki̒ thi dám báw ngiêm túc, an twa̒n, chất lươ̭ng

Tlươ̒ng THPT IÊn Thwí C: Kwan tâm nơng kaw ỉ thưc hoo̭c xinh tloong wiḙ̂c ôn thi THPT Kuốc za

(HBDT) – Kết kwá wiḙ̂c thi thứ THPT Kuốc za năm 2019 kuố tlươ̒ng THPT Iên Thwí C (Iên Thwí) cho thẩi chí kỏ 68% hoo̭c xinh dú diê̒w kiḙ̂n thi tốt ngiḙ̂p. Twi kết kwá thi thứ mang tỉnh tham káw va̒ bi̭ tác dôô̭ng bới nhê̒w iểw tổ như kết kwá thi thứ xét diếm ho̭c ki̒ I, hoo̭c xinh chươ tâ̭p chung tâm lỉ, dê̒ thi khỏ... Nhửng kon xổ da̒ la̒ cho Ban Zảm hiḙ̂w nha̒ tlươ̒ng ngiêm túc, khấn chương kỏ nhửng zái fáp thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kôông tac ôn thi. Tloong dỏ tâ̭p chung baw wiḙ̂c nơng kaw ỉ thức cho hoo̭c xinh ôn tâ̭p.

Hiḙ̂w kwá wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 281 ớ hwiḙ̂n Iên Thwí

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w bi̒nh xét kuổi năm 2018, hwiḙ̂n Iên Thwí ka̭ ni̒ kỏ khânh 76% xổ hô̭ za di̒nh hoo̭c tâ̭p, 42% zoo̒ng ho̭ hoo̭c tâ̭p, khânh 60% kôô̭ng dôô̒ng hoo̭c tâ̭p kấp thôn va̒ khânh 63% dơn vi̭ hoo̭c tâ̭p kấp xa̭. Tất ká kác chí tiêw ni̒ dê̒w da̭t, vươ̭t xo vởi kể hwă̭ch bớ 12 – 33%. Iên Thwí chinh la̒ diḙ̂ fương zẩn dâw to̒n tính wê̒l thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 281 kuố Thú tưởng Chỉnh fú xâi zư̭ng foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭, kôô̭ng dôô̒ng.

Xa̭ Fúc Tiển (Ki̒ Xơn): Ngươ̒i zân bức xúc vi̒ chỉnh kwiê̒n châ̭m zái kwiết dơn thư

(HBDT) – Dớ dáp ửng iêw kâ̒w kuố ngươ̒i zân xỏm Kwiết Tiển tloong wiḙ̂c mai tảng khi̒ kỏ ngươ̒i thân kwa dơ̒i, khảng 6/2017, UBND xa̭ Fúc Tiển (Ki̒ Xơn) thwá thwâ̭n vởi za di̒nh ba̒ Kwách Thi̭ Lỉ ớ xỏm Kwiết Tiển dối tlêênh 500m2 rư̒ng lể 646,9 m2 dất 5% zo xa̭ kwán lỉ dớ la̒ dươ̒ng lêênh ngiḙ̂ diḙ̂ xỏm. Twi nhiên khi za di̒nh ba̒ Lỉ nhâ̭n 646,9m2 khu dất ớ dôô̒ng Chă̒m zo UBND xa̭ Fúc Tiển ba̒n zaw thi̒ za di̒nh ôông Dinh Kông Ha̒w ớ ku̒ng xỏm dang xứ zṷng 60m2 khu dất ni̒. Zo chươ nhâ̭n dú dất, khảng 2/2018 za di̒nh ba̒ Lỉ la̒ dơn lêênh UBND xa̭ va̒ kác kấp kỏ thấm kwiê̒n dê̒ ngi̭ zái kwiết. Dêểnh chi̒ ni̒ da̒ hơn 1 năm, nhưng kwiê̒n lơ̭i chỉnh dảng, hơ̭p fáp chươ ản zái kwiết zứt diếm, zẩn dêểnh kôông zân tiếp tṷc khiểw kiḙ̂n vươ̭t kấp.